2022-07-29 11:26:48

Naudojimosi sąlygos

Paskutinį kartą atnaujinta: 2018.05.24

NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

1. Bendroji dalis

1.1. Šios naudojimosi sąlygos (toliau – “Naudojimosi sąlygos”) reglamentuoja naudojimąsi šiomis internetinėmis svetainėmis: www.cvmarket.lt, www.cvmarket.lv ir www.cvkeskus.ee (toliau – “Internetinė svetainė”). Internetinė svetainė yra sudaryta iš bet kokių dokumentų (įskaitant, bet neapsiribojant nuotraukų, video, etc.), pasiekiamų iš domenų cvmarket.lt, cvmarket.lv ar cvkeskus.ee ar jų subdomenų ir duomenų bazių, kurios yra reikalingos naudojantis Internetine svetaine.
1.2. Naudojimosi sąlygos yra pasiekiamos Internetinėje svetainėje šiuo adresu: https://www.cvmarket.lt/agreements.php
1.3. Internetinės svetainės savininkas ir administratorius yra bendrovė CV Keskus OÜ filialas (įmonės kodas: 302581055; adresas: Ozo g. 12A, Vilnius, 08200; telefonas: +370 5 2190032; el. paštas: info@cvmarket.lt; toliau – „CV Keskus OU filialas“).
1.4. Internetinės svetainės naudotoju (toliau – „Naudotojas“) yra laikomas bet kuris asmuo, kuris naudojasi Internetine svetaine.
1.5. Naudojimosi sąlygų kontekste Internetinės svetainės naudojimusi yra laikoma bet kurio iš dokumentų, sudarančių Internetinę svetainę, parsisiuntimas, atidarymas ar bet koks kitas tokio dokumento apdorojimo veiksmas.
1.6. Norėdamas naudotis Internetine svetaine, Naudotojas privalo sutikti su Naudojimosi sąlygomis. Naudotojas turi teisę naudotis Internetine svetaine tik laikydamasis Naudojimosi sąlygų.
1.7. Tęsdamas naudojimosi Internetine svetaine veiksmus, Naudotojas taip su CV Keskus OU filialu sudaro susitarimą (toliau – „Susitarimas“), kurio sąlygas sudaro Naudojimosi sąlygos.
1.8. Internetinėje svetainėje CV Keskus OU filialas siūlo Naudotojui įvairias paslaugas (toliau – „Paslaugos“). Tuo atveju, jeigu Naudotojas ir CV Keskus OU filialas susitartų dėl papildomų sąlygų naudojantis Paslauga, Naudojimosi sąlygos galios Paslaugai ta apimtimi, kiek jos neprieštaraus toms papildomoms sąlygoms.

2. Internetinė svetainė ir jos naudojimas

2.1. Internetinė svetainė suteikia galimybę Naudotojui gauti informaciją apie darbo pasiūlymus, gyvenimo aprašymus ir kitokią informaciją, susijusią su įdarbinimu. Naudotojas taip pat turi teisę Internetinėje svetainėje paskelbti savo gyvenimo aprašymą, skelbimą dėl darbo paieškos ar darbo pasiūlymą.
2.2. Naudojimasis Internetine svetaine yra nemokamas Naudotojui, nebent kitaip susitarta Naudojimosi sąlygose ar Paslaugos sąlygose. Užmokesčio už mokėtinas Paslaugas dydis yra sutariamas Susitarime; tuo atveju, jeigu dėl užmokesčio dydžio nėra susitarta, taikomas Internetinėje svetainėje paskelbtas kainoraštis. Mokamų paslaugų atveju Naudotojui prievolė sumokėti užmokestį kyla nuo Paslaugos užsakymo momento. Naudotojas įsipareigoja pilnai apmokėti už Paslaugą, o CV Keskus OU filialas sumokėto užmokesčio negrąžina net ir tuo atveju, jeigu Naudotojas nusprendžia nustoti naudotis Paslauga dalinai ar visa apimtimi.
2.3. CV Keskus OU filialas turi teisę kartkartėmis keisti kainoraštį be atskiro pranešimo, paskelbdamas naują kainoraštį Internetinė svetainėje.
2.4. Atsižvelgiant į prievolę sumokėti mokestį, Naudotojas įsipareigoja sumokėti mokestį iki termino, nurodyto sąskaitoje faktūroje, kurią pateikia CV Keskus OU filialas. Tuo atveju, jeigu tokio apmokėjimo termino sąskaitoje faktūroje nėra nurodyta, užmokestis privalo būti sumokėtas per septynias (7) dienas nuo mokėjimo prievolės atsiradimo dienos. Užmokestis turi būti sumokėtas į sąskaitoje faktūroje nurodytą CV Keskus OU filialo banko sąskaitą, o jeigu tokia nenurodyta, į CV Keskus OU filialo banko sąskaitą, kuri nurodyta Internetinėje svetainėje. Naudotojas padengia visas išlaidas, susijusias su sąskaitos faktūros apmokėjimu ir paslaugos mokesčiais. Sąskaita faktūra laikoma apmokėta, kai pinigai gaunami CV Keskus OU filialo banko sąskaitoje. CV Keskus OU filialas turi teisę atsisakyti teikti Paslaugą iki sąskaitos faktūros apmokėjimo. Vėluojant apmokėti sąskaitą faktūrą, Naudotojas moka 0,1 proc. baudą nuo vėluojamos apmokėti sumos už kiekvieną įsiskolinimo dieną.
2.5. Naudotojas turi teisę naudoti Internetinę svetainę tik savo darbo paieškoms arba ieškodamas sau darbuotojo. Naudotojui draudžiama be išankstinio CV Keskus OU filialo sutikimo naudoti Internetinę svetainę bet kokiu būdu teikiant paslaugas tretiesiems asmenims, nesvarbu, tokios paslaugos teikiamos už užmokestį ar nemokamai, ar naudoti Internetinėje svetainėje gautus duomenis kitu nei ankstesniame sakinyje nurodytu tikslu.
2.6. Internetinė svetainė yra išimtinai techninis sprendimas, kurio pagalba darbo ieškantys asmenys gali skelbti savo gyvenimo aprašymus ar darbo paieškos skelbimus, o darbdaviai - savo darbo pasiūlymą per kurį darbo ieškantys asmenys gali kreiptis dėl siūlomo darbo. CV Keskus OU filialas nedalyvauja derybose tarp darbo ieškančio asmens ir darbo pasiūlymo teikėjo, taip pat netarpininkauja sudarant darbo sutartį, o taip pat CV Keskus OU filialas nėra tokio sudaromo susitarimo šalis, ir nėra atsakingas už darbo sutarties, sudarytos naudojant Internetinę svetainę, vykdymą. Naudojimasis Internetine svetaine ar Paslaugomis negarantuoja darbo ar tinkamo darbuotojo Naudotojui suradimą.
2.7. CV Keskus OU filialas nėra išnagrinėjęs jokių Naudotojo biografijos faktų ir nesuteikia jokių patvirtinimų dėl Naudotojo pateiktų ar Naudotojo paskelbtų duomenų teisingumo. CV Keskus OU filialas rekomenduoja Naudotojui kruopščiai išnagrinėti kitos sutarties šalies biografijos faktus prieš sudarant darbo sutartį, be kita ko, kitos šalies pajėgumus tinkamai įvykdyti sudaromą susitarimą.
2.8. CV Keskus OU filialas neatsako už duomenis ar dokumentus, kuriuos Naudotojas įveda į Internetinę svetainę. Už Naudotojo įvestus duomenis ar dokumentus ir jų teisingumą bei teisėtumą atsako tik Naudotojas. Naudotojas turi teisę įvesti tik tokius duomenis ar dokumentus, kurie yra teisingi ir nepažeidžia CV Keskus OU filialas ar bet kurios trečiosios šalies teisių ar interesų.
2.9. CV Keskus OU filialas turi teisę pašalinti iš Internetinės svetainės be įspėjimo bet kokius duomenis ar dokumentus, pažeidžiančius CV Keskus OU filialo ar trečiųjų asmenų teises ar interesus, arba nesuderinamus su viešąja tvarka ar viešąja morale. CV Keskus OU filialui pašalinus duomenis ar dokumentus iš Internetinės svetainės, Naudotojas neturi teisės tuos pačius duomenis ar dokumentus vėl įvesti Internetinę svetainę, nebent CV Keskus OU filialas duotų dėl to sutikimą.
2.10. Naudotojas turi teisę naudoti Internetinę svetainę tik dažniausiai naudojamų interneto naršyklių (pvz., "Internet Explorer", "Edge", "Chrome", "Mozilla Firefox", "Safari" ir t.t.) pagalba. Naudotojas įsipareigoja nenaudoti Internetinės svetainės per programinę įrangą ar prietaisus, leidžiančius atlikti automatinius tyrimus be žmonių dalyvavimo. Pažeidus šią sąlygą, CV Keskus OU filialas turi teisę reikalauti iš kiekvieno pažeidėjo sumokėti 10 000 eurų baudą už kiekvieną pažeidimą. Kiekvienas šios nuostatos sąlygas pažeidžiantis tyrimas laikomas atskiru (individualiu) pažeidimu.
2.11. CV Keskus OU filialas turi teisę kartkartėmis be įspėjimo bet kokiu būdu keisti Internetinę svetainę, be kita ko, apriboti prieigą prie Naudotojo duomenų ar dokumentų, keisti Naudotojui siūlomų Paslaugų turinį ir apimtį, apriboti Paslaugų naudojimą ir t.t. Tačiau CV Keskus OU filialas negali keisti Internetinės svetainės taip, kad Paslaugų turinys būtų pakeistas iš esmės.
2.12. CV Keskus OU filialas deda visas pastangas, kad Internetinė svetainė būtų nuolat prieinama ir tinkama naudoti. Tačiau CV Keskus OU filialas neatsako už bet kokius Internetinės svetainės veikimo pertraukimus ar dėl pertraukimų padarytą žalą.

3. Naudotojo paskyra

3.1. Internetinėje svetainėje Naudotojas gali užregistruoti naudotojo paskyrą.
3.2. Naudotojo paskyra leidžia Naudotojui susikurti savo gyvenimo aprašymą, kandidatuoti į siūlomas darbo vietas, skelbti darbo pasiūlymus ir naudotis kitomis Paslaugomis, kurių naudojimui reikalinga naudotojo paskyra Internetinėje svetainėje.
3.3. Norėdamas sukurti Naudotojo paskyrą, Naudotojas turi užpildyti paraišką Internetinėje svetainėje ir patvirtinti, kad sutinka su Naudojimosi sąlygomis ir, jei reikia, su papildomomis Paslaugų sąlygomis. Sukurdamas juridinio asmens paskyrą, asmuo, kuris sukūrė paskyrą, patvirtina, kad jis arba ji turi teisę kurti paskyrą, įskaitant tai, kad jis arba ji turi teisę atstovauti juridinį asmenį.
3.4. Sukurdamas Naudotojo paskyrą, Naudotojas turi pasirinkti naudotojo vardą ir slaptažodį. Laikas nuo laiko Naudotojas gali pakeisti slaptažodį Internetinėje svetainėje. Naudotojas įsipareigoja naudotojo vardą ir slaptažodį laikyti paslaptyje ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Jei naudotojo vardas ar slaptažodis tampa žinomi trečiajai šaliai, Naudotojas įsipareigoja nedelsdamas apie tai pranešti CV Keskus OU filialui.
3.5. Naudotojo paskyra yra skirta naudoti tik Naudotojui. Naudotojas neturi teisės leisti trečiosioms šalims naudotis naudotojo paskyra arba naudoti ją trečiosios šalies labui (pavyzdžiui, draudžiama skelbti trečiosios šalies darbo pasiūlymą per Naudotojo paskyrą). Naudotojas negali perduoti naudotojo paskyros trečiajai šaliai.
3.6. CV Keskus OU filialas turi teisę kartais pareikalauti, kad Naudotojas saugiai patvirtintų savo tapatybę, įskaitant, bet neapsiribojant, panaudojant tapatybės kortelę arba mobilųjį parašą.
3.7. CV Keskus OU filialas turi teisę laikas nuo laiko iš dalies arba visiškai sustabdyti naudotojo paskyros naudojimą arba ištrinti naudotojo paskyrą, jei su Naudotojo paskyra susiję duomenys yra neteisingi arba jei Naudotojas naudoja naudotojo paskyrą prieštaraujant Naudojimosi sąlygoms, kai taip yra pažeidžiamos trečiojo asmens ar CV Keskus OU filialo teisės ar interesai, įskaitant, jei naudotojo paskyra yra naudojama trečiojo asmens interesams.
3.8. Visi Internetinėje svetainėje per naudotojo paskyrą atliekami veiksmai laikomi atliktais Naudotojo, išskyrus atvejus, kai Naudotojas įrodo, kad jis neatliko tų veiksmų ir kad naudotojo paskyra trečiosios šalies naudojimui tapo prieinama ne dėl Naudotojo veiksmų ar neveikimo. Naudotojas yra atsakingas už visus atliktus veiksmus, įskaitant padarytą žalą naudojantis naudotojo paskyra.
3.9. Naudotojo paskyra leidžia Naudotojui užsisakyti Paslaugas. Tuo atveju, kai Paslaugos yra užsakomos per Naudotojo paskyrą, laikoma, kad Paslaugą užsakė Naudotojas, ir, kad su Paslaugos užsakymu susijusios teisės ir pareigos kyla Naudotojui.

4. Darbo ieškančių asmenų asmens duomenų tvarkymo principai

4.1. Teikdamas Paslaugas ir leisdamas naudotis Internetine svetaine, CV Keskus OU filialas renka ir tvarko privataus Naudotojo (Darbo ieškančio asmens) asmens duomenis (Duomenis). CV Keskus OU filialas gali rinkti tokius asmeninius duomenis, kaip Darbo ieškančiojo vardas, gimimo data, el. paštas, telefonas, namų adresas, bet kokia informacija, apibūdinanti darbo ieškančiojo karjerą ir duomenis, susijusius su Svetainės naudojimu ar Svetainės paslaugomis (Duomenys). To pasekoje, CV Keskus OU filialas laikomas tokių Duomenų valdytoju pagal taikomus duomenų apsaugos teisės aktus. CV Keskus OU filialas tvarko Duomenis daugiausia dėl Sutarties, sudarytos su Darbo ieškančiu asmeniu vykdymo, kurios tikslas yra per Internetinę svetainę tarpininkauti Darbo ieškančių asmenų gyvenimo aprašymams tampant prieinamais kitiems Paslaugų Naudotojams (Darbo siūlytojams) ir įgalinti Darbo ieškančius asmenis kreiptis dėl darbo pasiūlymų.
4.2. CV Keskus OU filialas tvarko Duomenis laikydamasis Europos duomenų apsaugos principų, tokių kaip teisėtumo, sąžiningumo, skaidrumo, tikslo apribojimo ir duomenų minimizavimo principų, kita bei taikomų teisės aktų reikalavimų. Atlikdamas Duomenų tvarkymo veiksmus CV Keskus OU filialas Darbo ieškančio asmens interesus, teises ir laisves laiko prioritetu. Darbo ieškantys asmenys Internetinėje svetainėje paskelbtu elektroninio pašto adresu ar telefono numeriu turi teisę paprašyti papildomos informacijos apie tai, kaip CV Keskus OU filialo duomenų saugos pareigūnas saugo bei tvarko Duomenis.
4.3. Darbo ieškantis asmuo turi teisę Internetinėje svetainėje skelbti savo gyvenimo aprašymą, kurio Duomenys tampa pasiekiami darbo siūlytojams pagal Darbo ieškančio asmens pasirinktą atskleidimo lygį (CV statusą). Siekdamas teikti Paslaugas ir perduoti duomenis darbdaviams, CV Keskus OU filialas gali naudoti automatizuotą, taip pat ir duomenų apdorojimu grindžiamą profilių sudarymą.
4.4. CV Keskus OU filialas tvarko tik tuos Duomenis, kuriuos pats Darbo ieškantis asmuo pateikė vadovaujantis Darbo ieškančio asmens pasirinktu gyvenimo aprašymo atskleidimo lygiu: (i) Jei Darbo ieškantis asmuo pasirenka gyvenimo aprašymui taikyti aktyvųjį ir nekonfidencialųjį statusą, Darbo ieškantis asmuo taip kartu suteikia CV Keskus OU filialui teisę Darbo siūlytojams atskleisti visus į gyvenimo aprašymą įvestus Duomenis. (ii) Jei Darbo ieškantis asmuo pasirenka gyvenimo aprašymui taikyti aktyvųjį ir konfidencialųjį statusą, Darbo ieškantis asmuo taip kartu suteikia CV Keskus OU filialui teisę Darbo siūlytojams atskleisti visus į Darbo ieškančio asmens į gyvenimo aprašymą įrašytus Duomenis, išskyrus Darbo ieškančio asmens nuotrauką, darbo patirtį ir Darbo ieškantį asmenį rekomenduojančių asmenų vardus. Darbo ieškantis asmuo suteikia CV Keskus OU filialui teisę tvarkyti į gyvenimo aprašymą įrašytą el. pašto adresą, tam, kad darbo siūlytojai galėtų su juo/ja susisiekti. (iii) Jei Darbo ieškantis asmuo pasirenka gyvenimo aprašymui taikyti pasyvųjį statusą, Darbo ieškančio asmens Duomenys nėra matomi Darbo siūlytojams jie negali teikti pasiūlymų Darbo ieškančiam asmeniui.
4.5. Jei Darbo ieškantis asmuo gyvenimo aprašymą pateikia norėdamas kandidatuoti dėl konkretaus darbo pasiūlymo, į gyvenimo aprašymą įvesti Duomenys yra perduodami konkrečiam Darbo siūlytojui nepriklausomai nuo gyvenimo aprašymui parinkto atskleidimo lygio. Kai kuriais atvejais, Darbo siūlytojai gali norėti naudoti savo darbo ieškančiųjų valdymo sistemas (ATS), kad atliktų konkretaus darbo pasiūlymo įdarbinimo procesą. Šiuo atveju, taikydamas tam tikrą darbo pasiūlymą, CV Keskus OU filialas automatiškai perduoda Darbo ieškančiojo CV pateiktus duomenis tokiai Darbo siūlytojo ATS, kuri susieta per internetą.
4.6. Jei Darbo ieškantis asmuo pradėjo pildyti gyvenimo aprašymą ir įvedė savo Duomenis į duomenų bazę, bet gyvenimo aprašymo nebaigė pildyti (visi privalomi laukai nėra užpildyti), tuomet Duomenys nėra matomi Darbo siūlytojams ir nėra jiems teikiami.
4.7. Šalys susitaria, kad CV Keskus OU filialas neturi automatinio įsipareigojimo perduoti Duomenis Darbo siūlytojams ar tretiesiems asmenims. Jei Darbo ieškantis asmuo nori, kad CV Keskus OU filialas perduotų Duomenis trečiajam asmeniui, Darbo ieškantis asmuo turi pateikti CV Keskus OU filialas rašytinę paraišką, nurodydamas, kam ir kokius Duomenis Darbo ieškantis asmuo prašo CV Keskus OU filialas pervesti.
4.8. Jei Darbo ieškantis asmuo pradeda kurti gyvenimo aprašymą, tačiau nebaigia to daryti, CV Keskus OU filialas per septynias (7) dienas nuo gyvenimo aprašymo kūrimo dienos atsiunčia priminimą Darbo ieškančiam asmeniui, kad jo/jos gyvenimo aprašymas nebaigtas kurti. Jei Darbo ieškantis asmuo neužbaigia kurti gyvenimo aprašymo per trisdešimt (30) dienų nuo pranešimo išsiuntimo, CV Keskus OU filialas Darbo ieškančiam asmeniui išsiunčia naują priminimą. Jei Darbo ieškantis asmuo nebaigia pildyti gyvenimo aprašymo per trisdešimt (30) dienų nuo paskutinio priminimo išsiuntimo dienos, CV Keskus OU filialas ištrina nebaigtą gyvenimo aprašymą ir jį sudarančius Duomenis.
4.9. CV Keskus OU filialas Duomenis tvarko daugiausia Europos Ekonominėje Erdvėje ir neperduoda duomenų į trečiąsias šalis ar tarptautinėms organizacijoms. Tuo atveju, jeigu CV Keskus OU filialas taip pasielgtų, CV Keskus OU filialas užtikrina, kad duomenys būtų perduodami tik tokiai trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai, kuri atitinka tuos pačius duomenų apsaugos reikalavimus, kurie iš esmės atitinka Europos Ekonominėje Erdvėje taikomą apsaugos lygį.
4.10. Kai kuriais atvejais Duomenų tvarkymui yra reikalinga pasitelkti trečiuosius asmenis - šie asmenys vadinami Duomenų tvarkytojais. Duomenų tvarkytojai CV Keskus OU filialas vardu tvarko Duomenis tik tuo atveju, jei tai reikalinga Duomenų tvarkymo tikslams, ir tik tuo atveju, jei Duomenų tvarkytojas užtikrina tokį pat Duomenų apsaugos lygį kaip CV Keskus OU filialas. CV Keskus OU filialas daugiausia naudoja šiuos Duomenų tvarkytojus (pateikiama pagal kategorijas):
(i) Darbo siūlytojus, kurie Duomenis tvarko sutinkamai su Naudojimosi sąlygų 6 Skyriuje pateiktais reikalavimais.
(ii) IT paslaugų teikėjus, kurie padeda CV Keskus OU filialui saugiai talpinti, sisteminti ir įvairiais būdais tvarkyti Duomenis ir garantuoja tinkamą Internetinės svetainės veiklą bei vystymą, įskaitant, bet neapsiribojant, debesų technologijų paslaugų teikėjus, ATS paslaugų teikėjus, programinės įrangos kūrėjus ir t. t.
(iii) Pranešimų Teikėjus, kurie padeda CV Keskus OU filialui pristatyti rinkodaros medžiagą ir pasiūlymus Darbo ieškantiems asmenims elektroniniu paštu.
(iv) Kitos įmonės, priklausančios tai pačiai įmonių grupei kaip CV Keskus OU filialas, jei tai reikalinga Paslaugų teikimui.
4.11 Kai kurie Darbo siūlytojai gali norėti Internetinės svetainės naudoti savo ATS, norėdami atlikti konkretaus darbo pasiūlymo įdarbinimo procesą. Tokiu atveju, kai kreipiasi dėl konkretaus darbo pasiūlymo, Darbo ieškantis asmuo persiunčiamas į tokį ATS, kurį naudoja Darbo siūlytojas, o įdarbinimo procesas turi būti atliekamas tik tokiuose ATS. Todėl CV Keskus OU filialas neapdoroja Duomenų, gautų per tokias ATS sistemas.
4.12 Kadangi Darbo ieškantis asmuo gali būti suinteresuotas naudotis CV Keskus OU filialas Paslaugomis per visą savo gyvenimą, CV Keskus OU filialas saugoja Duomenis iki tol, kol Darbo ieškantis asmuo uždaro savo naudotojo paskyrą, raštu paprašo CV Keskus OU filialas ištrinti jo/jos Duomenis arba kol CV Keskus OU filialas sužino apie tai, kad Darbo ieškantis asmuo yra miręs. Tokiais atvejais CV Keskus OU filialas ištrina Darbo ieškančio asmens Duomenis per vieną mėnesį nuo tokios aplinkybės atsiradimo dienos.
4.13 Be Sutarties, sudarytos su Darbo ieškančiu asmeniu, vykdymo, CV Keskus OU filialas papildomai tvarko Duomenis rinkodaros medžiagos ir pasiūlymų siuntimo Darbo ieškančiam asmeniui tikslais, o taip pat statistiniais tikslais, norint išanalizuoti darbo rinkos tendencijas bei patobulinti savo Paslaugas. Tokiais atvejais duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Darbo ieškančio asmens sutikimas. Darbo ieškantis asmuo, teikiantis tokį sutikimą, turi būti ne jaunesnis kaip 13 metų. Jei Darbo ieškantysis yra jaunesnis nei 13 metų, Darbo ieškantis asmuo kartu su savo sutikimu pateikia CV Keskus OU filialui ir jo tėvų ar globėjų rašytinį sutikimą. Nesuteikiant tokio sutikimo, CV Keskus OU filialas nevykdo rinkodarinių tyrimų ir nesiunčia jokios rinkodaros medžiagos ar pasiūlymų jaunesniems kaip 13 metų darbo ieškantiems asmenims. Darbo ieškantis asmuo bet kuriuo metu gali atšaukti savo sutikimą, siųsdamas CV Keskus OU filialui atitinkamą pranešimą šiuo elektroninio paštu info@cvmarket.lt. Atšaukimas neįtakoja ir neriboja Darbo ieškančiojo galimybių naudotis Internetine svetaine ar jos Paslaugomis.
4.14 CV Keskus OU filialas apdoroja duomenis taip pat ir statistikos tikslais, siekdamas išanalizuoti darbo rinkos tendencijas ir tobulinti savo paslaugas. Šiuo atveju Duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtas CV Keskus OU filialo interesas, kuris išlaiko pusiausvyrą tarp CV Keskus OU filialo interesų ir Darbo ieškančio teisių. Be statistinės bei rinkos analizės CV Keskus OU filialas negalėtų teikti geriausių ir moderniausių paslaugų ar tobulinti Internetinę svetainę. Nepaisant to, tokio duomenų apdorojimo poveikis yra minimalus, nes apdorojama nuasmeninta informacija.
4.15. Darbo ieškantis asmuo gali bet kada kreiptis į CV Keskus OU filialas norėdamas pasinaudoti savo teisėmis, kylančiomis iš Naudojimosi sąlygų ir taikytinų teisės aktų, įskaitant teisę:
(i) vieną kartą per mėnesį prašyti CV Keskus OU filialas pateikti informaciją apie asmenis, kurie peržiūrėjo Darbo ieškančio asmens Duomenis.;
(ii) reikalauti, kad CV Keskus pateiktų informaciją apie tai, kokius Duomenis CV Keskus OU filialas turi apie jį/ją.
(iii) reikalauti ištaisyti ar ištrinti Duomenis vadovaujantis Naudojimosi sąlygomis;
(iv) taikomuose teisės aktuose numatytais pagrindais apriboti Duomenų tvarkymą ir pateikti prieštaravimus dėl Duomenų tvarkymo;
(v) teikti skundus Duomenų apsaugos inspekcijai.
4.16. Sutikdamas su Naudojimosi sąlygomis, Darbo ieškantis asmuo kartu sutinka, kad CV Keskus OU filialas Internetinėje svetainėje naudotų slapukus tam, kad būtų galima personalizuoti ir teikti geresnes Paslaugas Darbo ieškančiam asmeniui.

5. Autorių teisės ir kita intelektinė nuosavybė

5.1. Visos autorių bei susiję teisės (įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų bazių kūrėjo teises) susijusios su Internetine svetaine ir joje paskelbtais kūriniais priklauso CV Keskus OU filialui.
5.2. Naudotojas neatlygintinai perleidžia CV Keskus OU filialui visas turtines teises į bet kokius duomenis, dokumentus ar kitus kūrinius, kuriuos jis ar ji įvedė į Internetinę svetainę. Naudotojas garantuoja, kad įvesdamas duomenis ar dokumentus į Internetinę svetainę nepažeidžia jokios trečiosios šalies autorių teisių. Laikoma, kad turtinės teisės yra perleidžiamos CV Keskus OU filialui, įvedant kūrinį į Internetinę svetainę.
5.3. Kiek tai liečia klausimus, aptartus 5.2. straipsnyje, Naudotojas neatlygintinai suteikia CV Keskus OU filialui išimtinę licenciją naudotis Naudotojo asmeninėmis teisėmis bet kokia forma ir būdu Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo kontekste, be jokių geografinių apribojimų visam autorių teisių galiojimo laikotarpiui. Naudotojas apriboja savo asmeninių teisių, kurioms taikoma išimtinė licencija, suteikta pagal Naudojimosi sąlygas, tvarką ir apimtį. CV Keskus OU filialas turi teisę išduoti sublicencijas dėl Naudotojo asmeninių teisių. Laikoma, kad išimtinė licencija yra suteikta CV Keskus OU filialui, nuo kūrinio įvedimo Internetinėje svetainėje. Išimtinė licencija, suteikta pagal Naudojimosi sąlygas, apima visą tolesnį kūrinio plėtojimą. Naudotojas, jei reikia, suteikia leidimą daryti bet kokius pakeitimus jo ar jos kūrinyje ir Naudotojo vardo simbolyje, pridėti prie jo ar jos kūrinio kitus kūrinius, iliustracijas, komentarus ir t.t.. Naudotojas sutinka, kad CV Keskus OU filialas nėra įsipareigojęs atvaizduoti Naudotojo vardą kartu su kūriniu.
5.4. Naudotojas ar trečiosios šalys neturi teisės be išankstinio rašytinio CV Keskus OU filialo leidimo atgaminti, platinti, persiųsti, išversti, įtraukti į kitas duomenų bazes, daryti išrašus iš Internetinės svetainės ir jos sudedamųjų dalių bei juos naudoti bet kokiu būdu. Naudotojas įsipareigoja neteikti trečiosioms šalims bet kokių kūrinių, kuriuos jis gavo, naudojant Internetinę svetainę.

6. Paslaugų, teikiamų darbdaviams, ir darbdavio vykdomo duomenų tvarkymo sąlygos  

6.1. Šiame Skyriuje išdėstytos sąlygos bus taikomos tik susitarimams, kurių šalis yra Naudotojas, norintis skelbti darbo pasiūlymus Internetinėje svetainėje arba naudoti kitas Paslaugas, skirtas darbdaviams (toliau – „Darbdavys“). Laikoma, kad Darbdavys skelbia darbo pasiūlymą Internetinėje svetainėje dėl savo vykdomos ekonominės ar profesinės veiklos.
6.2. Naudodamasis Paslaugomis, Darbdavys įsipareigoja įvykdyti visus teisės aktuose numatytus įsipareigojimus, įskaitant susilaikyti nuo veiksmų, kurie gali sukelti darbo ieškančių asmenų diskriminavimą arba kokiu nors kitu būdu pažeisti darbo ieškančių asmenų teises.
6.3. Darbdavio Internetinėje svetainėje paskelbtas darbo pasiūlymas turi atitikti šias sąlygas:
(i) Vienu darbo pasiūlymu darbuotojas gali būti ieškomas tik vienam darbui ar pareigybei ir tik vienoje vietoje;
(ii) paskelbus darbo pasiūlymą, Darbdaviui neleidžiama keisti esminių darbo pasiūlymo sąlygų, ypač siūlomos pozicijos pavadinimo ir aprašymo (išskyrus akivaizdžias klaidas);
(iii) Darbo pasiūlyme negali būti nuorodos ar el. pašto dėl galimybės kreiptis dėl darbo pasiūlymo jokiais kitais būdais nei siųsti gyvenimo aprašymą per Internetinę svetainę, nebent tai būtų leista rašytiniame CV Keskus OU filialo sutikime.
(iv) Darbo skelbimai CVMarket.lt portale yra moderuojami. Jeigu darbo skelbimas prieštarauja lygių teisių kontrolieriaus numatytoms taisyklėms ar CVMarket.lt numatytoms portalo naudojimosi sąlygoms, CVMarket.lt pasilieka teisę neskelbti tokio skelbimo arba koreguoti naudojimosi sąlygų neatitinkančią informaciją.
6.4. Darbdaviui naudojantis Internetine svetaine ir Paslaugomis CV Keskus OU filialas perduoda Darbdaviui darbo ieškančių asmenų asmens duomenis (Duomenys), įpareigojančius CV Keskus OU filialą, kaip duomenų valdytoją, ir Darbdavį, kaip duomenų tvarkytoją, tvarkyti tokius Duomenis laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 (BDAR) ir nacionalinių duomenų apsaugos teisės aktų (Duomenų Apsaugos Įstatymų) reikalavimų. Todėl tol, kol Darbdavys tvarko Duomenis, gautus iš CV Keskus OU filialo, Darbdavys turi laikytis šių taisyklių:
(i) CV Keskus OU filialo nurodymai. Darbdavys gali tvarkyti Duomenis tik pagal Duomenų Apsaugos Įstatymus, reikalavimus, numatytus CV Keskus OU filialo paslaugų sutartyje, Naudojimosi sąlygose ir bet kokius kitus CV Keskus OU filialo pateiktus nurodymus bei įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas Duomenų apsaugai nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neteisėto jų atskleidimo ar prieigos prie Duomenų;
(ii) Duomenų ištrynimas. Pasibaigus įdarbinimo projektui, Klientas saugiai ištrina visus Duomenis, gautus iš CV Keskus OU filialo šio projekto metu, išskyrus kandidato duomenis, kuriuos Klientas naudos sukuriant darbo santykius arba kai Klientas privalo arba turi teisę saugoti Duomenis pagal galiojančius įstatymus arba raštišką sutikimą, gautą iš Kandidato. Jei įstatyme ar rašytiniame Kandidato sutikime nenumatyta kitaip, Darbdavys negali išsaugoti Duomenų jokiais kitais tikslais, nei nurodyta konkrečioje įdarbinimo užduotyje, pvz. siekiant pasiūlyti skirtingas darbo pozicijas organizacijoje ar saugant duomenis būsimiems įdarbinimo projektams. CV Keskus OU filialo prašymu Darbdavys pateikia įrodymus apie Duomenų sunaikinimą;
(iii) Tarptautiniai Duomenų perdavimai. Darbdavys negali laikyti ir/ar perduoti Duomenų už Europos Ekonominės Erdvės ribų be išankstinio rašytinio darbo siekiančio asmens sutikimo, išskyrus atvejus numatytus žemiau pateiktame punkte;
(iv) Sub-tvarkymas. Darbdavys įsipareigoja neperduoti Duomenų bet kuriai trečiajai šaliai ar neįtraukti jokios trečiosios šalies (įskaitant asmenis, priklausančius tai pačiai įmonių grupei kaip ir Darbdavys) į Duomenų tvarkymo veiksmus be išankstinio CV Keskus OU filialo sutikimo, išskyrus, jei Kandidatas suteikė raštišką sutikimą Darbdaviui, kad jo Duomenys gali būti perduoti tretiems asmenims arba išskyrus įmones, teikiančias debesijos sprendimus, kurios pagal savo duomenų tvarkymo sąlygas savanoriškai arba pagal taikytiną teisę laikosi BDAR taisyklių;
(v) Konfidencialumas. Darbdavys įsipareigoja užtikrinti, kad visi darbuotojai ir kiti atstovai, turintys priėjimą prie Duomenų, žinotų šios Sutarties sąlygas ir būtų saistomi konfidencialumo įsipareigojimo; (vi) Pagalba. Darbdavys įsipareigoja padėti CV Keskus OU filialui įvykdyti visas iš BDAR kylančias duomenų valdytojo pareigas;
(vii) Auditas. CV Keskus OU filialo prašymu Darbdavys įsipareigoja pateikti visą informaciją, būtiną, kad būtų įrodyta, kad yra laikomasi šiose Naudojimosi sąlygose ir Duomenų Apsaugos Įstatymuose nustatytų įpareigojimų;
(viii) Saugumo incidentai. Darbdavys įsipareigoja nedelsdamas susisiekti su CV Keskus OU filialu, jei yra kokių nors asmens duomenų pažeidimų ar incidentų, kai Duomenys galėjo būti pažeisti. Darbdavys įsipareigoja imtis visų pagrįstų priemonių ir veiksmų, būtinų tokio incidento padariniams ištaisyti ar sušvelninti.
6.5. Paskelbus darbo pasiūlymą Internetinėje svetainėje, visų Internetinės svetainės naudotojų, kurie kreipiasi dėl darbo pasiūlymo, gyvenimo aprašymai, yra automatiškai išsaugomi Darbdavio paskyroje. Išsaugoti gyvenimo aprašymai apima Duomenis. Darbdavys turi galimybę per savo naudotojo paskyrą įtraukti komentarus į kiekvieną gyvenimo aprašymą. CV Keskus OU filialas netikrina, kuris Internetinės svetainės naudotojo gyvenimo aprašymas ir Duomenys yra išsaugomi Darbdavio paskyroje, ar kokie komentarai yra Darbdavio įtraukiami į gyvenimo aprašymą. Darbdavys bet kuriuo metu gali ištrinti įrašytus gyvenimo aprašymus ar komentarus. Darbdavys yra atsakingas už Duomenų tvarkymą savo naudotojo paskyroje ir privalo užtikrinti Duomenų tvarkymą pagal Naudojimosi sąlygas ir galiojančius teisės aktus. CV Keskus OU filialas ištrina gyvenimo aprašymą ar komentarą, išsaugotą Darbdavio paskyroje, jeigu CV Keskus OU filialui tampa žinoma, kad Darbdavys netvarko Duomenų, esančių konkrečiame gyvenimo aprašyme ar komentare, pagal Naudojimosi sąlygas ir taikomus teisės aktus.
6.6. Darbdavys Duomenis naudoja tik konkurso, susijusio su darbo pasiūlymu, vykdymui ir minimaliai tiek, kiek yra reikalinga tokiam tikslui. Darbdaviui yra draudžiama naudoti Internetinę svetainę ar per ją gautus duomenis tokiu būdu, kuris prieštarauja teisės aktams, net jei toks naudojimas yra įmanomas. Pavyzdžiui, Darbdaviui draudžiama naudoti duomenis diskriminuojant darbo ieškančius asmenis dėl bet kokių savybių.
6.7. Darbdavys įsipareigoja atlyginti CV Keskus OU filialui bet kokią žalą ir išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Darbdavys naudoja Internetinę svetainę arba Duomenis, gautus Internetinės svetainės pagalba, prieštaraujant šioms Naudojimosi sąlygoms ar teisės aktams.
6.8. Sutikdamas su Naudojimosi sąlygomis, Darbdavys kartu sutinka:
(i) su tuo, kad duomenų tvarkymo reikalavimai, nustatyti šiame Naudojimosi sąlygų Skyriuje, yra galiojantis ir privalomas CV Keskus OU filialo ir Darbdavio susitarimas dėl duomenų tvarkymo pagal BDAR 28 straipsnį, išskyrus atvejus, kai CV Keskus OU filialas ir Darbdavys yra sudarę atskirą duomenų tvarkymo sutartį, tokiu atveju šalys tvarko Duomenis pagal tokios sutarties tvarką ir sąlygas; ir
(ii) su CV Keskus OU filialo naujienlaiškių gavimu;
(iii) su tuo, kad CV Keskus OU filialas naudotų slapukus Interneto svetainėje, siekdamas personalizuoti Paslaugas ir prisidėti prie geresnių Paslaugų teikimo Darbdaviui. 6.9 Sutikdamas su Naudojimosi sąlygomis, Darbdavys kartu sutinka gauti CV Keskus OU filialo naujienlaiškius.

7. Specialios sąlygos, taikomos įdarbinimo agentūrų paslaugų teikėjams

7.1. Įdarbinimo agentūrų paslaugos teikėjas pagal šias Naudojimosi sąlygas yra kiekvienas asmuo, kuris tiekia darbuotojus trečiajai šaliai arba kitaip padeda trečiajai šaliai įdarbinti darbuotojus. Darbuotojai, veikiantys Darbdavio interesais, nelaikomi įdarbinimo agentūrų paslaugos Teikėjais.
7.2. Įdarbinimo agentūrų paslaugos Teikėjas turi teisę naudotis Internetine svetaine tik esant išankstiniam rašytiniam CV Keskus OU filialo sutikimui ir vadovaudamasis sąlygomis, dėl kurių šalys turi susitarti. Jeigu nėra sudarytas atskiras susitarimas ir CV Keskus OU filialas suteikia galimybę paslaugomis naudotis Įdarbinimo agentūroms, tuomet joms galioja šios Naudojimosi sąlygos.
7.3. Įdarbinimo agentūrų paslaugų Teikėjui draudžiama naudotis Internetine svetaine arba Paslaugomis be CV Keskus OU filialo sutikimo, net jei tai yra techniškai įmanoma. Jei įdarbinimo agentūrų paslaugų teikėjas užsisakė Paslaugą ir už ją sumokėjo, CV Keskus OU filialas turi teisę atsisakyti teikti Paslaugą, negrąžindamas už Paslaugą sumokėto užmokesčio.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Abi šalys turi teisę bet kada nutraukti Susitarimą, pateikdamos apie tai pranešimą kitai šaliai.
8.2. CV Keskus OU filialas turi teisę, be įspėjimo, apriboti arba nutraukti Naudotojui Internetinės svetainės ar Paslaugos naudojimą, arba atsisakyti teikti Paslaugą ir/ar nutraukti Sutartį, jei Naudotojas pažeidžia Naudojimosi sąlygas arba Paslaugos papildomas sąlygas ar, jei Naudotojo veikla pažeidžia CV Keskus OU filialo ar kitų Naudotojų teisinius interesus.
8.3. CV Keskus OU filialas turi teisę laikas nuo laiko ir be jokios priežasties nutraukti Susitarimą ir/arba uždrausti naudoti Internetinę svetainę arba atsisakyti teikti Paslaugą arba nutraukti Paslaugos teikimą bet kuriam Naudotojui, dėl kurio CV Keskus OU filialas turi pagrįstų abejonių, kad jis arba ji naudojasi Internetine svetaine teikdamas paslaugas trečiajai šaliai be išankstinio CV Keskus OU filialo sutikimo.
8.4. Jeigu CV Keskus OU filialas nutraukė Susitarimą dėl pagrindų, numatytų 8.2 arba 8.3 straipsnyje arba Naudotojas nutraukia Sutartį 8.1 arba 8.7 punktuose nurodytais pagrindais, CV Keskus OU filialas neturi jokio įsipareigojimo grąžinti bet kokį Naudotojo sumokėtą užmokestį, net jei už sumokėtą užmokestį nebuvo suteiktos Paslaugos.
8.5. CV Keskus OU filialas nėra įsipareigojęs su Naudotoju sudaryti Susitarimą arba sudaryti Naudotojui sąlygas naudotis Internetine svetaine arba teikti Paslaugas Naudotojui. CV Keskus OU filialas nėra įsipareigojęs pateikti tokį atsisakymą sudaryti Susitarimą pagrindžiančias priežastis.
8.6. CV Keskus OU filialas nėra atsakingas už bet kokią žalą, kurią patiria Naudotojas ar trečioji šalis dėl Internetinės svetainės naudojimo ar Susitarimo, išskyrus tuos atvejus, kai negalima atmesti CV Keskus atsakomybės pagal imperatyvias taikytinos teisės nuostatas. Tuo atveju, kai negalima netaikyti CV Keskus OU filialo atsakomybės, CV Keskus OU filialo atsakomybė yra ribojama suma, kuri lygi penkiasdešimčiai (50) eurų. Jei Paslauga neatitinka susitarimo (įskaitant atvejus, kai vėluojama teikti Paslaugą) ir CV Keskus OU filialas yra atsakingas už tai, CV Keskus OU filialas turi ištaisyti pažeidimą, ištaisydamas Paslaugą arba pratęsdamas Paslaugos teikimo laikotarpį. Naudotojas neturi teisės pasinaudoti savo teisių gynimo būdais tuomet, kai CV Keskus OU filialas ištaisė pažeidimą, arba tebesant galimybei tą pažeidimą ištaisyti.
8.7. CV Keskus OU filialas gali keisti Naudojimo sąlygas laikas nuo laiko be ankstesnio Naudotojo sutikimo, paskelbdamas pakeistas Naudojimosi sąlygas Internetinėje svetainėje. Pakeistos Naudojimosi sąlygos taikomos nuo jų paskelbimo Internetinėje svetainėje. Jei Naudotojas nesutinka su Naudojimosi sąlygų pakeitimais, Naudotojas turi teisę nutraukti Susitarimą per vieną mėnesį nuo paskelbtų pakeistų Naudojimosi sąlygų Internetinėje svetainėje, nusiųsdamas atitinkamą raštišką pranešimą CV Keskus OU filialui. Tais atvejais, kai Naudotojas nenutraukia Sutarties šiame punkte nurodytu terminu arba Naudotojas pradeda naudotis Paslaugomis ar Interneto svetaine prieš pasibaigiant pastarajam terminui, laikoma, kad Naudotojas perskaitė ir priėmė pasikeitusias Naudojimosi sąlygas. Visos Paslaugos, užsakytos prieš įsigaliojant pakeistoms Naudojimosi sąlygoms, teikiamos pagal Paslaugų užsakymo metu galiojančias Naudojimosi sąlygas.
8.8. Naudojimosi sąlygoms ir susitarimo sąlygoms taikoma Lietuvos teisė.
8.9. Ginčai, kylantys dėl Naudojimosi sąlygų, Susitarimo ar Internetinės svetainės naudojimo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus pasiekti susitarimo, ginčas bus galutinai išspręstas Vilniuje, Lietuvos Respublikoje.
8.10. Naudojimosi sąlygos sudarytos lietuvių kalba. Naudojimosi sąlygas CV Keskus OU filialas padarė prieinamas ir kitomis kalbomis tam, kad būtų palengvintas jų supratimas. Jei Naudojimosi sąlygų, paskelbtų lietuvių ir kita kalba, reikšmė skiriasi, turi būti taikomas Lietuvos Naudojimosi sąlygų tekstas.