2022-07-29 11:26:48

Administravimo skyriaus personalo specialistas (-ė), 0,5 etato

CVMarket.lt klientas
Nuo 1239 €/mėn. Prieš mokesčius

Darbo aprašymas

PAREIGYBĖ

  • Personalo specialistas yra Lietuvos zoologijos sodo Administravimo skyriaus darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
  • Personalo specialisto pareigybė priskiriama specialistų kategorijai, pareigybės lygis – A2.
  • Personalo specialistas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administravimo skyriaus vedėjui.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

5.1. vykdo nuolatinę darbuotojų apskaitą, kaupia duomenis apie įstaigos darbuotojus ir pareigybes;

5.2. koordinuoja darbą su Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centru (toliau – Centras) dėl centralizuotai atliekamų įstaigos personalo administravimo funkcijų;

5.3. surenka struktūrinių padalinių vadovų ir kitų darbuotojų prašymus ir pranešimus (toliau – Pirminius dokumentus);

5.4. registruoja Pirminius dokumentus ir su įstaigos vadovo rezoliucija pateikia Centrui reikalingiems teisės aktų projektams parengti;

5.5. parengtus Centro teisės aktų projektus teikia įstaigos vadovui pasirašyti, registruoja į vedamus įsakymų personalo klausimais ir atostogų bei komandiruočių klausimais registrus, su dokumentais supažindina darbuotojus;

5.6. pasirašytus ir užregistruotus dokumentus perduoda Centrui;

5.7. kontroliuoja kasmetinių atostogų suteikimo eilės vykdymą;

5.8. supažindina naujai priimamus darbuotojus su kolektyvine sutartimi, darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybių aprašymais, kitais vidaus lokaliniais dokumentais;

5.9. registruoja darbo sutartis darbo sutarčių registravimo žurnale;

5.10. inicijuoja darbuotojų tapatybę patvirtinančių darbo pažymėjimų su brūkšninio kodo raktu išdavimą, juos registruoja darbo pažymėjimų registravimo žurnale, tvarko darbo pažymėjimų apskaitą;

5.11. nustatyta tvarka sutvarkytas ilgo saugojimo bylas personalo klausimais (sudarytas pagal įstaigoje patvirtintą dokumentacijos planą) perduoda darbuotojui, atsakingam už dokumentų archyvavimą ir saugojimą;

5.12. dalyvauja rengiant ir koreguojant įstaigos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų projektus, struktūrinių padalinių nuostatus, pareigybių aprašymus, pasirašytinai supažindina darbuotojus su patvirtintais pareigybių aprašymais ir kitais dokumentais;

5.13. esant reikalui, dalyvauja įstaigos personalo permokymo, kvalifikacijos kėlimo prioritetų nustatyme, planų, programų sudaryme, darbuotojų atestavimo programų ruošime, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;

5.14. darbuotojų prašymu parengia pažymas ir kitus dokumentus apie darbą Lietuvos zoologijos sode;

5.15. kelia kvalifikaciją darbo teisės klausimais, dalyvauja seminaruose, mokymuose personalo dokumentacijos tvarkymo klausimais;

5.16. pagal kompetenciją konsultuoja įstaigos vadovą ir kitus darbuotojus personalo klausimais;

5.17. pagal įstaigos vadovo patvirtintą budėjimo grafiką, kuriame nustatytos budinčių atsakingų darbuotojų budėjimo ir poilsio dienos kalendoriniam mėnesiui, budi poilsio ir švenčių dienomis darbų eigai Lietuvos zoologijos sode tinkamai organizuoti ir prižiūrėti;

5.18. tausoja materialines vertybes, darbo priemones, patikėtą inventorių, taupiai naudoja vandenį, medžiagas, elektros energiją;

5.19. palaiko tvarką bei švarą darbo vietoje;

5.20. vykdo kitas tiesioginio vadovo užduotis.

Skelbimas galioja iki: 2021-10-22

Pareiginės algos koeficientas: 7.00

Dokumentai pateikiami el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį);

Daugiau žr.:  https://portalas.vtd.lt/lt/administravimo-skyriaus-personalo-specialistas-05-etato-322;741500.html 

Reikalavimai

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  • Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

4.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų personalo darbo patirtį;

4.3. išmanyti ir pagal kompetenciją savo darbe gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisinius norminius aktus, susijusius su atliekamu darbu, savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nurodymais, Lietuvos zoologijos sodo nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, kolektyvine sutartimi, Lietuvos zoologijos sodo direktoriaus įsakymais, šiuo pareigybės aprašymu;

4.4. gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo darbą;

4.5. mokėti dirbti kompiuteriu, įstaigoje naudojamomis programomis, nuolat teoriškai ir praktiškai tobulintis, esant galimybei, kelti kvalifikaciją;

4.6. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.7. privalo būti pareigingas, darbštus, dalykiškas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.8. gebėti ieškoti problemų sprendimo būdų.