https://www.cvmarket.lt/69519

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Vyriausiasis specialistas (teisininkas)

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69519

Darbo skelbimo numeris

69519

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
Užsienio išmokų tarnybos direktoriaus
2009 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-28

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
UŽSIENIO IŠMOKŲ TARNYBOS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (TEISININKO)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – Fondo valdyba) Užsienio išmokų tarnybos (toliau – Tarnyba) vyriausiasis specialistas (teisininkas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 11.

II. PASKIRTIS

4. Tarnybos vyriausiojo specialisto (teisininko) pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą ir teisėtą ES socialinės apsaugos teisės aktų bei tarpvalstybinių sutarčių ir susitarimų vykdymą, vykdyti teisės aktų ir kitų įstaigoje rengiamų dokumentų atitikimo galiojantiems teisės aktams kontrolę, rengti ieškinius, skundus, atsiliepimus (atsikirtimus, dublikus, triplikus) į ieškinius, pareiškimus ar skundus, apeliacinius ir kasacinius skundus, atsiliepimus į apeliacinius ir kasacinius skundus, kitus procesinius dokumentus, pateikiamus teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms bei išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms, taip pat kitus prašymus, pareiškimus ar skundus, sekti teismuose esančių civilinių ir administracinių bylų eigą, Europos Bendrijų Teisingumo teismo praktiką, apibendrinti Tarnybos išnagrinėtas civilines, administracines bylas ir informuoti Tarnybos direktorių, konsultuoti Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai) teisės aktų, reglamentuojančių valstybinį socialinį draudimą, viešąjį administravimą, taikymo klausimais bei draudėjus, apdraustuosius asmenis ir gyventojus pagal šios pareigybės kompetenciją.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – teisė.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį arba vientisų studijų universitetinį teisinį išsilavinimą;
6.2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų teisinio darbo patirtį bei patirtį valstybinio socialinio draudimo srityje;
6.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinį socialinį draudimą, valstybės tarnybos ir darbo santykių reguliavimą, viešąjį administravimą, civilinę, administracinę bei baudžiamąją teisę, civilinį ir baudžiamąjį procesą, administracinių bylų teiseną, akcinių bendrovių veiklą, viešuosius pirkimus ir duomenų apsaugą reglamentuojančius norminius teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai;
6.4. Išmanyti socialinį draudimą reglamentuojančius ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos pasirašytas dvišales sutartis ir susitarimus socialinės apsaugos srityje, būti susipažinusiam su teismų praktika civilinėse ir administracinėse bylose;
6.5. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu ir rusų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
6.6. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, rengti išvadas bei teikti pasiūlymus;
6.7. Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles bei gebėti jas taikyti praktiškai. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6.8. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.9. Mokėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių valstybinį socialinį draudimą, sisteminį vertinimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Vykdo teisės aktų ir kitų Tarnyboje rengiamų dokumentų atitikimo galiojantiems teisės aktams kontrolę.
7.2. Teikia pastabas/pasiūlymus dėl įsakymų ir kitų Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų parengtų dokumentų pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios atsižvelgiant į nustatytus teisės aktų reikalavimus.
7.3. Informuoja valstybės tarnautojus ir darbuotojus apie teisės aktų pasikeitimus.
7.4. Konsultuoja Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus teisės aktų, reglamentuojančių valstybinį socialinį draudimą, viešąjį administravimą, taikymo klausimais.
7.5. Konsultuoja Fondo valdybos teritorinius skyrius socialinį draudimą reglamentuojančių ES teisės aktų, Lietuvos Respublikos pasirašytų dvišalių sutarčių ir susitarimų taikymo klausimais.
7.6. Kontroliuoja, ar Tarnyboje laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, reikalavimų.
7.7. Kontroliuoja, ar Tarnyboje laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, reikalavimų.
7.8. Tarnybos direktoriui pavedus, dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose Tarnyboje.
7.9. Tarnybos direktoriui pavedus, dalyvauja rengiant Tarnybos sutarčių projektus ir užtikrina, kad Tarnybos sutartys būtų rengiamos laikantis teisės aktų reikalavimų.
7.10. Rengia ieškinius, skundus, atsiliepimus (atsikirtimus, dublikus, triplikus) į ieškinius, pareiškimus ar skundus, apeliacinius ir kasacinius skundus, atsiliepimus į apeliacinius ir kasacinius skundus, kitus procesinius dokumentus, pateikiamus teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms bei išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms.
7.11. Seka teismuose esančių civilinių, administracinių ir baudžiamųjų bylų eigą, apibendrina Tarnybos išnagrinėtų civilinių, administracinių bei baudžiamųjų bylų rezultatus ir informuoja Tarnybos direktorių.
7.12. Bendradarbiauja su ikiteisminio tyrimo institucijomis, siekiant nustatyti asmenis, kurių neteisėtais veiksmais buvo padaryta žala Fondo biudžetui.
7.13. Tarnybos direktoriui pavedus, atstovauja Tarnybos interesams visų instancijų teismuose, ikiteisminio tyrimo įstaigose, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose, valstybės valdymo ir savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose organizacijose.
7.14. Tarnybos direktoriui pavedus, dalyvauja ekspertų grupėse, rengiančiose Lietuvos Respublikos dvišalių sutarčių ir susitarimų su kitomis šalimis socialinės apsaugos srityje projektus, rengia įvairaus pobūdžio dokumentų projektus, nustatančius tokių sutarčių ir susitarimų įgyvendinimo tvarką bei procedūras.
7.15. Tarnybos direktoriui pavedus, nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus, rengia atsakymų projektus.
7.16. Rengia Tarnybos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų projektus.
7.17. Tarnybos direktoriui pavedus, tiria tarnybinius ir drausminius nusižengimus, rengia išvadas ir teikia jas Tarnybos direktoriui.
7.18. Vizuoja įsakymų projektus personalo ir veiklos klausimais.
7.19. Tarnybos direktoriui pavedus, rengia konkursų į valstybės tarnautojų pareigas testų projektus.
7.20. Tarnybos direktoriui pavedus, dalyvauja valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymų rengime.
7.21. Tarnybos direktoriui pavedus, rengia Tarnybos struktūrinių padalinių nuostatų bei pareigybių aprašymų projektus.
7.22. Tarnybos direktoriui pavedus, dalyvauja įgyvendinant teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų saugą ir sveikatą, nuostatas Tarnyboje.
7.23. Dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planus.
7.24. Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, pagal patvirtintą Tarnybos dokumentacijos planą iki jų perdavimo į Tarnybos archyvą.
7.25. Tarnybos direktoriui pavedus, dalyvauja ruošiant kvalifikacinius reikalavimus ir specifikacijas.
7.26. Kaupia šios pareigybės funkcijų vykdymui reikalingus duomenis bei formuluoja pasiūlymus ir rengia užduotis programinės įrangos kūrimui ir tobulinimui.
7.27. Tarnybos direktoriui pavedus, atlieka rengiamų darbo metodikų, norminių teisės aktų ir kitų Tarnyboje rengiamų dokumentų projektų teisinį vertinimą pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.28. Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.29. Bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės valdymo ir savivaldos institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis, teikia duomenis auditui pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.30. Vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
7.31. Vykdo kitus Tarnybos direktoriaus ar jo pavaduotojų pavedimus pagal šios pareigybės kompetenciją.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas (teisininkas) yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tarnybos direktoriui.

____________________________
Susipažinau
____________________________
(Pareigų pavadinimas)
____________________________
(Parašas)
____________________________
(Vardas ir pavardė)
____________________________
(Data)


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 11

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyboje;Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, 602 kab., Ingrida PikutytėTel. (8 5) 213 6626 El. p. ingridap@sodra.lt


Išsamesnė informacija: (8 5) 213 6626

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 1 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 20 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS