https://www.cvmarket.lt/49831

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #49831

Vyriausiasis specialistas (teisininkas)

CVMarket.lt klientas
Varėna
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

Pareigybės paskirtis: Valstybinio socialinio draudimo fono valdybos Varėnos skyriaus (toliau vadinama – Skyrius) vyriausiojo specialisto (teisininko) (toliau vadinama – vyriausiasis specialistas) pareigybė reikalinga rengti įsakymų ir kitų dokumentų projektus Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau vadinama – valstybės tarnautojai ir darbuotojai) priėmimo, atleidimo, perkėlimo, kasmetinių ir tikslinių atostogų suteikimo, atostogų nutraukimo, skatinimų ir apdovanojimų, darbo užmokesčio pakeitimo, priedų ir priemokų, materialinių pašalpų skyrimo, valstybės tarnautojų stažo apskaičiavimo ir pasikeitimo, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nepertraukiamo stažo skaičiavimo, valstybės tarnybos pratęsimo ir kitais personalo klausimais, organizuoti priėmimo į pareigas konkursus laisvoms Skyriaus pareigybėms užimti, dalyvauti organizuojant Skyriaus valstybės tarnautojų eilinių ir neeilinių tarnybinės veiklos vertinimų procedūras bei rengti dokumentus tarnybinės veiklos vertinimo klausimais, vykdyti teisės aktų ir kitų įstaigoje rengiamų dokumentų atitikimo galiojantiems teisės aktams kontrolę, rengti ieškinius, skundus, atsiliepimus (atsikirtimus, dublikus, triplikus) į ieškinius, pareiškimus ar skundus, apeliacinius ir kasacinius skundus, atsiliepimus į apeliacinius ir kasacinius skundus, kitus procesinius dokumentus, pateikiamus teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms bei išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms, taip pat kitus prašymus, pareiškimus ar skundus, sekti teismuose esančių civilinių ir administracinių bylų eigą, apibendrinti Skyriaus išnagrinėtas civilines, administracines bylas ir informuoti Skyriaus direktorių, konsultuoti Skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau vadinama – valstybės tarnautojai ir darbuotojai) teisės aktų, reglamentuojančių valstybinį socialinį draudimą, viešąjį administravimą, taikymo klausimais bei draudėjus, apdraustuosius asmenis ir gyventojus pagal šios pareigybės kompetenciją.

Pagrindinės funkcijos: Vykdo teisės aktų ir kitų Skyriuje rengiamų dokumentų atitikimo galiojantiems teisės aktams kontrolę;Teikia pastabas/pasiūlymus dėl įsakymų ir kitų Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų parengtų dokumentų pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios atsižvelgiant į nustatytus teisės aktų reikalavimus;Informuoja valstybės tarnautojus ir darbuotojus apie teisės aktų pasikeitimus;Konsultuoja Skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus teisės aktų, reglamentuojančių valstybinį socialinį draudimą, viešąjį administravimą, taikymo klausimais;Kontroliuoja, ar Skyriuje laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, reikalavimų;Kontroliuoja, ar Skyriuje laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, reikalavimų;Skyriaus direktoriui pavedus, dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose Skyriuje.Skyriaus direktoriui pavedus, dalyvauja rengiant Skyriaus sutarčių projektus ir užtikrinti, kad Skyriaus sutartys būtų rengiamos laikantis teisės aktų reikalavimų;Rengia ieškinius, skundus, atsiliepimus (atsikirtimus, dublikus, triplikus) į ieškinius, pareiškimus ar skundus, apeliacinius ir kasacinius skundus, atsiliepimus į apeliacinius ir kasacinius skundus, kitus procesinius dokumentus, pateikiamus teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms bei išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms;Seka teismuose esančių civilinių, administracinių ir baudžiamųjų bylų eigą, apibendrina Skyriaus išnagrinėtų civilinių, administracinių bei baudžiamųjų bylų rezultatus ir informuoja Skyriaus direktorių;Bendradarbiauja su ikiteisminio tyrimo institucijomis, siekiant nustatyti asmenis, kurių neteisėtais veiksmais buvo padaryta žala Fondo biudžetui.Rengia ir nustatyta tvarka teikia pretenzijas draudimo įstaigoms, vykdančioms privalomąjį vairuotojų civilinės atsakomybės draudimą, dėl lėšų grąžinimo į Fondo biudžetą;Tvarko administracinių teisės pažeidimų protokolų registrą, rengia nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose projektus, teikia Skyriaus direktoriui administracinių teisės pažeidimų protokolus ir kitą bylos medžiagą.Ruošia ir teikia teismams administracinių teisės pažeidimų bylų medžiagą pagal administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatas;Tvarko administracinių teisės pažeidimų bylų apskaitą ir kontroliuoti nutarimų dėl administracinių baudų skyrimo vykdymo procesą;Rengia ir teikia Skyriaus direktoriui sprendimų dėl administracinių baudų mokėjimo dalimis ar atsisakymo išdėstyti administracinių baudų mokėjimą projektus;Rengia ir nustatyta tvarka teikia teismui prašymus dėl paskirtų administracinių baudų pakeitimo kita administracine nuobauda (viešaisiais darbais ar administraciniu areštu);Tvarko nutarimų dėl administracinių baudų skyrimo dublikatų registrą; Skyriaus direktoriui pavedus, tikrina draudėjams, turintiems įsiskolinimą praleistais mokėjimo terminais, įstatymų numatytų sankcijų taikymo teisėtumą ir pagrįstumą;Skyriaus direktoriui pavedus, atstovauja Skyriaus interesams visų instancijų teismuose, ikiteisminio tyrimo įstaigose, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose, valstybės valdymo ir savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose organizacijose;Skyriaus direktoriui pavedus, atstovauja Skyriaus interesams bankroto ir restruktūrizavimo bylose, teikia išvadas dėl bylų eigos;Skyriaus direktoriui pavedus, nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus, rengia atsakymų projektus;Rengia Skyriaus vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų projektus, įsakymų ir kitų dokumentų projektus Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo, atleidimo, perkėlimo, kasmetinių ir tikslinių atostogų suteikimo, atostogų nutraukimo, skatinimų ir apdovanojimų, darbo užmokesčio pakeitimo, priedų ir priemokų, materialinių pašalpų skyrimo, valstybės tarnautojų stažo apskaičiavimo ir pasikeitimo, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nepertraukiamo stažo skaičiavimo, valstybės tarnybos pratęsimo ir kitais personalo klausimais;Vizuoja įsakymų projektus personalo ir veiklos klausimais;Vykdo dokumentų personalo klausimais registraciją ir apskaitą pagal patvirtintą Skyriaus dokumentacijos planą;Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais pasirašytinai supažindina Skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus su įsakymais ir kitais dokumentais;Supažindina į Skyrių priimtus valstybės tarnautojus ir darbuotojus su Skyriaus nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, skyriaus, į kurį priimtas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, nuostatais, pareigybės, į kurią priimtas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, aprašymu, informacinės sistemos vartotojų prieigos teisėmis bei informacijos saugumo ir konfidencialumo reikalavimais, kitais aprašais;Rengia darbo sutartis, daro įrašus darbo sutarčių registravimo žurnale, pakeitimus darbo sutartyse, vykdo darbo sutarčių registraciją ir jų apskaitą.Organizuoja konkursus laisvoms Skyriaus pareigybėms užimti;Skyriaus direktoriui pavedus, rengia konkursų į valstybės tarnautojų pareigas testų projektus;Rengia Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų atostogų grafikų projektus ir teikia juos tvirtinti Skyriaus direktoriui;Skaičiuoja valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažą;Priima, registruoja ir saugo valstybės tarnautojų viešų ir privačių interesų deklaracijas;Organizuoja valstybės tarnautojų eilinius ir neeilinius tarnybinės veiklos vertinimus, rengia dokumentus tarnybinės veiklos vertinimo klausimais;Organizuoja darbuotojų darbo veiklos vertinimus, rengia dokumentus darbo veiklos vertinimo klausimais;Skyriaus direktoriui pavedus, organizuoja tarnybinių ir drausminių nusižengimų tyrimus, rengia išvadas;Formuoja, tvarko ir saugo iki perdavimo į Skyriaus archyvą valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens bylas ir asmens korteles, ruošia jas archyviniam saugojimui ir laiku perduoda į Skyriaus archyvą;Sudaro Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų karo prievolininkų sąrašus ir teikti apie juos informaciją atitinkamoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;Nustatyta tvarka išduoda Skyriaus valstybės tarnautojams - pažymėjimus, darbuotojams - darbo pažymėjimus; Tvarko Skyriaus Valstybės tarnautojų registrą;Organizuoja ir koordinuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymų rengimą, dalyvauja juos rengiant;Organizuoja ir koordinuoja Skyriaus struktūrinių padalinių nuostatų rengimą, dalyvauja juos rengiant bei užtikrina patvirtintų nuostatų saugojimą iki perdavimo į Skyriaus archyvą;Rengia valstybės tarnautojų ir darbuotojų metinių mokymo planų projektus.Organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų dalyvavimą mokymuose ir kvalifikacijos tobulinimo kursuose;Skyriaus direktoriui pavedus, dalyvauja įgyvendinant teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų saugą ir sveikatą, nuostatas Skyriuje;Dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus;Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, pagal patvirtintą Skyriaus dokumentacijos planą iki jų perdavimo į Skyriaus archyvą;Kaupia šios pareigybės funkcijų vykdymui reikalingus duomenis bei formuluoja pasiūlymus ir rengia užduotis dėl programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo.Skyriaus direktoriui pavedus, dalyvauja ruošiant kvalifikacinius reikalavimus ir specifikacijas;Skyriaus direktoriui pavedus, atlieka rengiamų darbo metodikų, norminių teisės aktų ir kitų Skyriuje rengiamų dokumentų projektų teisinį vertinimą pagal šios pareigybės kompetenciją;Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal šios pareigybės kompetenciją.Dalyvauja organizuojamuose mokymuose, seminaruose, kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir Skyriaus organizuojamuose renginiuose;Bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės valdymo ir savivaldos institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis, teikia duomenis auditui pagal Skyriaus kompetenciją;Vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas;Vykdo kitus Skyriaus direktoriaus ar jo pavaduotojų pavedimus pagal šios pareigybės kompetenciją;Vyriausiasis specialistas, vykdydamas šiame pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, turi teises ir pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, Skyriaus nuostatuose, vidaus tvarkos taisyklėse ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose valstybės tarnybą ir darbo santykius.


Reikalavimai

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą; mokėti dirbti Microsoft Office programomis; gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai; išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinį socialinį draudimą, valstybės tarnybos ir darbo santykių reguliavimą, viešąjį administravimą, civilinę, administracinę bei baudžiamąją teisę, civilinį ir baudžiamąjį procesą, administracinių bylų teiseną, akcinių bendrovių veiklą, viešuosius pirkimus ir duomenų apsaugą reglamentuojančius norminius teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai; būti susipažinusiam su socialinį draudimą reglamentuojančiais pagrindiniais ES teisės aktais, Lietuvos Respublikos pasirašytomis dvišalėmis sutartimis ir susitarimais su kitomis šalimis socialinio draudimo srityje, teismų praktika civilinėse ir administracinėse bylose; mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, apibrėžti tikslus ir uždavinius; mokėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių valstybinį socialinį draudimą, sisteminį vertinimą.


Įmonė siūlo


Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A
Pareigybės kategorija: 9

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: VSDFV Varėnos skyriuje, 218 kab., Aušros g. 15, Varėnoje


Išsamesnė informacija: (8 310) 31 498

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • mokėti lietuvių kalbą;
  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);
  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;
  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.

Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471
Darbo skelbimo numeris
#49831
Jūs kandidatuojate į:
Vyriausiasis specialistas (teisininkas)
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!