2022-07-29 11:26:48

Nepriklausomas valdybos narys (-ė) „LITEXPO“

CVMarket.lt klientas
10 - 20 €/val. Prieš mokesčius

Darbo aprašymas

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbia atranką į uždarosios akcinės bendrovės Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“  (toliau – „Litexpo“ arba Bendrovė) valdybos nepriklausomų narių pareigas valdybos naujai 4 metų kadencijai. 

 

Kandidatų į nepriklausomus kolegialaus organo narius atrankos procedūrų eiga: https://vkc.sipa.lt/kolegialus-organai/#skyrimo-procedura

Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašas (toliau – Atrankos aprašas), kuriuo remiantis vykdoma atranka: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0bf2e080199b11e58569be21ff080a8c/asr

Atrankos būdas – pokalbis žodžiu.

Atrankos procedūrose dalyvauja nepriklausoma atrankos agentūra UAB „Amber team“.

Uždarosios akcinės bendrovės „Litexpo“ veiklos aprašymas

„Litexpo“  yra valstybės valdoma bendrovė. Valstybei atstovaujanti institucija – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.

 

„Litexpo“ akcininkai: valstybė (98,76 proc. akcijų) ir 37 fiziniai asmenys (1,29 proc. akcijų).

„Litexpo“  – pagrindinis ir didžiausias Baltijos šalyse parodų ir konferencijų, valstybinės svarbos ir kitokių renginių centras. Nuo 2006 metų „Litexpo“   yra ir pasaulinės parodų verslo asociacijos UFI narys, o nuo 2019 m. Tarptautinės konferencijų ir kongresų asociacijos (ICCA) narys. „Litexpo“  turi moderniausias ekspozicijų ir konferencijų erdves, pritraukia didžiausias Baltijos regiono parodas ir tarptautinius renginius. 

 

„Litexpo“ įmonių grupę sudaro patronuojanti bendrovė  - uždaroji akcinė bendrovė Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ ir 2 dukterinės bendrovės: uždaroji akcinė bendrovė „Litexpo infrastruktūra“ ir „Litexpo events“.

Informacija apie „Litexpo“ valdybą

„Litexpo“  valdyba susideda iš 5 narių: keturių nepriklausomų narių ir vieno Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro skirto valstybės tarnautojo.

Valdybos kadencija – ketveri metai. Kadencijos pradžia – nuo paskyrimo datos.

„Litexpo“ valdybos kompetencijos nesiskiria nuo nustatytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.

Valdybos narių civilinė atsakomybė draudžiama „Litexpo“  lėšomis.

Atlygis valdybos nariams apskaičiuojamas pagal Nepriklausomo uždarosios akcinės bendrovės Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ valdybos nario atlygio apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą uždarosios akcinės bendrovės Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2016 m. vasario 1 d., kuriame nustatyta, kad valdybos pirmininkui mokamas 280 Eur, o valdybos nariui 180 Eur atlygis už kiekvieną valdybos posėdį, kuriame jis dalyvauja, taip pat valdybos nariui išmokėta atlygio suma negali viršyti 20 procentų „Litexpo“ vadovui nustatyto vidutinio metinio darbo užmokesčio.

Reikalavimai

 

Kandidatams keliami bendrieji, nepriklausomumo ir specialieji reikalavimai

Bendrieji reikalavimai (privalomi visiems kandidatams):

·         turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

·         turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

·         turi nebūti per pastaruosius 5 metus atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

·         turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant „Litexpo“ nepriklausomo valdybos nario pareigas kiltų interesų konfliktas.

 

Nepriklausomumo reikalavimai (privalomi visiems kandidatams):

·         turi nebūti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ar jai pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų;

·         turi nebūti „Litexpo“, jos dukterinės bendrovės ar susijusio juridinio asmens kolegialaus organo narys, vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš „Litexpo“ ar susijusio juridinio asmens, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

·         turi nebūti „Litexpo“, jos dukterinės bendrovės ar su jomis susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;

·         turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su „Litexpo“, jos dukterinėmis bendrovėmis ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš „Litexpo“, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės nei 1000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

·         turi nebūti „Litexpo“, jos dukterinės bendrovės ar susijusio asmens dalyvio, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (šįbroliai), seserys (įseserės) ,seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;

·         paskutinius 2 metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko „Litexpo“, jos dukterinių bendrovių ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas;

·         turi būti ne daugiau negu keturių (įskaitant „Litexpo“, į kurios kolegialų organą pretenduoja) valstybės ar savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų nariu.

 

Specialieji reikalavimai kandidatui į Strateginio valdymo ir valdysenos kompetencijų srities valdybos nario pareigas:

Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas (ne žemesnis nei magistro laipsnis)

Privaloma

Per pastaruosius 10 metų ne mažesnė kaip 3 metų vadovaujamo darbo (juridinio subjekto, turinčio ne mažiau kaip 50 darbuotojų, vadovo ar aukščiausio lygmens vadovo) patirtis strateginio valdymo, veiklos ar paslaugų vystymo, verslo plėtros ar investicinių projektų valdymo srityse

Privaloma

Sklandi lietuvių kalba (raštu ir žodžiu)

Privaloma

Anglų kalbos įgūdžiai (ne mažiau kaip B2 lygiu)

Privaloma

Turizmo projektų ir produktų kūrimo ar vystymo patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Tarptautinių renginių organizavimo, pritraukiant užsienio dalyvių, patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Didelės apimties renginiams skirtos infrastruktūros valdymo ir vystymo patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Inovacijų diegimo patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios bei patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Korporatyvinės valdysenos principų išmanymas

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Verslo strategijos kūrimo ir jos įgyvendinimo užtikrinimo patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Lietuvos įmonių teisės išmanymas ir gebėjimas taikyti praktikoje

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Darbo tarptautinėje įmonėje (įmonių grupėje) patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Patirtis einant pareigas kolegialiuose organuose

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Strateginis ir analitinis mąstymas

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Didelės apimties informacijos apdorojimo gebėjimai

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Lyderystė, gebėjimai dirbti komandoje ir bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Motyvacija dirbti kolegialaus organo nariu

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Galimybės įsitraukti į kolegialaus organo veiklą (skirti pakankamai laiko)

Vertinama balais nuo 1 iki 5

 

Specialieji reikalavimai kandidatui į Finansų valdymo kompetencijų srities valdybos nario pareigas:

Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas finansų studijų krypties (arba kitos krypčių grupės, jei gali įrodyti, kad studijuotas finansų valdymas) išsilavinimas (ne žemesnis nei magistro laipsnis)

Privaloma

Per pastaruosius 10 metų ne mažesnė kaip 3 metų vadovaujamo darbo (juridinio subjekto, turinčio ne mažiau kaip 50 darbuotojų, vadovo ar aukščiausio lygmens vadovo) patirtis finansų planavimo, valdymo, kontrolės, finansų analizės, konsultavimo, finansinių paslaugų teikimo ar finansų audito srityse

Privaloma

Sklandi lietuvių kalba (raštu ir žodžiu)

Privaloma

Anglų kalbos įgūdžiai (ne mažiau kaip B2 lygiu)

Privaloma

Vidaus kontrolės ir rizikų valdymo patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Investicijų projektų vertinimo ir finansavimo patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Darbo tarptautinėje įmonėje (įmonių grupėje) patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Patirtis einant pareigas kolegialiuose organuose

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Strateginis ir analitinis mąstymas

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Didelės apimties informacijos apdorojimo gebėjimai

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Lyderystė, gebėjimai dirbti komandoje ir bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Motyvacija dirbti kolegialaus organo nariu

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Galimybės įsitraukti į kolegialaus organo veiklą (skirti pakankamai laiko)

Vertinama balais nuo 1 iki 5

 

Specialieji reikalavimai kandidatui į Rinkodaros kompetencijų srities valdybos nario pareigas:

Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas (ne žemesnis nei magistro laipsnis)

Privaloma

Per pastaruosius 10 metų ne mažesnė kaip 3 metų vadovaujamo darbo (juridinio subjekto, turinčio ne mažiau kaip 50 darbuotojų, vadovo ar aukščiausio lygmens vadovo) patirtis rinkodaros ir pardavimo srityse

Privaloma

Rinkodaros ir komunikacijos strategijos vystymo patirtis

Privaloma

Sklandi lietuvių kalba (raštu ir žodžiu)

Privaloma

Anglų kalbos įgūdžiai (ne mažiau kaip B2 lygiu)

Privaloma

Inovacijų diegimo patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Darbo tarptautinėje įmonėje (įmonių grupėje) patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Patirtis einant pareigas kolegialiuose organuose

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Strateginis ir analitinis mąstymas

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Didelės apimties informacijos apdorojimo gebėjimai

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Lyderystė, gebėjimai dirbti komandoje ir bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Motyvacija dirbti kolegialaus organo nariu

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Galimybės įsitraukti į kolegialaus organo veiklą (skirti pakankamai laiko)

Vertinama balais nuo 1 iki 5

 

Specialieji reikalavimai kandidatui į Renginių organizavimo kompetencijų srities valdybos nario pareigas:

Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas (ne žemesnis nei magistro laipsnis)

Privaloma

Per pastaruosius 10 metų ne mažesnė kaip 3 metų vadovaujamo darbo (juridinio subjekto, turinčio ne mažiau kaip 50 darbuotojų, vadovo ar aukščiausio lygmens vadovo) patirtis rinkodaros ir pardavimo srityse

Privaloma

Sklandi lietuvių kalba (raštu ir žodžiu)

Privaloma

Anglų kalbos įgūdžiai (ne mažiau kaip B2 lygiu)

Privaloma

Turizmo projektų ir produktų kūrimo ar vystymo patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Tarptautinių renginių organizavimo, pritraukiant užsienio dalyvių, patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Inovacijų diegimo patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Darbo tarptautinėje įmonėje (įmonių grupėje) patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Patirtis einant pareigas kolegialiuose organuose

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Strateginis ir analitinis mąstymas

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Didelės apimties informacijos apdorojimo gebėjimai

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Lyderystė, gebėjimai dirbti komandoje ir bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Motyvacija dirbti kolegialaus organo nariu

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Galimybės įsitraukti į kolegialaus organo veiklą (skirti pakankamai laiko)

Vertinama balais nuo 1 iki 5

 

 

Įmonė siūlo

 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

  • Paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (paraiškoje būtina nurodyti į kokią valdybos kompetencijų sritį kandidatuojama);
  • Kandidato gyvenimo aprašymas (laisva forma);
  • Kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai (laisva forma);
  • Kandidato asmens tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
  • Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo valdybos nepriklausomo nario atrankos vykdymo procese;
  • Aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.

 

Atrankos komisijos ir/ar atrankos agentūros „Amber team“ atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus (jų kopijas), patvirtinančius atitiktį bendriesiems, nepriklausomumo ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems šiame skelbime.

 

Dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.

Dokumentų pateikimo būdai ir terminai:

Kandidatai dokumentus teikia atrankos agentūrai UAB „Amber team“ iki 2021 m. lapkričio 4 d. (imtinai).

Kandidatai dokumentus atrankos agentūrai UAB „Amber team“ dokumentus gali teikti:

·        „Atranka į  UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ valdybos narius“);

·         Paštu (registruotu laišku) arba per kurjerių tarnybą adresu UAB „Amber team“, Vivulskio g. 7, 03162 Vilnius (5 aukštas) (ant voko nurodyti „Atranka į  UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ valdybos narius“).

 

Kontaktiniai asmenys:

·         UAB „Amber team“ direktorė Vaida Pociutė-Bortelienė, tel. +370 671 17467, 

·         Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Strateginio planavimo ir veiklos organizavimo departamento Programinio valdymo skyriaus vedėja Eglė Samsonovienė, tel. 8 640 60469;  (pakaitinis asmuo – Strateginio planavimo ir veiklos organizavimo departamento direktorė Inga Steponavičienė, tel. 8 614 79506;

 

Papildoma informacija

 

UAB  „Litexpo“  duomenys: adresas: Laisvės pr.5, 04215 Vilnius, tel. +370 639 87189, 

Juridinio asmens kodas: 120080713

Interneto svetainė: www.litexpo.lt

Nuoroda į „Litexpo“  strategiją ir lūkesčių raštą: https://www.litexpo.lt/korporatyvine-informacija/strategija/

VšĮ „Valdymo koordinavimo centras“ skelbiama informacija apie kolegialių organų narių atrankos konkursus: https://governance.lt/kolegialus-organai/#nariu-atrankos

 

Pagal Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ nuostatas kandidatai sutikdami, kad dėl jų būtų priimtas sprendimas skirti kolegialaus organo nariais arba atitinkamai siūlyti už juos balsuoti įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime, kartu sutinka, kad, prieš priimdamas šį sprendimą, atranką inicijuojantis subjektas turi teisę motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones dėl turimos informacijos apie tokius asmenis pateikimo.