https://www.cvmarket.lt/61740

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #61740

Vyresnysis specialistas (pensijoms)

CVMarket.lt klientas
Ignalina
Nuoroda nukopijuota
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

Pareigybės paskirtis: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus (toliau – Teritorinis skyrius) vyresniojo specialisto (pensijoms) (toliau – vyresnysis specialistas) pareigybė reikalinga klientams konsultuoti valstybinių socialinio draudimo, nukentėjusiųjų asmenų ir mokslininkų valstybinių pensijų (toliau – pensijos), kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, specialaus lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų, transporto išlaidų kompensacijų (toliau – kompensacijos) skyrimo, apskaičiavimo ir mokėjimo klausimais, dokumentų, įrodančių asmenų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui (toliau – stažas) prilyginamus laikotarpius, buvusius iki 1993 m. gruodžio 31 d., ir pajamas, prilyginamas draudžiamosioms pajamoms (toliau – pajamos), turėtas per laikotarpį nuo 1984 m. sausio 1 d. iki 1993 m. gruodžio 31 d., pateikimo tvarką, priimti dokumentus dėl pensijų ir kompensacijų skyrimo, perskaičiavimo ir mokėjimo, įvertinti juos, patikrinti jų išdavimo pagrįstumą ir rengti spendimų dėl pensijų, kompensacijų skyrimo (neskyrimo), perskaičiavimo ir mokėjimo projektus, parengti bei išduoti pensijos, kompensacijos gavėjo pažymėjimus, apskaičiuoti valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą (toliau – stažas) bei prognozuojamos pensijos dydį asmenims, dar neturintiems teisės gauti valstybinio socialinio draudimo senatvės pensiją.

Pagrindinės funkcijos: Priimti ir konsultuoti klientus dėl teisės į pensiją ar kompensaciją, pensijų ir kompensacijų skyrimo, apskaičiavimo, perskaičiavimo, mokėjimo, taip pat stažo, draudžiamųjų pajamų ir prognozuojamos pensijos dydžio apskaičiavimo asmenims, dar neturintiems teisės gauti socialinio draudimo pensijos, klausimais; priimti ir registruoti prašymus ir dokumentus: pensijoms ir kompensacijoms skirti (perskaičiuoti) ir mokėti; pensijos ir kompensacijos mokėjimo vietai ar tvarkai pakeisti; įgytam stažui apskaičiuoti; prognozuojamos pensijos dydžiui nustatyti; pažymoms apie gautas (gaunamas) pensijas ir kompensacijas išduoti; pažymoms apie pensijos gavėjui iki mirties neišmokėtas pensijas išduoti; išmokoms pensijos ir kompensacijos gavėjo mirties atveju išmokėti; įvertinti ir nustatyti, ar pateikti visi pensijai ir kompensacijai reikalingi dokumentai ir/ar šie dokumentai teisingai užpildyti ir parinkti visus galimus pensijos skyrimo (perskaičiavimo) variantus;įvertinti pateiktus stažą ir draudžiamąsias pajamas įrodančius dokumentus, juos sutikrinti ir duomenis įvesti į kompiuterinę duomenų bazę. Rengti dokumentų projektus, formuoti bylą apie asmens stažą ir pajamas bei pateikti tikrinti vyriausiesiems specialistams (pensijoms);reikalui esant tikslinti pateiktus dokumentus pensijai ir kompensacijai skirti (perskaičiuoti), rengti paklausimų atitinkamoms institucijoms projektus ir teikti juos skyriaus direktoriui, jo pavaduotojui;formuoti pensijų ir kompensacijų gavėjų bylas, tvarkyti jų registraciją ir apskaitą;rengti, registruoti ir išduoti pensijos ir kompensacijos gavėjų pažymėjimus ir įteikti juos gavėjams pasirašytinai;rengti, registruoti ir išduoti pažymas apie mokamų pensijų ir kompensacijų dydžius;parengti pensijų ir/ar kompensacijų bylas bei sprendimų skirti (neskirti) pensiją/kompensaciją projektus;rengti sprendimų dėl nepriemokos/permokos nustatymo, išieškojimo, išmokėjimo, pensijos, kompensacijos mokėjimo pratęsimo, atnaujinimo, nutraukimo ar mokėjimo sustabdymo, projektus;pensijos gavėjo mirties atveju rengti sprendimų dėl vienkartinių sumų išmokėjimo mirusįjį asmenį laidojusiam asmeniui, dėl neišmokėtų sumų, pažymėjimo notarų biurui ir dėl negautos pensijos sumos išmokėjimo paveldėtojui projektus; daryti žymą apie atitinkamos išmokos paskyrimą, paskyrus pensijas/kompensacijas, Prašymų pensijų klausimais registracijos žurnale; kompiuterinėje duomenų bazėje nurodyti paskirtos išmokos mokėjimo terminą, mokėjimo būdą, duomenis apie išmokas paskirtas kitose institucijose ir kt.;skyriaus direktoriui, jo pavaduotojui pavedus, remiantis vykdomaisiais dokumentais kompiuterinėje duomenų bazėje, nurodyti išskaitų dydį bei terminus;engti pensijos, kompensacijos išmokėjimo dokumentus (banko pavedimus, papildomus žiniaraščius, čekius ir kt.); įvesti duomenis pasibaigus pensijų/kompensacijų mokėjimo mėnesiui į kompiuterinę duomenų bazę iš mokėjimo žiniaraščių apie neišmokėtas pensijų/kompensacijų sumas;įvertinti dokumentus, suteikiančius informaciją apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos/kompensacijos mokėjimui ar dydžiui (apie pensininko įdarbinimą, atleidimą iš darbo, gyvenamosios vietos pakeitimą, apsigyvenimą pensionate, neįgalumo ir/ar darbingumo nustatymą, pasibaigimą, pratęsimą, specialiųjų poreikių nustatymą ir kt.), koreguoti išmokos mokėjimą ar dydį, įvedant reikalingus duomenis į kompiuterinę duomenų bazę;remiantis skyriaus direktoriaus, jo pavaduotojo sprendimais dėl permokų nustatymo, rengti išskaitymų iš pensijų/kompensacijų sprendimų projektus;informuoti prieš mėnesį iki pensijų ar/ir kompensacijos skyrimo termino pabaigos išmokos gavėją;vykdant priskirtas funkcijas, bendradarbiauti su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis, kitomis įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis;skyriaus direktoriui, jo pavaduotojui pavedus atstovauti Teritorinį skyrių valstybės institucijose, savivaldos ar kitose įstaigose ir organizacijose pagal šios pareigybės kompetenciją;skyriaus direktoriui, jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį tikrinti įmonių, įstaigų, organizacijų dokumentų, apie stažą, pajamas ir darbo pobūdį išdavimo pagrįstumą, darbo faktą ir trukmę pagal samdytojų pažymas, surašyti patikrinimo aktus;apskaičiuoti stažą bei prognozuojamos pensijos dydį asmenims, neturintiems teisės gauti socialinio draudimo pensijos;daryti pateiktų dokumentų kopijas ir nustatyta tvarka pateikti jas tvirtinti; atlikti pensijų, kompensacijų bylų inventorizaciją;parengti pensijų, kompensacijų bylas išsiuntimui į kitus Teritorinius skyrius, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, teismus ir kt.;kaupti, sisteminti ir saugoti iki perdavimo į Teritorinio skyriaus archyvą pensijų/kompensacijų gavėjų bylas ir kitus dokumentus; pavaduoti kitą specialistą pagal pavaduojančių asmenų sąrašą;vykdyti kitus, su Teritorinio skyriaus funkcijomis susijusius, Teritorinio skyriaus direktoriaus, jo pavaduotojo pavedimus;dalyvauti organizuojamuose mokymuose, seminaruose ir kvalifikacijos tobulinimo kursuose, Teritorinio skyriaus organizuojamuose pasitarimuose ir kituose renginiuose;vyresnysis specialistas, vykdydamas šiame pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, turi teises ir pareigas, nustatytas Valstybės tarnybos įstatyme, Teritorinio skyriaus nuostatuose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose valstybės tarnybą ir darbo santykius.


Reikalavimai

Specialieji reikalavimai: aukštasis neuniversitetinis arba aukštesnysis, arba iki 1995 m. įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas; mokėti dirbti kompiuterių programomis: MS Word, MS Qutlook, Internet Explorer; turėti darbo patirties socialinio draudimo srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybinį socialinį draudimą, valstybinių socialinio draudimo pensijų bei valstybinių pensijų skyrimą ir mokėjimą, transporto išlaidų kompensacijų ir specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarką, žinoti Valstybinių šalpos išmokų, Neįgaliųjų socialinės integracijos, Gyvenamosios vietos deklaravimo, Asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso bei Asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams rėžimams, teisių atkūrimo įstatymus, darbingumo lygio, priežasčių bei specialiųjų poreikių nustatymo tvarkas tiek, kiek šie teisės aktai susiję su valstybinių socialinio draudimo bei valstybinių pensijų skyrimu ir mokėjimu, taip pat tarpvalstybines sutartis socialinio draudimo ir kitų išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų atlikimu, gebėti juos taikyti praktiškai; mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus; savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti jas taikyti praktiškai; gebėti bendrauti.


Įmonė siūlo


Papildoma informacija

Pareigybės lygis: B
Pareigybės kategorija: 6

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Ignalinos skyriuje, 210 kab., Laisvės g. 62, Ignalinoje.
Išsamesnė informacija: (8 386) 54 427


Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • mokėti lietuvių kalbą;
  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);
  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;
  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.

Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471
Darbo skelbimo numeris
#61740
Jūs kandidatuojate į:
Vyresnysis specialistas (pensijoms)
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!