https://www.cvmarket.lt/69970

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Vyriausiasis specialistas (informacinėms sistemoms)

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69970

Darbo skelbimo numeris

69970

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos Zarasų skyriaus direktoriaus
2009 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. (V)-27


VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ZARASŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (INFORMACINĖMS SISTEMOMS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Zarasų skyriaus (Toliau – Zarasų skyrius) vyriausiojo specialisto (informacinėms sistemoms) pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis - A
3. Pareigybės kategorija - 9

II. PASKIRTIS

4. Zarasų skyriaus vyriausiojo specialisto (informacinėms sistemoms) pareigybė reikalinga užtikrinti kokybišką ir nepertraukiamą Zarasų skyriaus informacinių technologijų darbą ir jų infrastruktūros eksploatavimą, koordinuoti darbus, užtikrinančius naudojamų taikomųjų sistemų tinkamą veikimą, lokaliose bazėse sukauptų duomenų archyvavimą, administruoti ir prižiūrėti kompiuterinę ir biuro įrangą, diegti taikomąsias programas bei užtikrinti informacinės sistemos elektroninės informacijos saugą ir programinės įrangos legalumą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje – Zarasų skyriaus informacinių technologijų administravime ir specialioje veiklos srityje – kompiuterizuotų darbo vietų paruošime bei priežiūroje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių, technologijos arba socialinių mokslų studijų srityje.
6.2. Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinį socialinį draudimą, informacinės sistemos ir registrų kūrimą, informacinių technologijų darbą ir jų infrastruktūros eksploatavimą, duomenų apsaugą bei informacinės sistemos saugumą, gebėti juos taikyti praktiškai.
6.3. Turėti 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje.
6.4. Mokėti diegti Windows OS, taikomąsias programas.
6.5. Būti susipažinęs su duomenų bazių valdymu, naujovėmis informacinių technologijų srityje, gebėti jas taikyti praktiškai.
6.6. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
6.7. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei būti gerai susipažinę su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis ir gebėti jas taikyti praktiškai.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Ruošia ir prižiūri Zarasų skyriaus kompiuterizuotas darbo vietas.
7.2. Diegia kompiuterizuotose darbo vietose sisteminę programinę įrangą (operacines sistemas, „Microsoft Office“ paketą, antiviruso klientus, tvarkykles), atlieka įdiegtos įrangos testavimus ir užtikrina jos stabilų veikimą.
7.3. Diegia kompiuterizuotose darbo vietose Fondo valdybos informacinės sistemos taikomųjų sistemų aplinkas ir konfigūruoja jas pagal darbo vietų parengimo instrukcijas.
7.4. Vykdo kompiuterizuotų darbo vietų antivirusinę profilaktiką ir taiko prevencines priemones.
7.5. Nustato bei registruoja kompiuterizuotų darbo vietų, tinklo, biuro įrangos ir tarnybinių stočių gedimo faktą ir dalyvauja gedimų šalinime sutartyse nustatyta tvarka.
7.6. Vykdo sudarytų sutarčių dėl kompiuterinės ir biuro įrangos priežiūros ir remonto kontrolę.
7.7. Dalyvauja Zarasų skyriaus serverių patalpų priežiūros, profilaktikos ir kituose darbuose, kai reikia kitiems asmenims patekti į serverių patalpas.
7.8. Administruoja Zarasų skyriaus kompiuterių tinklo naudotojus ir išteklius Active Directory sistemoje.
7.9. Užtikrina kompiuterizuotose darbo vietose įdiegtos sisteminės ir taikomosios programinės įrangos periodišką atnaujinimą.
7.10. Vykdo Zarasų skyriuje sukauptų duomenų archyvavimą, saugojimą ir kompetencijos ribose atkuria duomenis.
7.11. Esant poreikiui, atstato kompiuterizuotų darbo vietų programinės įrangos darbingumą bei padeda vartotojui sutvarkyti kompiuterio darbo aplinką (angl. desktop).
7.12. Konsultuoja Zarasų skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) taikomųjų sistemų veikimo klausimais pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.13. Analizuoja ir vertina darbuotojų poreikius, informacinės sistemos naudojimo klausimais ir juos sprendžia pagal pareigybės kompetenciją.
7.14. Suteikia informacinės sistemos naudotojo teises teisės aktų nustatyta tvarka.
7.15. Organizuoja patikimą ir saugų apsikeitimą informacija tarp Zarasų skyriaus darbuotojų ir duomenų apsikeitimą su išorės vartotojais.
7.16. Organizuoja Fondo valdybos informacinės sistemos naujienų grupėse skelbiamos informacijos pateikimą atsakingiems Zarasų skyriaus darbuotojams.
7.17. Vykdo Zarasų skyriaus kompiuterinės technikos apskaitą.
7.18. Analizuoja ir nustato kompiuterinės ir biuro įrangos eksploatacinių medžiagų poreikius ir savalaikiai kreipiasi dėl jų įsigijimo.
7.19. Užtikrina elektroninės informacijos saugos įgyvendinimą Zarasų skyriuje.
7.20. Periodiškai informuoja Zarssų skyriaus informacinės sistemos naudotojus informacijos saugos klausimais.
7.21. Organizuoja Zarasų skyriaus informacinės sistemos naudotojų supažindinimą (pasirašytinai) su informacinės sistemos duomenų saugos nuostatais ir kitais duomenų saugumo politiką reglamentuojančiais teisės aktais, užtikrindamas jų konfidencialumą bei atsakomybę už jų nesilaikymą.
7.22. Nedelsiant informuoja Fondo valdybos informacinės sistemos saugos įgaliotinį apie visus elektroninės informacijos saugos incidentus.
7.23. Užtikrina būtiną kompiuterinės technikos funkcionavimą sutartyse nenumatytais atvejais.
7.24. Planuoja savo darbą, dalyvauja rengiant Zarasų skyriaus veiklos planus bei užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku, dalyvauja identifikuojant rizikos veiksnius ir rengiant jų valdymo priemones pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.25. Vykdo Fondo valdybos informacinių technologijų specialistų nurodymus, informacinės sistemos klausimais.
7.26. Konsultuoja Zarasų skyriaus darbuotojus informacinių technologijų ir informacinės sistemos eksploatavimo klausimais.
7.27. Konsultuoja informacinės sistemos elektroninių paslaugų gavėjus šių paslaugų naudojimo klausimais.
7.28. Analizuoja kompiuterinės įrangos panaudojimo efektyvumą Zarasų skyriuje, teikia rekomendacijas Zarasų skyriaus direktoriui ir Fondo valdybai.
7.29. Apibendrina Zarasų skyriaus struktūrinių padalinių pateiktus pasiūlymus dėl programinės įrangos darbo, rengia pasiūlymus programinės įrangos kūrimui, tobulinimui bei darbo klaidų taisymui.
7.30. Teikia pasiūlymus Fondo valdybai dėl Zarasų skyriaus kompiuterinio tinklo, darbo vietų kompiuterinės technikos priežiūros, valdymo ir tvarkymo bei taikomųjų sistemų tobulinimo.
7.31. Kaupia, sistemina ir saugoja su šios pareigybės funkcijomis susijusius dokumentus pagal patvirtintą Zarasų skyriaus dokumentacijos planą, iki jie bus perduoti į Zarasų skyriaus archyvą.
7.32. Nustato poreikį pirkimams ir teikia paraiškas dėl viešųjų pirkimų, dalyvauja ruošiant kvalifikacinius reikalavimus ir specifikacijas.
7.33. Rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.34. Nagrinėja pareiškimus ir skundus bei rengia atsakymų projektus esant Zarasų skyriaus direktoriaus pavedimui.
7.35. Bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės valdymo ir savivaldos institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis, teikia duomenis auditui pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.36. Atstovauja Zarasų skyriui Lietuvos Respublikos valstybės valdymo ir savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose organizacijose esant Zarasų skyriaus direktoriaus pavedimui.
7.37. Dalyvauja organizuojamuose mokymuose, seminaruose, kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir Zarasų skyriaus organizuojamuose renginiuose.
7.38. Vykdo kitus Zarasų skyriaus direktoriaus pavedimus, pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.39.Vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Zarasų skyriaus direktoriui.

__________________________Susipažinau
_______________________
(Pareigų pavadinimas)
____________________________
(Parašas)
____________________________
(Vardas ir pavardė)
____________________________
(Data)


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 9

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Zarasų skyriuje, 314 kab., Šiaulių g. 2, Zarasuose.Išsamesnė informacija: (8 385) 52 209

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Zarasai
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 13 d.
Įvestas:
2009 m. gegužės 3 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS