2022-07-29 11:26:48
2023-02-22 15:25:07

Informacinių technologijų departamento Sistemų projektavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

CVMarket.lt klientas
Žiūrėti skelbimus

Darbo aprašymas

Pagrindinės funkcijos:

įgyvendina Agentūros informacinių technologijų vystymo strategiją, nustato IS poreikius nagrinėdamas Agentūros veiklos bei apsikeitimo informacija procesus;
projektuoja IS atsižvelgdamas į informacijos judėjimo ir apdorojimo procesus, naujausius technologinius sprendimus bei sistemai keliamus reikalavimus, kaupia ir sistemina su Agentūros IS susijusią medžiagą;
organizuoja IS sukūrimą, tobulinimą, testavimą ir įdiegimą, bei atlieka IS diegimo darbus, testuoja esamas IS ir Skyriaus vedėjui teikia ataskaitas apie surastas klaidas ir siūlomus patobulinimus, nustato IS sutrikimų priežastis ir organizuoja jų pašalinimą;
užtikrina sukurtų duomenų bazių apsaugą pagal LR ir ES teisės aktų reikalavimus, užtikrina Agentūroje esančios slaptos informacijos konfidencialumą;
rengia techninę dokumentaciją techninės ir programinės įrangos pirkimams (technines užduotis, sutarčių projektus), teikia pastabas parengtai dokumentacijai, reikalingai šiems pirkimams įvykdyti;
keičiantis valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, užtikrina tvarkingą visų dokumentų bylų perdavimą. Atskirais atvejais dokumentų bylos perduodamos pagal aktą, tvirtinamą Skyriaus vedėjo;
pagal savo kompetenciją užtikrina su kokybės vadyba susijusių sistemų ar modelių priežiūrą, tobulinimą, veiksmingumo gerinimą, dokumentacijos pildymą ir tobulinimą bei supažindina savo struktūrinio padalinio darbuotojus su šių sistemų ar modelių reikalavimais;
pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais bei teikia jiems informaciją;
pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus, nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;
pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti vidurinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. žinoti informacinių technologijų kūrimo ir diegimo standartus;
3. žinoti informacinių technologijų valdymo ir saugumo užtikrinimo standartus;
4. išmanyti darbo su informacinėmis technologijomis organizavimo ir planavimo metodus;
5. išmanyti informacinės medžiagos paieškos, apibendrinimo, atnaujinimo ir perdavimo priemones ir būdus;
6. žinoti dokumentų rengimo, įforminimo ir apskaitos taisyklių reikalavimus, mokėti kaupti informaciją, ją apibendrinti bei rengti išvadas;
7. išmanyti duomenų bazių valdymo sistemas, duomenų išrinkimo galimybes bei priemones, mokėti išrinkti duomenis darant elementarias užklausas;
8. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, teisės aktus, reglamentuojančius Skyriaus veiklą, Europos Sąjungos reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Europos Sąjungos paramos lėšų tvarkymą.

Įmonė siūlo

Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu sonata.trepeikaite[eta]nma.lt iki 2014–09-19 (įskaitytinai).
Siunčiant gyvenimo aprašymus būtinai prašome nurodyti skelbimo numerį arba skyrių (poskyrį), į kurį pretenduojate. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Kontaktinis asmuo: Sonata Trepeikaitė, tel.8 5 252 6871
El.paštas: sonata.trepeikaite[eta]nma.lt
Adresas: Blindžių g. 17, Vilnius
URL: http://www.nma.lt