https://www.cvmarket.lt/69781

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Vyriausiasis specialistas (nedarbingumo kontrolei)

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69781

Darbo skelbimo numeris

69781

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Trakų skyriaus direktoriaus
2009 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-37VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TRAKŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (NEDARBINGUMO KONTROLEI) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Trakų skyriaus vyriausiojo specialisto (nedarbingumo kontrolei) pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 9.

II. PASKIRTIS


4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau vadinama - Fondo valdyba) Trakų skyriaus (toliau vadinama – Trakų skyrius) vyriausiojo specialisto (nedarbingumo kontrolei) pareigybė reikalinga vykdyti nedarbingumo kontrolę, atliekant nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ir tęsimo pagrįstumo bei teisėtumo patikrinimus asmens sveikatos priežiūros įstaigose; vertinti laikinojo nedarbingumo asmeniui nustatymo teisingumą ir nedarbingumo pažymėjimų tęsimo pagrįstumą Gydytojų konsultacinėse komisijose; tikrinti darbingumo lygio nustatymo asmenims teisingumą ir teisės aktų nustatyta tvarka ginčyti nepagrįstus Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama - NDNT) priimtus sprendimus; vertinti profesinės ligos diagnozės nustatymą asmenims bei teisės aktų nustatyta tvarka šią diagnozę ginčyti Centrinėje darbo medicinos ekspertų komisijoje (toliau vadinama - CDMEK), siekiant racionalaus ir pagrįsto Valstybinio socialinio draudimo fondo bei valstybės biudžeto lėšų išmokoms naudojimo; tikrinti profesinės reabilitacijos pažymėjimų tęsimo pagrįstumą profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose; vertinti draudiminio įvykio padarinius apdraustiesiems, draudžiamiems valstybės lėšomis dėl nelaimingų atsitikimų tarnyboje; teikti išvadas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimo/nepripažinimo draudiminiais įvykiais nustatymo klausimais. Nagrinėti šiais klausimais gautus prašymus, skundus, pareiškimus ir rengti atsakymų į juos projektus. Aiškinti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, apdraustiesiems, draudėjams nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimą reglamentuojančius teisės aktus, siekiant užtikrinti laikinojo nedarbingumo ir darbingumo lygio nustatymo teisingumą. Atstovauti Trakų skyrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų Gydytojų konsultacinėse komisijose, CDMEK, Ginčų komisijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama - Ginčų komisija) – ginčijamais laikinojo nedarbingumo ekspertizės, profesinės ligos ar darbingumo lygio nustatymo atvejais, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, kitose įstaigose ir organizacijose.
III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – nedarbingumo kontrolės.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą: medicinos krypties (baigus vientisąsias universitetines medicinos krypties studijas), visuomenės sveikatos krypties (baigus magistratūros studijas), slaugos krypties (baigus magistratūros studijas), farmacijos (baigus magistratūros studijas), reabilitacijos krypties (baigus magistratūros studijas) išsilavinimą;
6.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Valstybinio socialinio draudimo, Ligos ir motinystės socialinio draudimo, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo, Neįgaliųjų socialinės integracijos, Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinąjį įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinį socialinį draudimą, laikinojo nedarbingumo, darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, profesinių ligų nustatymą; ginčų dėl neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo nagrinėjimo tvarkas; nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų, darbingumo lygio pažymų, profesinės reabilitacijos pažymėjimų išdavimo taisykles bei tvarkas; nedarbingumo kontrolės vykdymą; nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimą draudiminiais įvykiais bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimą; draudiminio įvykio padarinių vertinimą dėl draudimo sumų apskaičiavimo asmenims, draudžiamiems valstybės lėšomis; tarpvalstybines sutartis socialinės apsaugos srityje, Valstybės tarnybos ir Viešojo administravimo įstatymus ir gebėti juos taikyti praktiškai. Būti susipažinusiam su Civiliniu kodeksu, Civilinio proceso kodeksu, Sveikatos draudimo, Sveikatos sistemos, Sveikatos priežiūros įstaigų, Medicinos praktikos, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymų, Europos tarybos reglamentų Nr.1408/71/EEB bei Nr.574/72/EEB nuostatomis tiek, kiek šių teisės aktų nuostatos susijusios su nedarbingumo kontrole ir pašalpų, išmokų, žalos atlyginimo skyrimu ir mokėjimu, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimu draudiminiais įvykiais, draudimo sumų apskaičiavimu ir gebėti šių teisės aktų nuostatas taikyti praktikoje.
6.3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
6.4. Mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų tvarkymo, teisės aktų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai. Mokėti savarankiškai planuoti savo darbą, pasirinkti darbo metodus, užtikrinti funkcijų atlikimą bei kokybišką problemų sprendimą laiku.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Atlieka nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ir tęsimo pagrįstumo bei teisėtumo patikrinimus asmens sveikatos priežiūros įstaigose bei vertina laikinojo nedarbingumo asmeniui nustatymo teisingumą ir nedarbingumo pažymėjimų tęsimo pagrįstumą Gydytojų konsultacinėse komisijose.
7.2. Vertina draudiminio įvykio padarinius apdraustiesiems, draudžiamiems valstybės lėšomis dėl nelaimingų atsitikimų tarnyboje, teikia išvadas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimo/nepripažinimo draudiminiais įvykiais nustatymo klausimais.
7.3. Tikrina darbingumo lygio nustatymo teisingumą, ginčija nepagrįstus NDNT priimtus sprendimus, vertina profesinės ligos diagnozės nustatymą asmenims bei teisės aktų nustatyta tvarka šią diagnozę ginčija CDMEK siekiant racionalaus ir pagrįsto Valstybinio socialinio draudimo fondo bei valstybės biudžeto lėšų išmokoms naudojimo.
7.4. Tikrina profesinės reabilitacijos pažymėjimų tęsimo pagrįstumą profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose.
7.5.. Atlikus patikrinimą, surašo patikrinimo pažymas, patikrinimo aktus, išvadas dėl draudiminio įvykio padarinių ir teikia Trakų skyriaus direktoriui arba jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį. Teikia išvadas dėl nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų tyrimo ir pripažinimo draudiminiais ar nedraudiminiais įvykiais.
7.6. Europos tarybos reglamentuose Nr.1408/71/EEB ir Nr.574/72/EEB nustatytais atvejais pildo šių reglamentų taikymui reikalingus dokumentus, susijusius su asmens laikinuoju nedarbingumu ir motinyste.
7.7. Analizuoja ir apibendrina informaciją apie laikinąjį nedarbingumą, darbingumo lygio nustatymą, nustatytas profesines ligas, teikia išvadas Trakų skyriaus direktoriui arba jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį.
7.8. Trakų skyriaus direktoriui arba jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį pavedus, atstovauja Trakų skyrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų Gydytojų konsultacinėse komisijose, Ginčų komisijoje - ginčijamais laikinojo nedarbingumo ekspertizės ar darbingumo lygio nustatymo atvejais, CDMEK posėdžiuose – ginčijant profesinių ligų diagnozių nustatymą, nelaimingo atsitikimo tyrimo komisijoje - tiriant sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe bei ūmias profesines ligas.
7.9. Trakų skyriaus direktoriui arba jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį pavedus, atstovauja Trakų skyrių teismuose, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, kitose įstaigose ir organizacijose.
7.10. Teikia Trakų skyriaus direktoriui, jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį išvadas dėl žalos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui nustatymo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms nepagrįstai išduodant ar tęsiant nedarbingumo pažymėjimus arba nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus. Teikia pasiūlymus dėl nepagrįstai išmokėtų pašalpų išieškojimo iš asmens sveikatos priežiūros, profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų ar pašalpų gavėjų. Probleminiais atvejais ruošia paklausimų Fondo valdybai projektus ir teikia juos Trakų skyriaus direktoriui arba jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį.
7.11. Vertina asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateikiamus dokumentus sutarčių sudarymui su Trakų skyriumi dėl teisės duoti ir tęsti nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus, vykdo šių sutarčių laikymosi priežiūrą (nuolat tikrinti informaciją apie gydytojus, turinčius teisę išduoti ir tęsti nedarbingumo pažymėjimus bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus (licencijų galiojimą, gydytojų spaudus), taip pat informaciją apie asmens sveikatos priežiūros įstaigas (licenciją ir kt.)).
7.12. Vykdant nedarbingumo kontrolę, laikosi Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpų, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų, žalos atlyginimo skyrimo ir mokėjimo, nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų pripažinimo draudiminiais įvykiais, draudimo sumų apskaičiavimo bei nedarbingumo kontrolės taisyklių.
7.13. Konsultuoja apdraustuosius, asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojus, draudėjus dėl laikinojo nedarbingumo ekspertizės ir nedarbingumo kontrolės, susijusios su ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, motinystės (tėvystės) pašalpų, socialinio draudimo išmokų dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, žalos atlyginimo skyrimu ir mokėjimu, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimu draudiminiais įvykiais, draudiminio įvykio padarinių vertinimu dėl draudimo sumų apskaičiavimo asmenims, draudžiamiems valstybės lėšomis pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.14. Trakų skyriaus direktoriui, jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį pavedus, nagrinėja asmens sveikatos priežiūros įstaigų, apdraustųjų asmenų, gyventojų rašytinius bei žodinius skundus ir pareiškimus, rengia atsakymų projektus, taip pat rengia atsakymų projektus į paklausimus, gautus iš kitų įstaigų bei organizacijų.
7.15. Pagal šios pareigybės kompetenciją kaupia, sistemina ir saugo iki perdavimo į Trakų skyriaus archyvą organizacinius, tvarkomuosius ir kitus dokumentus, susijusius su Trakų skyriaus funkcijų vykdymu.
7.16. Vykdo kitus, su Trakų skyriaus funkcijomis susijusius, Trakų skyriaus direktoriaus, jo pavaduotojo pagal kuravimo sritį pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Trakų skyriaus direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį.
Susipažinau

____________________________
(Parašas)
____________________________
(Vardas ir pavardė)
____________________________
(Data)


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 9

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus:Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Trakų skyriuje, 206 kab., Karaimų g. 2, Trakuose.


Išsamesnė informacija: (8 528) 55 312

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Trakai
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 6 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 27 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS