2022-07-29 11:26:48

Privatumo politika

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023.09.26

1. Politikos taikymo sritis

1.1. Ši Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) taikoma visais atvejais, kai CV Keskus OU filialas (toliau – CV Keskus) tvarko fizinių asmenų (toliau – Duomenų subjektas) asmens duomenis kaip duomenų valdytojas, sudarydamas sąlygas naudotis savo internetine platforma www.cvmarket.lt (toliau – Platforma) ir teikdamas įvairias paslaugas (toliau – Paslaugos) Platformos naudotojams (toliau – Naudotojas) per Platformą, įskaitant naudotojus, kurie yra fiziniai asmenys ir ieško darbo (toliau – Darbo ieškantis asmuo).

1.2. Ši Privatumo politika netaikoma, jei CV Keskus duomenų valdytojo vardu tvarko Duomenų subjektų asmens duomenis kaip duomenų tvarkytojas. Pavyzdžiui, kai Naudotojas, užsiregistravęs kaip darbdavys (toliau – Darbdavys), tvarko Darbo ieškančio asmens asmens duomenis Platformoje, kuriuos Darbdavys pats įvedė į Platformą (t. y. tai nėra asmens duomenys, kuriuos pats Darbo ieškantis asmuo pateikė CV Keskus sutarties, sudarytos su CV Keskus, vykdymui). Šiuo atveju duomenų valdytojas yra atitinkamas Darbdavys, o duomenų tvarkytojas – CV Keskus.

1.3. Privatumo politika galioja nuo pirmiau nurodytos datos. CV Keskus turi teisę vienašališkai keisti Privatumo politiką. Tokiu atveju pakeista Privatumo politika įkeliama į Platformą, o Duomenų subjektams apie tai pranešama el. paštu arba kitomis priemonėmis.


2. Duomenų valdytojas ir asmens duomenų tvarkymo principai

2.1. Kad būtų aiškiau, duomenų valdytojas yra CV Keskus OU filialas, įmonės kodas 302581055, registracijos adresas Ozo g. 12a, Vilnius 08200, Lietuvos Respublika.

2.2. Visais klausimais, susijusiais su Privatumo politika ir asmens duomenų, kurių valdytojas yra CV Keskus, tvarkymu, duomenų subjektų teisių įgyvendinimu, galima kreiptis į CV Keskus duomenų apsaugos pareigūną, siunčiant užklausą el. paštu dpo@cvkeskus.ee.

2.3. CV Keskus tvarko asmens duomenis laikydamasi Europos Sąjungoje pripažintų duomenų apsaugos principų (ypač teisėtumo, sąžiningumo, skaidrumo, tikslo apribojimo ir duomenų kiekio sumažinimo principų) ir galiojančių teisės aktų nustatytų reikalavimų.


3. Duomenų tvarkymo tikslai ir asmens duomenų kategorijos

3.1. CV Keskus tvarko Duomenų subjekto asmens duomenis šiais tikslais:

 1. vykdyti su Darbo ieškančiu asmeniu sudarytą sutartį, kurios tikslas – tarpininkauti Darbo ieškančio asmens CV Darbdaviams per Platformą ir suteikti galimybę Darbo ieškantiems asmenims teikti paraiškas darbo pasiūlymams gauti (įskaitant pagalbą Naudotojui);
 2. bendrauti su Darbo ieškančiu asmeniu, kuris nori naudotis Paslaugomis;
 3. perduodant asmeninius rinkodaros pranešimus (pvz., el. paštu arba telefonu);
 4. rodyti personalizuotus rinkodaros pranešimus (pvz., rodyti CV Keskus reklamą ir CV Keskus partnerių pasiūlymus);
 5. tobulinant ir gerinant Platformos ir Paslaugų veikimo rezultatus (įskaitant statistikos rengimą ir darbo rinkos tendencijų analizę);
 6. vykdyti prievoles, kylančias iš Lietuvos Respublikos teisės aktų;
 7. naudotis teisėmis, kylančiomis iš Lietuvos Respublikos teisės aktų ir esamų teisinių santykių.

3.2. CV Keskus gali tvarkyti šiuos asmens duomenis:

 1. 3.1 skirsnio (a) punkte nurodytu tikslu: visų pirma, tai Darbo ieškančio asmens vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas, el. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas ir bet kokie kiti su Darbo ieškančiu asmeniu ir jo karjera susiję asmens duomenys (pvz., rekomendacijos, ankstesnės darbovietės, išsilavinimas, mokymai, įgūdžiai, nuotrauka ir kiti motyvaciniame laiške bei gyvenimo aprašyme nurodyti duomenys), Naudotojo vardas ir kiti duomenys, susiję su Darbo ieškančio asmens naudojimusi Platforma ir Paslaugomis (pvz., testų rezultatais, įrašais forume, per pokalbius dėl darbo atskleistais asmens duomenimis, Darbo ieškančio asmens prašomu darbo užmokesčiu, pageidaujama darbo vieta ir laiku ir t. t.) ir slapukų surinktais asmens duomenimis (jei tokie asmens duomenys apskritai renkami);
 2. 3.1 skirsnio (b) punkte nurodytu tikslu: pirmiausia Paslaugomis susidomėjusio Darbo ieškančio asmens vardas, pavardė, el. pašto adresas ir telefono numeris, taip pat bet kokie asmens duomenys, esantys kitoje informacijoje, kurią toks asmuo gali pateikti;
 3. 3.1 skirsnio (c) punkte nurodytu tikslu: visų pirma Duomenų subjekto el. pašto adresas, telefono numeris ir Platformos naudojimo registravimo žurnalų įrašai (angl. logs) (įskaitant slapukais surinktus asmens duomenis);
 4. 3.2 skirsnio (d) punkte nurodytu tikslu: visų pirma Platformos naudojimo registravimo žurnalų įrašai (įskaitant slapukų surinktus asmens duomenis);
 5. 3.1 skirsnio (e) punkte nurodytu tikslu: bet kokie aukščiau paminėti asmens duomenys;
 6. 3.1 skirsnio (f) punkte nurodytu tikslu: bet kokie pirmiau paminėti asmens duomenys, nustatomi kiekvienu konkrečiu atveju pagal prievolę, kurią CV Keskus turi įvykdyti;
 7. 3.1 skirsnio (g) punkte nurodytu tikslu: bet kokie pirmiau paminėti asmens duomenys, nustatomi kiekvienu konkrečiu atveju pagal CV Keskus įgyvendinamą teisę.

3.3. Jei registruojantis paskyroje arba po registracijos naudojantis Platformos funkcijomis reikia įvesti asmens duomenis, atitinkamų asmens duomenų pateikimas yra būtinas Darbo ieškančio asmens ir CV Keskus sutarčiai sudaryti arba atitinkamai sutarčiai vykdyti. Tokiu atveju asmens duomenis pateikti privaloma, o jų nepateikus neįmanoma sudaryti šios sutarties arba jos vykdyti. Jei asmens duomenų įvedimas Platformoje nėra privalomas ir iš Duomenų subjekto nereikalaujama pateikti asmens duomenų jokiais kitais būdais, asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, o jų nepateikimas Duomenų subjektui nesukelia jokių tiesioginių neigiamų pasekmių. Tačiau asmens duomenų nepateikimas gali apriboti naudojimąsi Platformos funkcijomis ir, pavyzdžiui, sumažinti Darbo ieškančio asmens galimybes susirasti darbą (tai sprendžia ne CV Keskus, o Darbdavys).

3.4. Paprastai CV Keskus pirmiau minėtus asmens duomenis renka tiesiogiai iš Duomenų subjekto, išskyrus toliau nurodytus atvejus: (a) jei Duomenų subjektas prisijungimui prie Platformos naudoja Google paskyrą, Google perduoda CV Keskus Duomenų subjekto vardą ir pavardę, el. pašto adresą, pasirinktą kalbą ir profilio nuotrauką; (b) jei Duomenų subjektas naudojasi Facebook paskyra, kad prisijungtų prie Platformos, Facebook persiunčia Duomenų subjekto vardą, pavardę, profilio nuotrauką ir el. pašto adresą CV Keskus; (c) asmens duomenys, kuriuos CV Keskus surinko iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., LinkedIn) tais atvejais, kai CV Keskus Darbdaviui teikia įdarbinimo paslaugas; (d) Platformos naudojimo registracijos žurnalų įrašai, kuriuos CV Keskus automatiškai surinko pagal Duomenų subjekto veiksmus Platformoje.


4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

4.1. CV Keskus tvarko Darbo ieškančio asmens duomenis, nes tai būtina su Duomenų subjektu sudarytai sutarčiai vykdyti (žr. 3.1 skirsnio (a) punktą) arba imtis veiksmų Darbo ieškančio asmens prašymu prieš sudarant sutartį (žr. 3.1 skirsnio (b) punktą). Tokiu atveju asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra su Darbo ieškančiu asmeniu sudaryta sutartis; arba Darbo ieškančio asmens prašymas surengti derybas prieš sudarant sutartį.

4.2. CV Keskus taip pat tvarko Duomenų subjekto asmens duomenis, kad galėtų perduoti asmeninius rinkodaros pranešimus (žr. 3.1 skirsnio (c) punktą). Tokiu atveju asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra išankstinis Duomenų subjekto sutikimas. Jei Duomenų subjektas neduoda sutikimo siųsti personalizuotus rinkodaros pranešimus, CV Keskus tuo tikslu asmens duomenų netvarko ir personalizuoti rinkodaros pranešimai nesiunčiami. Tokį sutikimą duodantis Duomenų subjektas turi būti ne jaunesnis kaip 14 metų. Jei Duomenų subjektas yra jaunesnis nei 14 metų, jo sutikimas galioja tik tuo atveju, jei jis taip pat pateikia savo teisėto atstovo (tėvų arba teisėtų globėjų) sutikimą. Duomenų subjektas gali bet kada atšaukti savo sutikimą, išsiųsdamas atitinkamą pranešimą CV Keskus el. pašto adresu dpo@cvkeskus.ee. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos Duomenų subjekto teisei naudotis Paslaugomis ir Platforma.

4.3. CV Keskus taip pat tvarko Duomenų subjekto asmens duomenis, kad galėtų rodyti personalizuotus rinkodaros pranešimus (žr. 3.1 skirsnio (d) punktą). Tokiu atveju asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas taip pat yra išankstinis Duomenų subjekto sutikimas. Jei Duomenų subjektas neduoda sutikimo rodyti asmeninius rinkodaros pranešimus, CV Keskus tuo tikslu asmens duomenų netvarko ir asmeniniai rinkodaros pranešimai nerodomi. Tokį sutikimą duodantis Duomenų subjektas turi būti ne jaunesnis kaip 14 metų. Jei Duomenų subjektas yra jaunesnis nei 14 metų, jo sutikimas galioja tik tuo atveju, jei jis taip pat pateikia savo teisėto atstovo (tėvų arba teisėtų globėjų) sutikimą. Duomenų subjektas gali bet kada atšaukti savo sutikimą, išsiųsdamas atitinkamą pranešimą CV Keskus el. pašto adresu dpo@cvkeskus.ee. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos Duomenų subjekto teisei naudotis Paslaugomis ir Platforma.

4.4. CV Keskus papildomai tvarko Duomenų subjekto asmens duomenis, kad pagerintų Platformą ir siūlomas Paslaugas (žr. 3.1 skirsnio (e) punktą). Tokiu atveju asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas CV Keskus, kaip duomenų valdytojo, interesas gerinti ir plėtoti Platformos veikimą, Paslaugų teikimą ir jų kokybę. CV Keskus negali garantuoti geriausios ir moderniausios Platformos ir Paslaugų, jei neatliekami jokie plėtros darbai, statistiniai duomenys ir rinkos analizė. Tokio duomenų tvarkymo poveikis Duomenų subjekto teisėms yra minimalus, nes paprastai asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi minimaliai. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti su tokiu asmens duomenų tvarkymu, išsiųsdamas atitinkamą pranešimą CV Keskus el. pašto adresu dpo@cvkeskus.ee.

4.5. CV Keskus taip pat tvarko Duomenų subjekto asmens duomenis, kad įvykdytų įsipareigojimus, kylančius iš Lietuvos Respublikos įstatymų (žr. 3.1 skirsnio (f) punktą). Tokiu atveju asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisinių prievolių, taikomų CV Keskus kaip duomenų valdytojui, vykdymas.

4.6. CV Keskus tvarko Duomenų subjekto asmens duomenis taip pat siekdama įgyvendinti teises, kylančias iš Lietuvos Respublikos įstatymų ir su Duomenų subjektu sudarytos sutarties (žr. 3.1 skirsnio (g) punktą). Tokiu atveju asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas CV Keskus, kaip duomenų valdytojo, interesas. CV Keskus teisėtas interesas yra naudotis savo teisėmis taip, kaip CV Keskus mano esant būtina. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti su tokiu asmens duomenų tvarkymu, išsiųsdamas atitinkamą pranešimą CV Keskus el. pašto adresu dpo@cvkeskus.ee.


5. Asmens duomenų atskleidimas

5.1. Platformoje paskelbtas Darbo ieškančio asmens gyvenimo aprašymas ir susiję asmens duomenys Darbdaviams teikiami pagal Darbo ieškančio asmens pasirinktą atskleidimo lygį:

 1. jei Darbo ieškantis asmuo pasirenka CV statusą kaip aktyvų ir nekonfidencialų, CV Keskus turi teisę atskleisti Darbdaviams visus Darbo ieškančio asmens duomenis, kuriuos Darbo ieškantis asmuo įrašė į CV, ir visus su juo susijusius asmens duomenis;
 2. ei Darbo ieškantis asmuo pasirenka CV statusą kaip aktyvų ir konfidencialų, CV Keskus turi teisę atskleisti Darbdaviams visus CV įrašytus asmens duomenis ir bet kokius su juo susijusius asmens duomenis, išskyrus Darbo ieškančio asmens vardą, pavardę, nuotrauką, darbo vietas ir rekomenduojančių asmenų vardus ir pavardes. CV Keskus turi teisę tvarkyti gyvenimo aprašyme nurodytą el. pašto adresą, kad Darbdaviai galėtų susisiekti su Darbo ieškančiu asmeniu;
 3. jei Darbo ieškantis asmuo pasirenka pasyvaus gyvenimo aprašymo statusą, Darbo ieškančio asmens duomenys Darbdaviams nėra matomi ir Darbdaviai negali teikti Darbo ieškančiam asmeniui pasiūlymų.

5.2. Jei Darbo ieškantis asmuo pradėjo pildyti gyvenimo aprašymą ir įvedė savo asmens duomenis į duomenų bazę, tačiau gyvenimo aprašymo nebaigė (neužpildė visų esamų laukų), tuomet Darbo ieškančio asmens duomenys Darbdaviams nėra matomi ir jiems neperduodami.

5.3. Jei Darbo ieškantis asmuo pateikia savo gyvenimo aprašymą, norėdamas kandidatuoti į konkretų darbo pasiūlymą, nepriklausomai nuo pasirinkto atskleidimo statuso, visi gyvenimo aprašyme įrašyti asmens duomenys, taip pat bet kokie kiti asmens duomenys, įrašyti į Platformą arba pateikti per ją, perduodami atitinkamam Darbdaviui.

5.4. Kai kuriais atvejais Darbdaviai gali norėti naudoti savo kandidatų stebėjimo sistemą, kad galėtų vykdyti įdarbinimo procesą ir pateikti darbo pasiūlymą.

 1. Jei kandidatų stebėjimo sistema yra susieta su Platforma (t. y. Darbo ieškantis asmuo neišeina iš Platformos paraiškos teikimo proceso metu ir įvesdamas asmens duomenis), CV Keskus ir toliau išlieka Duomenų subjekto asmens duomenų valdytoju. Tokiu atveju, kai asmuo kreipiasi dėl darbo pasiūlymo, CV Keskus, kaip duomenų valdytojas, automatiškai perduoda Darbo ieškančio asmens duomenis į tokio Darbdavio kandidatų stebėjimo sistemą.
 2. Jei kandidatų paieškos sistema nėra susieta su Platforma (t. y. Darbo ieškantis asmuo išeina iš Platformos įdarbinimo proceso metu ir įvesdamas asmens duomenis), tuomet CV Keskus nebebus Duomenų subjekto asmens duomenų valdytojas, jei paraiška bus pateikta už Platformos ribų. Tokioms trečiųjų šalių svetainėms taikomos skirtingos privatumo reguliavimo sąlygos, kurių įgyvendinimo CV Keskus negali kontroliuoti. CV Keskus neatsako už trečiųjų šalių interneto svetainėse taikomą privatumo politiką ar asmens duomenų tvarkymą trečiųjų šalių interneto svetainėse.

5.5. CV Keskus gali perduoti asmens duomenis ne tik Darbdaviams ir kandidatų stebėjimo sistemų teikėjams, bet ir kitoms trečiosioms šalims (išvardytos toliau pagal kategorijas):

 1. IT paslaugų teikėjai, padedantys CV Keskus užtikrinti, sisteminti ir tvarkyti asmens duomenis bei užtikrinantys Platformos veikimą ir plėtrą, įskaitant, bet neapsiribojant, debesijos paslaugų teikėjus, programinės įrangos kūrėjus ir kt.;
 2. el. pašto pristatymo paslaugų teikėjas, kuris padeda perduoti rinkodaros pranešimus Duomenų subjektams;
 3. paslaugų teikėjai, padedantys rodyti suasmenintus rinkodaros pranešimus;
 4. įmonėms, kurios priklauso tai pačiai įmonių grupei kaip ir CV Keskus, jei tai būtina Paslaugoms teikti.

5.6. CV Keskus paprastai tvarko asmens duomenis tik Europos ekonominėje erdvėje ir neperduoda jų trečiosioms šalims ar tarptautinėms organizacijoms. Tačiau, jei CV Keskus tai daro, ji užtikrina, kad asmens duomenys būtų perduodami tik į trečiąją šalį ar tarptautinę organizaciją, kuri atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus, lygiaverčius Europos ekonominėje erdvėje galiojantiems reikalavimams.

5.7. CV Keskus nėra automatiškai įpareigotas perduoti Darbo ieškančio asmens duomenis Darbdaviams ar kitoms trečiosioms šalims (nebent Privatumo politikoje ir (arba) CV Keskus Naudojimo sąlygose numatyta kitaip). Jei Darbo ieškantis asmuo pageidauja, kad CV Keskus perduotų Darbo ieškančio asmens duomenis trečiajai šaliai, Darbo ieškantis asmuo pateikia CV Keskus rašytinį prašymą, kuriame nurodo, kam ir kokius asmens duomenis Darbo ieškantis asmuo prašo perduoti.

5.8. Visi įgalioti trečiosios šalies duomenų tvarkytojai, kuriems CV Keskus perduoda asmens duomenis, užtikrina asmens duomenų apsaugą, kaip numatyta asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.


6. Asmens duomenų išsaugojimas

6.1. Duomenų subjekto asmens duomenys saugomi:

 1. tiek, kiek asmens duomenys tvarkomi su Darbo ieškančiu asmeniu sudarytai sutarčiai vykdyti (žr. 3.1 skirsnio (a) punktą), Platformai ir Paslaugoms plėtoti (žr. 3.1 skirsnio (e) punktą) ir CV Keskus įsipareigojimams (žr. 3.1 skirsnio (f) punktą) bei teisėms (žr. 3.1 skirsnio (g) punktą):
  1. trejus metus nuo Darbo ieškančio asmens Naudotojo paskyros ištrynimo (arba, jei tvarkomi Darbdavio atstovo asmens duomenys, trejus metus nuo Darbdavio Naudotojo paskyros ištrynimo); arba
  2. ne vėliau kaip per vieną mėnesį po to, kai Duomenų subjektas raštu paprašė ištrinti jo asmens duomenis ir Duomenų subjektas turi atitinkamą teisę; arba
  3. iki vieno mėnesio po to, kai CV Keskus sužino, kad Duomenų subjektas nebėra gyvas;
 2. jei asmens duomenys tvarkomi siekiant palaikyti ryšį su Darbo ieškančiu asmeniu, kuris yra suinteresuotas naudotis Paslaugomis (žr. 3.1 skirsnio (b) punktą), –trejus metus po paskutinio ryšio;
 3. jei asmens duomenys tvarkomi siekiant perduoti personalizuotus rinkodaros pranešimus (žr. 3.1 skirsnio (c) punktą) ir (arba) juos rodyti (žr. 3.1 skirsnio (d) punktą), sutikimo galiojimo laikotarpiu arba kol Duomenų subjektas neatšaukia savo sutikimo (sutikimo galiojimo laikotarpiu).

6.2. Apskaitos dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, saugomi septynerius metus nuo finansinių metų, su kuriais jie susiję, pabaigos.

6.3. Jei Darbo ieškantis asmuo pradeda rengti gyvenimo aprašymą, bet jis nebaigiamas, CV Keskus per septynias dienas nuo nebaigto gyvenimo aprašymo sukūrimo išsiunčia priminimą, kad gyvenimo aprašymas nebaigtas. Jei Darbo ieškantis asmuo nepildo gyvenimo aprašymo per trisdešimt dienų nuo pranešimo išsiuntimo, CV Keskus siunčia Darbo ieškančiam asmeniui naują priminimą. Jei Darbo ieškantis asmuo neužbaigia gyvenimo aprašymo per trisdešimt dienų nuo paskutinio priminimo išsiuntimo, CV Keskus ištrins neužbaigtą gyvenimo aprašymą ir jame pateiktus asmens duomenis.


7. Asmens duomenų tvarkymas įdarbinimo paslaugoms teikti

7.1. Siekdamas kuo geriau įvykdyti su Darbo ieškančiu asmeniu sudarytą sutartį ir padėti suderinti tinkamą Darbo ieškantį asmenį su tinkamu darbo pasiūlymu, CV Keskus leidžia Darbdaviams atrinkti galimus tinkamus Darbo ieškančius asmenis, naudodamas raktinius žodžius ir filtrus pagal Darbo ieškančių asmenų CV Keskus pateiktus asmens duomenis. Pavyzdžiui, jei Darbdavys kaip filtrą pasirenka kompiuterinio programavimo įgūdžius, Darbo ieškantys asmenys, kurie, remiantis CV Keskus pateiktais asmens duomenimis, neturi atitinkamų įgūdžių, Darbdaviui nebus rodomi. Tai geriausiai atitinka Darbo ieškančio asmens interesus, nes jis (ji) negaus darbo pasiūlymų, kurie jo (jos) nedomina.

7.2. Pirmiau aprašytas asmens duomenų tvarkymo pobūdis nėra visiškai automatizuotas (pasirinkimus atlieka atitinkamas Darbdavys) ir nesukelia teisinių ar kitokių reikšmingų pasekmių Darbo ieškančiam asmeniui.


8. Duomenų subjekto teisės

8.1. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu kreiptis į CV Keskus el. paštu dpo@cvkeskus.ee ir:

 1. reikalauti CV Keskus informacijos apie asmenis, susipažinusius su Darbo ieškančio asmens duomenimis;
 2. teisė prašyti susipažinti su asmens duomenimis;
 3. teisė prašyti ištaisyti asmens duomenis;
 4. teisė prašyti ištrinti asmens duomenis;
 5. teisė prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 6. teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 7. teisė prašyti perkelti asmens duomenis;
 8. teisė reikalauti, kad dėl Duomenų subjekto nebūtų priimamas sprendimas, kuris grindžiamas automatizuotu sprendimų priėmimu;
 9. teisė atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
 10. teisė pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios kontaktai www.vdai.lrv.lt).