2022-07-29 11:26:48
2023-02-22 15:25:07

Finansų skyriaus vadovas (-ė) - vyr. buhalteris (-ė)

CVMarket.lt klientas
Žiūrėti skelbimus

Darbo aprašymas

Planuoti, organizuoti Skyriaus darbą, – paskirstyti užduotis darbuotojams, kontroliuoti jų vykdymą, užtikrinti darbo drausmę ir atsakyti už uždavinių ir funkcijų vykdymą;
Pagal buhalterinės apskaitos įstatymus ir Verslo apskaitos standartus formuoti ir organizuoti apskaitos politiką, atsižvelgdamas į Įmonės veiklos struktūrą ir ypatumus bei užtikrindamas jos finansinį stabilumą;
Vadovauti rengiant ir priimant sąskaitų planą, pirminių apskaitos dokumentų formas, naudojamas forminant ūkines operacijas, kurioms nėra numatyta tipinių vidaus buhalterinės apskaitos dokumentų formų;
Vadovauti organizuojant Įmonės turto inventorizaciją;
Vadovauti kontroliuojant ūkines operacijas, buhalterinės informacijos apdorojimo technologijos ir dokumentų apyvartos tvarkos laikymąsi;
Kontroliuoti, kaip laikomasi pirminių ir buhalterinių dokumentų, atsiskaitymų ir mokėjimo įsipareigojimų forminimo tvarkos, kaip naudojamas darbo užmokesčio fondas, skirtas Įmonės darbuotojų pareiginėms algoms, inventorizuojant kontroliuoti pagrindines lėšas, prekes bei materialines vertybes ir pinigines lėšas;
Užtikrinti racionalų Įmonės ir jos struktūrinių vienetų buhalterinės apskaitos ir atsiskaitymų organizavimą, maksimaliai centralizuojant apskaitos skaičiavimo darbus ir skatinant naudoti šiuolaikines technines priemones ir informacines technologijas, pažangias apskaitos ir kontrolės formas bei metodus;
Užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir, kad finansinė atskaitomybė būtų laiku pateikiama Įmonės direktoriui ir valdybai;
Teikti pasiūlymus Įmonės direktoriui dėl Skyriaus darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, tarnybinių nusižengimų tyrimo pradėjimo;
Atstovauti Skyrių Įmonės administracijoje, kai sprendžiami su Skyriaus kompetencija susiję finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos klausimai;
Rengti paklausimus, ataskaitas, pažymas ir kitus dokumentus Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, kitoms institucijomis dėl Įmonei aktualių klausimų;
Užtikrinti darbo užmokesčio paskaičiavimų tikslumą ir rūpinasi, kad darbo užmokestis Įmonės darbuotojams būtų išmokėtas laiku;
Savo parašu patvirtinti Įmonės darbo laiko apskaitos žiniaraščių tikslumą bei atitikimą faktinei situacijai;
Užtikrinti, kad nustatyta tvarka būtų apskaitomos visos piniginės lėšos, trumpalaikis bei ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas, kreditoriniai ir debitoriniai įsiskolinimai, laiku ir tinkamai užregistruotos visos buhalterinės apskaitos operacijos;
Užtikrinti teisingą Įmonės pajamų ir sąnaudų, jos padarytų išlaidų ir gautų bei gautinių įplaukų vidinę apskaitą;
Pagal būtinumą skaičiuoti Įmonės daromas išlaidas bei atlikti kitus Įmonės direktoriaus reikalaujamus skaičiavimus;
Teikti reikalingą informaciją atsakingiems asmenims, kad racionaliai būtų naudojami Įmonės darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;
Užtikrinti teisingų inventorizacijos rezultatų bei neišieškotų trūkumų ir pertekliaus įtraukimą į apskaitą;
Atskleidęs neteisėtus veiksmus, pranešti apie tai Įmonės direktoriui. Jeigu informuotas Įmonės direktorius nesiima reikiamų priemonių ar veiksmų, jų pagal savo kompetenciją turi imtis Skyriaus vadovas – vyriausiasis buhalteris;
Siekiant nustatyti vidaus ūkio rezervus, šalinti nuostolius ir negamybines išlaidas, dalyvauti atliekant Įmonės ūkinės bei finansinės veiklos ekonominę analizę;
Ruošti ataskaitas ir skundus dėl finansinės priežiūros institucijų atliktų patikrinimų rezultatų, sekti terminų laikymąsi;
Kontroliuoti apskaitos operacijas su depozitinėmis ir kreditinėmis sutartimis;
Teikti metodinę pagalbą Įmonės darbuotojams buhalterinės apskaitos, kontrolės, atsiskaitymų ir ekonominės analizės klausimais;
Pranešti Įmonės direktoriui apie visus išaiškintus Įmonės bei struktūrinių padalinių buhalterijos darbo trūkumus, siūlyti būdus jiems pašalinti;
Užtikrinti visų buhalterinių įrašų teisingumą;
Tinkamai saugoti buhalterinius dokumentus, pagal reikalavimus ir nustatyta tvarka priduoti juos saugoti į archyvą;
Konsultuoti Įmonės darbuotojus jiems perduotų Įmonės materialinių vertybių apskaitos klausimais;
Įmonės vadovybės įsakymu pavaduoti kitą Įmonės darbuotoją (atostogų, komandiruočių, nedarbingumo ir kt. metu);
Vykdyti kitas teisės aktais priskirtas funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio Įmonės direktoriaus, Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ir Įmonės valdybos pavedimus.

Reikalavimai

Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, buhalterijos, ekonomikos, finansų krypties išsilavinimą;
Turėti ne mažesnę kaip 3 metų finansininko darbo patirtį;
Turėti vadovavimo patirties, sugebėti organizuoti bei kontroliuoti Finansų skyriaus darbuotojų darbą;
Būti susipažinusiam ir mokėti dirbti buhalterinės apskaitos programomis ir skaičiuoklėmis, privalumas mokėti dirbti su buhalterinės apskaitos programa „AlgaHR ir Profit W“;
Išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office, Microsoft Excel, Microsoft Outlook kompiuterinėmis programomis, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programas ir/ar analogiškomis programomis;
Būti diplomatiškas, savarankiškas, sąžiningas, komunikabilus, vengti konfliktinių situacijų, mokėti tinkamai bendrauti su Įmonės darbuotojais ir veiklos partneriais;
Išmanyti Lietuvos Respublikoje galiojančius buhalterinės apskaitos, mokesčių įstatymus, Verslo apskaitos standartus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, mokesčių deklaravimo tvarkas ir kitus galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo organizavimo klausimus.

Įmonė siūlo

Laiku mokamą atlyginimą bei darbui atlikti reikalingas priemones;
Visas socialines garantijas;
Profesinio tobulėjimo galimybes;
Darbą draugiškame kolektyve;
Atlyginimas sutartinis.

Dokumentus būtina teikti el. būdu (per VATIS Atrankos modulį).