2022-07-29 11:26:48

Nepriklausomas valdybos narys ( -ė ) "Registrų centras"

CVMarket.lt klientas
50 €/val. Prieš mokesčius

Darbo aprašymas

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbia atranką į valstybės įmonės Registrų centro  (toliau – „Registrų centras“, Įmonė) valdybos nepriklausomų narių pareigas valdybos naujai 4 metų kadencijai. 

 

Kandidatų į nepriklausomus kolegialaus organo narius atrankos procedūrų eiga: https://vkc.sipa.lt/kolegialus-organai/#skyrimo-procedura

Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašas (toliau – Atrankos aprašas), kuriuo remiantis vykdoma atranka: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0bf2e080199b11e58569be21ff080a8c/asr

Atrankos būdas – pokalbis žodžiu.

Atrankos procedūrose dalyvauja nepriklausoma atrankos agentūra UAB „Amber team“.

„Registrų centro“  veiklos aprašymas

„Registrų centras“ yra valstybės įmonė. Valstybei atstovaujanti institucija – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.

„Registrų centras“ – pagrindinių nacionalinių duomenų tvarkytojas ir pažangios valstybės bei visuomenės partneris, puoselėjantis šiuolaikišką, pozityvų ir abipusiu bendradarbiavimu grįstą santykį su visuomene ir suinteresuotomis šalimis. Registrų sistemos pagrindą sudaro 6 pagrindiniai valstybės registrai, iš kurių 5 pagrindinių valstybės registrų tvarkytojas yra Registrų centras. Pagrindinės Registrų centro veiklos yra registrų objektų registravimas ir duomenų teikimas.

Be viešųjų paslaugų teikimo Registrų centras vykdo ir komercinę veiklą: išduoda kvalifikuotus energinio naudingumo sertifikatus, atlieka individualų nekilnojamojo turto vertinimą bei kadastrinius matavimus.

 

Informacija apie „Registrų centro“ valdybą

„Registrų centro“ valdyba susideda iš 7 narių: penkių nepriklausomų narių, vieno Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro skirto valstybės tarnautojo, vieno darbuotojų atstovo.

Valdybos kadencija – ketveri metai. Kadencijos pradžia – nuo paskyrimo datos.

„Registrų centro“ valdybos kompetencijos nustatytos Įmonės įstatuose (valstybės įmonės „Registrų centro“ įstatai pridedami).

Valdybos narių civilinė atsakomybė draudžiama Įmonės lėšomis.

„Registrų centro“ valdybos nario atlygis yra 50 Eur/val. Taip pat, vadovaujantis Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1092 „Dėl Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir valdybos narių civilinės atsakomybės draudimo“, 7 punktu, valdybos nario atlygis per mėnesį negali būti didesnis kaip 1/5 valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.

 

Reikalavimai

 

Kandidatams keliami bendrieji, nepriklausomumo ir specialieji reikalavimai

Bendrieji reikalavimai (privalomi visiems kandidatams):

·         turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

·         turi būti nepriekaištingos reputacijos (įstatymų nustatyta tvarka jis negali būti pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą);

·         turi būti nesusijęs su kitais juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas.

 

Specialieji reikalavimai kandidatui į Strateginio valdymo ir valdysenos kompetencijų srities valdybos nario pareigas:

Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas (ne žemesnis nei magistro laipsnis)

Privaloma

Per pastaruosius 10 metų ne mažesnė kaip 5 metų vadovaujamo darbo (juridinio subjekto, turinčio ne mažiau kaip 100 darbuotojų, vadovo ar aukščiausio lygmens vadovo) patirtis strateginio valdymo, veiklos ar paslaugų vystymo, verslo plėtros ar investicinių projektų valdymo srityse

Privaloma

Sklandi lietuvių kalba (raštu ir žodžiu)

Privaloma

Anglų kalbos įgūdžiai (ne mažiau kaip B2 lygiu)

Privaloma

Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, reglamentuojančių įmonės veiklą, išmanymas ir gebėjimas taikyti praktikoje

Privaloma

Organizacijos pokyčių įgyvendinimo patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Inovacijų diegimo patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Įmonės procesų skaitmenizavimo patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios bei patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Korporatyvinės valdysenos principų diegimo patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Verslo strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo užtikrinimo patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Darbo tarptautinėje įmonėje (įmonių grupėje) patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Darbo kolegialiuose organuose patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Strateginis ir analitinis mąstymas

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Didelės apimties informacijos apdorojimo gebėjimai

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Lyderystė, gebėjimai dirbti komandoje ir bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Motyvacija dirbti kolegialaus organo nariu

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Galimybės įsitraukti į kolegialaus organo veiklą (skirti pakankamai laiko)

Vertinama balais nuo 1 iki 5

 

Specialieji reikalavimai kandidatui į Finansų valdymo kompetencijų srities valdybos nario pareigas:

Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas finansų studijų krypties (arba kitos krypčių grupės, jei gali įrodyti, kad studijuotas finansų valdymas) išsilavinimas (ne žemesnis nei magistro laipsnis)

Privaloma

Per pastaruosius 10 metų ne mažesnė kaip 5 metų vadovaujamo darbo (juridinio subjekto, turinčio ne mažiau kaip 100 darbuotojų, vadovo ar aukščiausio lygmens vadovo) patirtis finansų planavimo, valdymo, kontrolės, finansų analizės, konsultavimo, finansinių paslaugų teikimo ar finansų audito srityse

Privaloma

Sklandi lietuvių kalba (raštu ir žodžiu)

Privaloma

Anglų kalbos įgūdžiai (ne mažiau kaip B2 lygiu)

Privaloma

Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, reglamentuojančių įmonės veiklą, išmanymas ir gebėjimas taikyti praktikoje

Privaloma

Vidaus kontrolės ir rizikų valdymo patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Investicijų projektų vertinimo ir finansavimo patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Darbo tarptautinėje įmonėje (įmonių grupėje) patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Darbo kolegialiuose organuose patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Strateginis ir analitinis mąstymas

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Didelės apimties informacijos apdorojimo gebėjimai

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Lyderystė, gebėjimai dirbti komandoje ir bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Motyvacija dirbti kolegialaus organo nariu

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Galimybės įsitraukti į kolegialaus organo veiklą (skirti pakankamai laiko)

Vertinama balais nuo 1 iki 5

 

Specialieji reikalavimai kandidatui į Informacinių technologijų kompetencijų srities valdybos nario pareigas:

Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas (ne žemesnis nei magistro laipsnis)

Privaloma

Per pastaruosius 10 metų ne mažesnė kaip 5 metų vadovaujamo darbo (juridinio subjekto vadovo ar aukščiausio lygmens vadovo) patirtis informacinių technologijų srityje

Privaloma

Ne mažesnė kaip 5 metų patirtis informacinių technologijų, duomenų apdorojimo, informacinių paslaugų ar dirbtinio intelekto kūrimo ir vystymo srityje

Privaloma

Sklandi lietuvių kalba (raštu ir žodžiu)

Privaloma

Anglų kalbos įgūdžiai (ne mažiau kaip B2 lygiu)

Privaloma

Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, reglamentuojančių įmonės veiklą, išmanymas ir gebėjimas taikyti praktikoje

Privaloma

Sėkminga didelių informacinių sistemų kūrimo, diegimo ir (ar) vystymo patirtis (praktinio žinių ir įgūdžių taikymo rezultatai bei pasiekimai)

Privaloma

Įmonės procesų skaitmenizavimo patirtis

Privaloma

Kibernetinio saugumo priemonių vystymo patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Darbo tarptautinėje įmonėje (įmonių grupėje) patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Darbo kolegialiuose organuose patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Strateginis ir analitinis mąstymas

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Didelės apimties informacijos apdorojimo gebėjimai

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Lyderystė, gebėjimai dirbti komandoje ir bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Motyvacija dirbti kolegialaus organo nariu

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Galimybės įsitraukti į kolegialaus organo veiklą (skirti pakankamai laiko)

Vertinama balais nuo 1 iki 5

 

Specialieji reikalavimai kandidatui į Teisės kompetencijų srities valdybos nario pareigas:

Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas teisės studijų krypties išsilavinimas (ne žemesnis nei magistro laipsnis)

Privaloma

Per pastaruosius 10 metų ne mažesnė kaip 5 metų teisinio darbo patirtis

Privaloma

Sklandi lietuvių kalba (raštu ir žodžiu)

Privaloma

Anglų kalbos įgūdžiai (ne mažiau kaip B2 lygiu)

Privaloma

Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, reglamentuojančių įmonės veiklą, išmanymas ir gebėjimas taikyti praktikoje

Privaloma

Lietuvos įmonių teisės išmanymas ir gebėjimas taikyti praktikoje

Privaloma

Įmonės teisinės formos keitimo į akcinę bendrovę išmanymas ir gebėjimas taikyti praktikoje

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Darbo tarptautinėje įmonėje (įmonių grupėje) patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Darbo kolegialiuose organuose patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Strateginis ir analitinis mąstymas

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Didelės apimties informacijos apdorojimo gebėjimai

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Lyderystė, gebėjimai dirbti komandoje ir bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Motyvacija dirbti kolegialaus organo nariu

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Galimybės įsitraukti į kolegialaus organo veiklą (skirti pakankamai laiko)

Vertinama balais nuo 1 iki 5

 

Specialieji reikalavimai kandidatui į Klientų aptarnavimo valdymo kompetencijų srities valdybos nario pareigas:

Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas (ne žemesnis nei magistro laipsnis)

Privaloma

Per pastaruosius 10 metų ne mažesnė kaip 5 metų sėkmingo darbo klientų aptarnavimo tinklo ar skambučių centro valdymo patirtis didelėje organizacijoje ar tokias paslaugas teikiančioje organizacijoje

Privaloma

Klientų aptarnavimo standartizuotų procesų, siekiant gerinti klientų aptarnavimo kokybę (praktinio žinių ir įgūdžių taikymo rezultatai bei pasiekimai), diegimo patirtis

Privaloma

Sklandi lietuvių kalba (raštu ir žodžiu)

Privaloma

Anglų kalbos įgūdžiai (ne mažiau kaip B2 lygiu)

Privaloma

Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, reglamentuojančių įmonės veiklą, išmanymas ir gebėjimas taikyti praktikoje

Privaloma

Darbo tarptautinėje įmonėje (įmonių grupėje) patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Darbo kolegialiuose organuose patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Strateginis ir analitinis mąstymas

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Didelės apimties informacijos apdorojimo gebėjimai

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Lyderystė, gebėjimai dirbti komandoje ir bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Motyvacija dirbti kolegialaus organo nariu

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Galimybės įsitraukti į kolegialaus organo veiklą (skirti pakankamai laiko)

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Įmonė siūlo

 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

  • Paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (paraiškoje būtina nurodyti į kokią valdybos kompetencijų sritį kandidatuojama);
  • Kandidato gyvenimo aprašymas (laisva forma);
  • Kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai (laisva forma);
  • Kandidato asmens tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
  • Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo valdybos nepriklausomo nario atrankos vykdymo procese;
  • Aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.

 

Atrankos komisijos ir/ar atrankos agentūros UAB „Amber team“ atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus (jų kopijas), patvirtinančius atitiktį bendriesiems, nepriklausomumo ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems šiame skelbime.

 

Dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.

 

Dokumentų pateikimo būdai ir terminai:

Kandidatai dokumentus teikia atrankos agentūrai UAB „Amber team“ iki 2021 m. lapkričio 7 d. (imtinai).

Kandidatai dokumentus atrankos agentūrai UAB „Amber team“ dokumentus gali teikti:

·         Elektroniniu paštu atranka(eta)amberstaff.com (nurodyti elektroninio laiško dalyką „Atranka į  valstybės įmonės Registrų centro valdybos narius“);

·         Paštu (registruotu laišku) arba per kurjerių tarnybą adresu UAB „Amber team“, Vivulskio g. 7, 03162 Vilnius (5 aukštas) (ant voko nurodyti dalyką „Atranka į  valstybės įmonės Registrų centro valdybos narius“).

 

Kontaktiniai asmenys:

·         UAB „Amber team“ direktorė Vaida Pociutė-Bortelienė, tel. +370 671 17467, el.p. vaida(eta)amberstaff.com;

·         Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Strateginio planavimo ir veiklos organizavimo departamento Programinio valdymo skyriaus vedėja Eglė Samsonovienė, tel. 8 640 60469; el. paštas egle.samsonoviene(eta)eimin.lt (pakaitinis asmuo – Strateginio planavimo ir veiklos organizavimo departamento direktorė Inga Steponavičienė, tel. 8 614 79506; el. paštas inga.steponaviciene(eta)eimin.lt

Papildoma informacija

 

VĮ Registrų centro duomenys: adresas: Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, el.p.: info(eta)registrucentras.lt, www.registrucentras.lt, juridinio asmens kodas: 124110246

 

Nuoroda į VĮ Registrų centro strategiją ir lūkesčių raštą: https://www.registrucentras.lt/p/782

 

VšĮ „Valdymo koordinavimo centras“ skelbiama informacija apie kolegialių organų narių atrankos konkursus: https://governance.lt/kolegialus-organai/#nariu-atrankos

 

Pagal Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ nuostatas kandidatai sutikdami, kad dėl jų būtų priimtas sprendimas skirti kolegialaus organo nariais arba atitinkamai siūlyti už juos balsuoti įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime, kartu sutinka, kad, prieš priimdamas šį sprendimą, atranką inicijuojantis subjektas turi teisę motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones dėl turimos informacijos apie tokius asmenis pateikimo.