2022-07-29 11:26:48

Nepriklausomas valdybos narys(-ė) UAB "Busturas"

CVMarket.lt klientas
1 - 10 €/val. Prieš mokesčius

Darbo aprašymas

Vadovaudamasis Kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių valdybas atrankos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. A-899 „Dėl kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių valdybas atrankos aprašo ir pavyzdinių Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių nepriklausomo valdybos nario veiklos sutarčių patvirtinimo“ (aktuali įsakymo 1.1 papunkčiu patvirtinto Aprašo redakcija - 2021 m. spalio 20 d. įsakymas Nr. A-1702) (toliau – Aprašas):

1. Skelbiama kandidatų atranka į uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ (toliau –Bendrovė) valdybos nepriklausomo nario, turinčio kompetenciją finansų srityje, vietą, 1 (viena)valdybos nario vieta (Aprašo – 7.6.1 papunktis).

2. Bendrovės kodas, buveinė, nuoroda į interneto svetainę, informacija apie veiklos pobūdį:Bendrovės kodas 144127993, buveinės adresas Šarūno g. 2, 76161, Šiauliai, el. p. busturas(eta)busturas.lt.Bendrovės interneto svetainėje patalpinta: įstatai adresu - https://www.busturas.lt/lt/busturas-istatai, 2021-2023 m. strateginis veiklos planas adresu - https://www.busturas.lt/images/Finansiniai_irasai_ir_veiklos/UAB_Busturas_strateginis_veiklos_planas_2021-2023_m.pdf, Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) lūkesčių raštas bendrovei adresu - https://www.busturas.lt/lt/lukesciu-sarasas; kiti veiklos dokumentai adresu: https://www.busturas.lt/lt/apie- mus .Bendrovės pagrindinė veikla: keleivių ir bagažo pervežimas miesto, priemiesčio ir tolimojo susisiekimo autobusų maršrutais bei turizmo ir jo organizavimo paslaugų teikimas.

3. Informacija apie Bendrovės valdybą: Bendrovės akcininkė yra Savivaldybė, kuriai priklauso 100proc. Bendrovės akcijų. Bendrovėje sudaroma valdyba 4 metų kadencijai iš 6 valdybos narių, iš jų 3 valdybos nariai nepriklausomi. Valdybos kompetencija numatyta Bendrovės įstatuose, kurie patalpinti Bendrovės interneto svetainėje aukščiau nurodytu adresu. Bendrovės valdybos kadencijos pradžia 2021 m. balandžio 22 d., pabaiga - iki 2025 m. vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Valdybos nepriklausomo nario atlygis nustatomas vadovaujantis Kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių valdybas atrankos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. A-899 „Dėl kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių valdybas atrankos aprašo ir pavyzdinių Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių nepriklausomo valdybos nario veiklos sutarčių patvirtinimo“ ir jo pakeitimais (toliau – Įsakymas) VIII skyriuje ir pavyzdinėje Šiaulių miesto savivaldybės valdomos bendrovės nepriklausomo valdybos nario veiklos sutartyje (toliau – Sutartis) nustatyta tvarka. Su Įsakymu ir Sutarties projektu galima susipažinti Teisės aktų registre, adresu:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/af6c2dd0932b11e9ae2e9d61b1f977b3/asr

Vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A-1019,Bendrovės valdybos nepriklausomiems nariams nustatytas fiksuotas 50 Eur (penkiasdešimt eurų) atlygis užvieną valdybos posėdį – už pasiruošimą ir dalyvavimą valdybos posėdyje. Atlygis taikomas neatskaičius mokesčių ir kitų privalomų mokėjimų.

4. Konkretus laikotarpis, kuriam kandidatai būtų renkami į Bendrovės valdybos nepriklausomus narius: Nepriklausomi valdybos nariai renkami iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos, t. y. 2025m. vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, kuris vyksta balandžio mėnesio antroje pusėje.Valdybos narius į Bendrovės valdybą skiria (renka) visuotinis akcininkų susirinkimas, t. y Savivaldybės administracijos direktorius savo įsakymu.

5. Atrankos procedūros: Atrankos tikslas – atrinkti tinkamiausią kandidatą į Bendrovės valdybos nepriklausomo nario, turinčio kompetenciją finansų srityje, vietą. Atranką inicijuoja – Savivaldybės administracija.

Atrankos procedūrose dalyvauja nepriklausoma personalo atrankos agentūra - Uždaroji akcinė bendrovė „Amber team“ (toliau - Agentūra).

Kandidatų į nepriklausomus valdybos narius atrankos procedūrų eiga nurodyta Apraše, su kuriuo galima susipažinti teisės aktų registre, adresu:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/af6c2dd0932b11e9ae2e9d61b1f977b3/asr

Atrankos būdas - pokalbis.

Reikalavimai

6. Kandidatas į nepriklausomus valdybos narius turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

6.1. turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant valdybos nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;

6.3. turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

6.4. turi nebūti per pastaruosius 5 metus atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

7. Kandidatas į nepriklausomus valdybos narius turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

 

7.1. turi nebūti tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ir su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – susijęs juridinis asmuo), atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų;

7.2. turi nebūti tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – susiję juridiniai asmenys), kolegialaus organo narys, vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš šių juridinių asmenų, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

7.3. paskutinius vienus metus turi nebūti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;

7.4. turi nebūti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvio, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo –sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai(įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai,sugyventiniai ar partneriai;

7.5. turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su ta bendrove, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterine arba patronuojančia bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės negu 1 000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

7.6. paskutinius 2 metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą,partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas;

7.7. turi nebūti tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės, kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusiustos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaipvienų metų laiko tarpas;

7.8. turi nebūti daugiau negu keturių valstybės ar savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų narys.

8. Kandidatas į nepriklausomus valdybos narius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

8.1. turi turėti kompetenciją finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų vadovaujamo darbo finansų valdymo, finansų konsultavimo, finansinių paslaugų ar audito srityse patirtis;

8.2. turėti patirties bendrovių kolegialiuose priežiūros ar valdymo organuose bei korporatyvinės valdysenos principų išmanymą (privalumas);28.3. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į Bendrovės veiklos specifiką;

8.4. gebėti analizuoti esamą situaciją, aiškiai dėstyti mintis ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

8.5. gebėti dirbti komandoje ir bendradarbiauti.

8.6. turėti motyvaciją dirbti Bendrovės valdyboje

Įmonė siūlo

9. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

9.1. kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Aprašo 1 priedas).

9.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

9.3. kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;

9.4. kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;

9.5. Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateiki papildomus dokumentus, patvirtinančius kandidato atitiktį nurodytiems bendriesiems, specialiesiems ir nepriklausomumo reikalavimams bei kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

10. Agentūros, kuriai kandidatas turi pateikti dokumentus, adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatas turi pateikti dokumentus:

10.1. paštu (registruotu laišku), per kurjerių tarnybą arba asmeniškai adresu: Uždaroji akcinė bendrovė„Amber team“, Vivulskio g. 7, 5 aukštas, 03162, Vilnius arba Dubysos g. 21, 2 aukštas, 93232, Klaipėda.

Darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais nuo 8.30 val. iki 17.30 val. Pateikiamos dokumentų kopijos, odokumentų originalus bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.

10.2. elektroniniu paštu: vaida(eta)amberstaff.com, patvirtinęs dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais, pirmadieniais – penktadieniais nuo 8.30 val. iki 17.30 val. El. laiško dalykas: Atranka į UAB „Busturas“ nepriklausomus valdybos narius.

11. Kandidato dokumentų priėmimo terminas: Kandidatai teikia dokumentus Agentūrai 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo apie atranką elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti, t. y. iki 2021 m. lapkričio 29 d. imtinai.

12. Nuoroda į Valdymo koordinavimo centro interneto svetainėje skelbiamą informaciją apie atrankas: https://governance.lt/kolegialus-organai/#nariu-atrankos.

13. Kontaktiniai asmenys, konsultuojantys atrankos dokumentų priėmimo, atrankos atlikimo iratrankos organizavimo klausimais:Agentūros direktorė: Vaida Pociutė Bortelienė, tel. (8 671) 17467; el. paštas: vaida(eta)amberstaff.com -dokumentų priėmimo ir atrankos atlikimo klausimais;Atrankos komisijos atsakingoji sekretorė: Rasa Vasauskienė, tel. (8 41) 596 205, el. pastas:rasa.vasauskiene(eta)siauliai.lt - atrankos atlikimo klausimais.Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė - Vida Lašinienė, tel. (8 41) 383 433, el. p.: vida.lasiniene(eta)siauliai.lt, -atrankos organizavimo klausimais.