2022-07-29 11:26:48

Administravimo skyriaus specialistas (-ė) saugai

CVMarket.lt klientas
Nuo 1239 €/mėn. Prieš mokesčius

Darbo aprašymas

PAREIGYBĖ

  • Specialistas saugai yra Lietuvos zoologijos sodo Administravimo skyriaus darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
  • Specialisto saugai pareigybė priskiriama specialistų kategorijai, pareigybės lygis – A2.
  • Specialistas saugai yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administravimo skyriaus vedėjui.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  • Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

5.1. siekia, kad įstaigoje būtų sudarytos saugios ir sveikos darbo sąlygos, užtikrintas priešgaisrinės ir civilinės saugos norminių aktų reikalavimų laikymasis ir vykdomos profilaktikos, kontrolės, organizacines bei kitas funkcijas;

5.2. sudaro įstaigos prevencinių priemonių, ekstremalių situacijų valdymo planus ir juos koreguoja;

5.3. analizuoja nustatytų galimų pavojų rizikas;

5.4. sudaro gyvūnų apsaugos ekstremalių situacijų atvejais planus ir juos koreguoja;

5.5. organizuoja ir kontroliuoja teisinių, ekonominių, techninių, higienos priemonių įgyvendinimą;

5.6. organizuoja rengimą arba rengia įstaigos darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės saugos ir gaisrinės saugos norminius dokumentus, vadovaujantis darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais;

5.7. instruktuoja darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų ir įstaigos darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės saugos ir gaisrinės saugos norminių dokumentų nustatyta tvarka, jei reikia, apmoko darbuotojus saugių darbo metodų;

5.8. rengia įsakymų ir kitų organizacinių tvarkomųjų dokumentų darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos klausimais projektus, norminių dokumentų reikalavimų įgyvendinimą

5.9. organizuoja ir vykdo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimą bei profilaktiką, darbo vietų profesinės rizikos vertinimą, darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūrą, prevencinių priemonių kūrimą:

5.9.1. nustatyta tvarka tiria nelaimingus atsitikimus, profesines ligas, avarijas ir tvarko jų apskaitą, analizuoja nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių susirgimų, incidentų aplinkybes ir priežastis, pagal sukauptus duomenis kuria prevencines priemones, organizuoja jų įgyvendinimą ir vykdo jų įgyvendinimo kontrolę;

5.9.2. organizuoja ir koordinuoja profesinės rizikos vertinimą įmonėje;

5.9.3. organizuoja rizikos veiksnių tyrimus, pagal tyrimus nustatyti darbo vietas, kuriose privalo būti rengiamos ir įgyvendinamos prevencijos priemonės;

5.9.4. organizuoja sąlygas darbo vietose darbuotojų sveikatai ir darbingumui išsaugoti, kontroliuoja, ar užtikrinamas darbuotojų darbo ir poilsio režimas;

5.9.5. sudaro darbuotojų, kuriems privalomai tikrinama sveikata sąrašus, organizuoja tokius sveikatos patikrinimus, analizuoja privalomų sveikatos patikrinimų (priimant į darbą ir periodiškai) rezultatus;

5.9.6. parenka darbuotojams asmens apsaugos priemones ir konsultuoja kaip jomis naudotis, kontroliuoja šių priemonių naudojimą ir priežiūrą;

5.10. nagrinėja darbuotojų skundus ir prašymus saugos ir sveikatos klausimais;

5.11. dalyvauja sudėtingų darbų organizavime ir atlikime (gyvūnų krovimo, kitų sudėtingų arba pavojingų darbų vykdyme);

5.12. teritorijoje atsiradus trečiųjų asmenų sūpynėms, atrakcionams ar kitos priemonėms, skirtoms lankytojų aptarnavimui, įvertina jų saugumą ir tinkamumą lankytojų naudojimui;

5.13. pagal kompetenciją konsultuoja įstaigos vadovą ir kitus darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, organizuoti pasitarimus, kaip elgtis įstaigoje ypatingų situacijų, avarijų, gaisrų ar kitais pavojaus atvejais;

5.14. teikia Administravimo skyriaus ir įstaigos vadovui rekomendacijas skatinti darbuotojus, kurie sudaro saugias ir sveikas darbo sąlygas, ir bausti asmenis, kurie savo veiksmais ar neveiklumu pažeidžia norminius dokumentus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais

5.15. pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo vienkartinius ar nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veiklos tikslais susijusius pavedimus;

5.16. tausoja materialines vertybes, darbo priemones, patikėtą inventorių, taupiai naudoja vandenį, medžiagas, elektros energiją;

5.17. dalyvauja ypatingų situacijų padarinių likvidavime;

5.18. palaiko tvarką bei švarą darbo vietoje;

5.19. vykdo kitas tiesioginio vadovo užduotis.

Skelbimas galioja iki: 2021-10-22

Pareiginės algos koeficientas: 7.00

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Daugiau žr. : https://portalas.vtd.lt/lt/administravimo-skyriaus-specialistas-saugai-322;741350.html

 

Reikalavimai

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  • Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu ir būti atestuotas vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendraisiais nuostatais darbui konkrečios ekonominės veiklos rūšies įstaigose;

4.2. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos bei saugojimo taisyklėmis ir kitais norminiais aktais, susijusiais su atliekamu darbu, Europos zoologijos sodų ir akvariumų asociacijos (EAZA) gyvūnų laikymo ir priežiūros zoologijos soduose standartais, Lietuvos zoologijos sodo nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, kolektyvine sutartimi, Lietuvos zoologijos sodo direktoriaus įsakymais;

4.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu ir kitomis įstaigoje naudojamomis programomis;

4.4. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.5. gebėti atlikti darbą savarankiškai, parinkti jo metodus, įvertinti ir apibrėžti problemas, sugebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, planuoti, organizuoti savo veiklą pagal suteiktus įgaliojimus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.