https://www.cvmarket.lt/69111

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Vyriausiasis specialistas (informacinėms sistemoms)

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69111

Darbo skelbimo numeris

69111

Darbo aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kupiškio skyriaus (toliau – Kupiškio skyrius) vyriausiojo specialisto (informacinėms sistemoms) pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis - A
3. Pareigybės kategorija - 9

II. PASKIRTIS

4. Kupiškio skyriaus vyriausiojo specialisto (informacinėms sistemoms) pareigybė reikalinga užtikrinti kokybišką ir nepertraukiamą Kupiškio skyriaus informacinių technologijų darbą ir jų infrastruktūros eksploatavimą, koordinuoti darbus, užtikrinančius naudojamų taikomųjų sistemų tinkamą veikimą, lokaliose bazėse sukauptų duomenų archyvavimą, administruoti ir prižiūrėti kompiuterinę ir biuro įrangą, diegti taikomąsias programas bei užtikrinti informacinės sistemos elektroninės informacijos saugą ir programinės įrangos legalumą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje – Kupiškio skyriaus informacinių technologijų administravime ir specialioje veiklos srityje – kompiuterizuotų darbo vietų paruošime bei priežiūroje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių arba technologijos mokslų studijų srityje.
6.2. Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinį socialinį draudimą, informacinės sistemos ir registrų kūrimą, informacinių technologijų darbą ir jų infrastruktūros eksploatavimą, duomenų apsaugą bei informacinės sistemos saugumą, gebėti juos taikyti praktiškai.
6.3. Turėti dviejų metų darbo patirtį socialinio draudimo informacinių technologijų srityje.
6.4. Mokėti diegti Windows OS, taikomąsias programas.
6.5. Būti susipažinęs su duomenų bazių valdymu, naujovėmis informacinių technologijų srityje, gebėti jas taikyti praktiškai.
6.6. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
6.7. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei būti gerai susipažinę su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis ir gebėti jas taikyti praktiškai.
6.8. Mokėti anglų kalbą A 2 lygiu.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Ruošia ir prižiūri Kupiškio skyriaus kompiuterizuotas darbo vietas.
7.2. Diegia kompiuterizuotose darbo vietose sisteminę programinę įrangą (operacines sistemas, „Microsoft Office“ paketą, antiviruso klientus, tvarkykles), atlieka įdiegtos įrangos testavimus ir užtikrina jos stabilų veikimą.
7.3. Diegia kompiuterizuotose darbo vietose Fondo valdybos informacinės sistemos taikomųjų sistemų aplinkas ir konfigūruoja jas pagal darbo vietų parengimo instrukcijas.
7.4. Vykdo kompiuterizuotų darbo vietų antivirusinę profilaktiką ir taiko prevencines priemones.
7.5. Nustato bei registruoja kompiuterizuotų darbo vietų, tinklo, biuro įrangos ir tarnybinių stočių gedimo faktą ir dalyvauja gedimų šalinime sutartyse nustatyta tvarka.
7.6. Vykdo sudarytų sutarčių dėl kompiuterinės ir biuro įrangos priežiūros ir remonto kontrolę.
7.7. Dalyvauja Kupiškio skyriaus serverių patalpų priežiūros, profilaktikos ir kituose darbuose, kai reikia kitiems asmenims patekti į serverių patalpas.
7.8. Administruoja Kupiškio skyriaus kompiuterių tinklo naudotojus ir išteklius Active Directory sistemoje.
7.9. Užtikrina kompiuterizuotose darbo vietose įdiegtos sisteminės ir taikomosios programinės įrangos periodišką atnaujinimą.
7.10. Vykdo Kupiškio skyriuje sukauptų duomenų archyvavimą, saugojimą ir kompetencijos ribose atkuria duomenis.
7.11. Esant poreikiui, atstato kompiuterizuotų darbo vietų programinės įrangos darbingumą bei padeda vartotojui sutvarkyti kompiuterio darbo aplinką (angl. desktop).
7.12. Konsultuoja Kupiškio skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) taikomųjų sistemų veikimo klausimais pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.13. Analizuoja ir vertina darbuotojų poreikius, informacinės sistemos naudojimo klausimais ir juos sprendžia pagal pareigybės kompetenciją.
7.14. Suteikia informacinės sistemos naudotojo teises teisės aktų nustatyta tvarka.
7.15. Organizuoja patikimą ir saugų apsikeitimą informacija tarp Kupiškio skyriaus darbuotojų ir duomenų apsikeitimą su išorės vartotojais.
7.16. Organizuoja Fondo valdybos informacinės sistemos naujienų grupėse skelbiamos informacijos pateikimą atsakingiems Kupiškio skyriaus darbuotojams.
7.17. Vykdo Kupiškio skyriaus kompiuterinės technikos apskaitą.
7.18. Analizuoja ir nustato kompiuterinės ir biuro įrangos eksploatacinių medžiagų poreikius ir savalaikiai kreipiasi dėl jų įsigijimo.
7.19. Užtikrina elektroninės informacijos saugos įgyvendinimą Kupiškio skyriuje.
7.20. Periodiškai informuoja Kupiškio skyriaus informacinės sistemos naudotojus informacijos saugos klausimais.
7.21. Organizuoja Kupiškio skyriaus informacinės sistemos naudotojų supažindinimą (pasirašytinai) su informacinės sistemos duomenų saugos nuostatais ir kitais duomenų saugumo politiką reglamentuojančiais teisės aktais, užtikrindamas jų konfidencialumą bei atsakomybę už jų nesilaikymą.
7.22. Nedelsiant informuoja Fondo valdybos informacinės sistemos saugos įgaliotinį apie visus elektroninės informacijos saugos incidentus.
7.23. Užtikrina būtiną kompiuterinės technikos funkcionavimą sutartyse nenumatytais atvejais.
7.24. Planuoja savo darbą, dalyvauja rengiant Kupiškio skyriaus veiklos planus bei užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku, dalyvauja identifikuojant rizikos veiksnius ir rengiant jų valdymo priemones pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.25. Vykdo Fondo valdybos specialistų nurodymus.
7.26. Konsultuoja Kupiškio skyriaus darbuotojus informacinių technologijų ir informacinės sistemos eksploatavimo klausimais.
7.27. Konsultuoja informacinės sistemos elektroninių paslaugų gavėjus šių paslaugų naudojimo klausimais.
7.28. Analizuoja kompiuterinės įrangos panaudojimo efektyvumą Kupiškio skyriuje, teikia rekomendacijas Kupiškio skyriaus direktoriui ir Fondo valdybai.
7.29. Apibendrina Kupiškio skyriaus darbuotojų pateiktus pasiūlymus dėl programinės įrangos darbo, rengia pasiūlymus programinės įrangos kūrimui, tobulinimui bei darbo klaidų taisymui.
7.30. Teikia pasiūlymus Fondo valdybai dėl Kupiškio skyriaus kompiuterinio tinklo, darbo vietų kompiuterinės technikos priežiūros, valdymo ir tvarkymo bei taikomųjų sistemų tobulinimo.
7.31. Kaupia, sistemina ir saugoja su šios pareigybės funkcijomis susijusius dokumentus pagal patvirtintą Kupiškio skyriaus dokumentacijos planą, iki jie bus perduoti į Kupiškio skyriaus archyvą.
7.32. Nustato poreikį pirkimams ir teikia paraiškas dėl viešųjų pirkimų, dalyvauja ruošiant kvalifikacinius reikalavimus ir specifikacijas.
7.33. Rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.34. Nagrinėja pareiškimus ir skundus bei rengia atsakymų projektus esant Kupiškio skyriaus direktoriaus pavedimui.
7.35. Bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės valdymo ir savivaldos institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis, teikia duomenis auditui pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.36. Atstovauja Kupiškio skyriui Lietuvos Respublikos valstybės valdymo ir savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose organizacijose esant Kupiškio skyriaus direktoriaus pavedimui.
7.37. Dalyvauja organizuojamuose mokymuose, seminaruose, kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir Kupiškio skyriaus organizuojamuose renginiuose.
7.38. Vykdo kitus; Kupiškio skyriaus direktoriaus pavedimus, pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.39.Vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Kupiškio skyriaus direktoriui.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 9

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kupiškio skyrius, 309 kab., VSDFV Kupiškio skyriaus direktorė Gražina Tonkienė, tel.:(8 459)54 950, el.paštas:sigitas.kurklys@sodra.lt
Išsamesnė informacija: .:(8 459)54 950,

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Kupiškis
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 16 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 7 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS