2022-07-29 11:26:48
2023-02-22 15:25:07

Vyriausiasis specialistas-maisto produktų inspektorius

CVMarket.lt klientas
Žiūrėti skelbimus

Darbo aprašymas

Pareigybės paskirtis: Kontroliuoti maisto saugą kokybės, maisto tvarkymo, technologijos srityse, kad į šalies rinką teikiamas maistas atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus Pagrindinės funkcijos: Vadovaudamasis teisės aktais vykdo vartotojų apsaugą nuo nekokybiškos produkcijos, neatitinkančios produktų privalomųjų kokybės reikalavimų; Siekiant užtikrinti saugių ir kokybiškų maisto produktų, įskaitant viešai tiekiamą geriamąjį vandenį, pateikimą vartotojams tikrina, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi LR maisto ir produktų saugos įstatymų, ES ir kitų teisės aktų, kuriais siekiama užtikrinti saugių ir kokybiškų maisto produktų pateikimą vartotojams; Siekiant apsaugoti vartotojus nuo ligų, plintančių per maistą, nustatyti ir analizuoti teisės aktų, susijusių su maisto sauga, pažeidimo priežastis, priimti priemones, padedančias jų išvengti; Siekiant užtikrinti kokybiško, saugaus maisto paruošimo ir pateikimo vartotojams, reikalauti iš maisto tvarkymo subjektų RVASVT sistemos diegimo; Siekiant užtikrinti skyriaus racionalų ir operatyvų darbą teikti pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus darbo gerinimo; Siekiant apsaugoti vartotojus nuo nekokybiško ir nesaugaus maisto, klaidingos informacijos apie produktus, esančius rinkoje pateikim, teikti pasiūlymus tarnybos viršininkui maisto tvarkymą, produktų saugą ir kokybę reglamentuojančių normatyvinių aktų papildymą ir pakeitimą; Siekiant užtikrinti tinkamą vartotojų apsaugą nuo nesaugaus ir nekokybiško maisto, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengiant įstatymus ir poįstatyminius teisės aktų projektus, reglamentuojančius reikalavimus maisto tvarkymui, saugai bei kokybei; Siekiant užtikrinti saugaus ir kokybiško maisto pateikimą vartotojams, duoti privalomuosius nurodymus maisto tvarkymo subjektams higienos normų, maisto saugos ir kokybės reikalavimų vykdymui; Siekiant išaiškinti galimus teisės aktų pažeidimus, tirti savo kompetencijos ribose gyventojų ir organizacijų skundus ir pareiškimus, teikti išvadas; Siekiant užtikrinti saugaus maisto tvarkymą įmonėse, konsultuoti suinteresuotus asmenis visais su maisto tvarkymu susijusiais klausimais; Įgyvendinant Tarnybos tikslus ir uždavinius, tobulinant jos veiklą, rinkti ir sisteminti informaciją, ją analizuoti, laiku ruošti veiklos planus ir ataskaitas, pastoviai gilinti profesines žinias, kelti kvalifikaciją, rengti ir dalyvauti maisto kokybės klausimais konferencijose, seminaruose, pasitarimuose, parodose, vykdyti kitus viršininko arba viršininko pavaduotojo pavedimus, nurodymus ir įsakymus, jeigu jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, bei Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka taikyti administracinio poveikio priemones asmenims ir pareigūnams, pažeidusiems LR teisės aktais nustatytus maisto ir higienos reikalavimus; Vykdyti pareigybės funkcijas, atsižvelgiant į VMVT kokybės sistemos patvirtintus dokumentus, įdiegiant savo veikloje kokybės politiką ir programas; Saugoti ir tausoti patikėtą inventorių ir materialines vertybes, kad Tarnybos materialiniai ir finansiniai ištekliai būtų racionaliai naudojami

Reikalavimai

Specialieji reikalavimai: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties, technologijos mokslų studijų srities chemijos inžinerijos krypties (maisto produktų technologija) išsilavinimas; mokėti vieną iš oficialių Europos Sąjungos kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) B2 lygiu; mokėti naudotis Microsoft Office programomis; būti susipažinusiam ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymais, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatais bei kitais teisės aktais, šiuo pareigybės aprašymu, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais; turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir vienerių metų vairavimo patirtį.

Įmonė siūlo

Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A Pareigybės kategorija: 9 Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Klaipėdos miesto valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje, Galinio Pylimo g. 3, 11 kab., Klaipėdoje. Išsamesnė informacija: (8 46) 42 13 24 Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai: • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę; • mokėti lietuvių kalbą; • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams); • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą; • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme. Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471