2022-07-29 11:26:48

Žemės tvarkymo departamento Kėdainių rajono žemėtvarkos skyriaus vyresnysis specialistas

CVMarket.lt klientas

Darbo aprašymas

Pareigybės paskirtis: Žemės tvarkymo departamento Kėdainių rajono žemėtvarkos skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimą ir asmeniniam ūkiui naudojamos žemės, ir kitos paskirties žemės sklypų pardavimą bei nuomą Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje. Pagrindinės funkcijos: Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:1. tikrina skyriaus specialistų, dirbančių seniūnijose, parengtus dokumentus dėl žemės sklypų privatizavimo ir pažymas dėl nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų, ir teikia skyriaus vedėjui tvirtinti, siekiant užtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių žemėtvarką, įgyvendinimą;2. tikrina asmenų pateiktus prašymus ir dokumentus dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų kaimo vietovėje pirkimo-pardavimo ir nuomos, tam, kad pateikti dokumentai atitiktų teisės aktų reikalavimus. Tais atvejais, kai ne visi dokumentai pateikti, arba jie neatitinka teisės aktų reikalavimų, apie tai informuoja pareiškėją;3. tam, kad būtų įgyvendinti skyriui priskirti uždaviniai:3.1. rengia apskrities viršininko įsakymų projektus, juos vizuoja dėl žemės reformos žemėtvarkos projektų patvirtinimo, papildymo ir pakeitimo, piliečių eilių sudarymo ir dėl valstybinės žemės sklypų įregistravimo Apskrities viršininko administracijos vardu;3.2. rengia apskrities viršininko įsakymų ir sprendimų projektus, juos vizuoja dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo, perduodant neatlygintinai nuosavybėn asmeniniam ūkiui naudojamus žemės ir namų valdų žemės sklypus;3.3. rengia apskrities viršininko įsakymų ir sutarčių projektus, juos vizuoja dėl žemės ūkio paskirties žemės ir namų valdų žemės sklypų pirkimo-pardavimo ir nuomos;4. teikia valstybės įmonės Registrų centrui įregistruoti valstybinės žemės sklypus Nekilnojamojo turto registre, užsako pažymas šiems sandoriams sudaryti, rengia valstybinės žemės perdavimo-priėmimo aktus ir teikia juos pasirašyti skyriaus vedėjui, siekiant efektyviai vykdyti valstybinės žemės pardavimą;5. pagal piliečių prašymus rengia pažymas, registruoja gautas išvadas dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn bei perduoda jas projektų autoriams (rangovams), konsultuoja piliečius, žemėtvarkos skyriaus specialistus, dirbančius seniūnijose, žemės reformos klausimais, tiria asmenų skundus, prašymus ir rengia atsakymų projektus, tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;6. renka ir kaupia duomenis apie nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimą ir žemės sklypų pardavimą, siekiant turėti operatyvią informaciją apie žemės reformos eigą;7. teikia skyriaus vedėjui metinę darbo ataskaitą savo veiklos klausimais, tam, kad būtų galima efektyviai koordinuoti ir kontroliuoti skyriaus veiklą;8. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus veiklos klausimais, tam, kad būtų įgyvendinti skyriui priskirti uždaviniai.

Reikalavimai

Specialieji reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą; mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą žemėtvarkos srityje; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; išmanyti Lietuvos Respublikos žemės, Žemės reformos, Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su žemės naudojimu, disponavimu ir kitais žemės tvarkymo klausimais, bei mokėti juos taikyti praktikoje; žinoti piliečių ir kitų asmenų aptarnavimą, dokumentų ir teisės aktų rengimą; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos civiliniu, Darbo, Administracinių teisės pažeidimų kodeksais, Valstybės tarnybos įstatymu.

Įmonė siūlo

Papildoma informacija

Pareigybės lygis: B Pareigybės kategorija: 7 Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo skyriuje, II aukšto salėje, L. Sapiegos g. 10, Kaune. Išsamesnė informacija: (8 37) 20 9595 Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai: • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę; • mokėti lietuvių kalbą; • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams); • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą; • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme. Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471