2022-07-29 11:26:48

Nepriklausomas valdybos narys (-ė) UAB „Lietuvos žirgynas"

CVMarket.lt klientas
10 €/val. Prieš mokesčius

Darbo aprašymas

 

Įmonės veiklos aprašymas

Įmonės pagrindinė veikla – nacionalinių genetinių išteklių (genofondo) saugojimas. Kita veikla – arklių priežiūros paslaugos, veislinių žirgų pardavimas, eržilų depo funkcijų vykdymas, eržilų spermos banko įkūrimas, eržilų spermos kriokonservavimo ir dirbtinio kumelių apvaisinimo atlikimas, žirgų ruošimas sportui bei žirginio sporto varžybų organizavimas, laisvalaikio praleidimo paslaugos.

 

Informacija apie kolegialų organą

UAB „Lietuvos žirgynas“ yra valstybės valdoma įmonė, kurios 89,6 proc. akcijų valdytoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, o kitas akcijas valdo privatūs asmenys.

Įmonėje 2021-06-28 sudaryta valdyba, kuri susideda iš 5 valdybos narių, iš jų 2 nariai Žemės ūkio ministerijos deleguoti asmenys ir 3 nepriklausomi valdybos nariai (šiuo metu į valdybą išrinkti 4 nariai). Kitų kolegialių organų ir komitetų įmonėje nėra sudaryta.

         Įmonės valdybos kompetencija, sprendimų priėmimo tvarka, atsakomybė, taip pat jos narių teisės ir pareigos ir atsakomybė nesiskiria nuo nurodytųjų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ ir kituose teisės aktuose.      

            Atlygis už darbą valdyboje. Su nepriklausomu kolegialaus organo nariu per 5 darbo dienas nuo jo informavimo apie išrinkimą į valdybą dienos pasirašoma veiklos kolegialiame organe sutartis. Už nepriklausomo kolegialaus organo nario veiklą mokamas sutartyje nustatytas atlygis.

         Kolegialaus organo kadencija: kandidatas būtų skiriamas į UAB „Lietuvos žirgynas“ valdybos narius iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos – 2025-06-28.

 

Atrankos procedūros

Atrankos būdas: pokalbis.

Atrankos vykdymas:

I atrankos etapas – atranka pagal kandidato pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis;

II atrankos etapas – kandidatų vertinimas, pokalbiai su atrinktais kandidatais, kurie atitinka keliamus reikalavimus. Esant dideliam dalyvių skaičiui ir siekiant atrankos procesų efektyvumo, atrankos komisijos sprendimu į antrąjį atrankos etapą gali būti kviečiami tik geriausiai pirmajame atrankos etape įvertinti kandidatai, į pokalbius kviečiant ne daugiau kaip po 5 geriausius kandidatus į kiekvieną valdybos nario vietą;

III atrankos etapas – papildomas kandidatų kompetencijų vertinimas ir pateiktos informacijos tikrinimas (esant poreikiui);

IV atrankos etapas – kandidatų patikra kompetentingose institucijose teisės aktų nustatyta tvarka;

V atrankos etapas – bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl bendrovės valdybos narių išrinkimo.

 

Atranką vykdys UAB „Amber team“ ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – atrankos aprašas). Su atrankos aprašu galima susipažinti  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0bf2e080199b11e58569be21ff080a8c/asr

Reikalavimai

 

Kandidatai, pretenduojantys į nepriklausomus kolegialaus organo narius, turi atitikti nustatytus specialiuosius reikalavimus bei Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 231 straipsnyje nustatytus bendruosius ir nepriklausomumo reikalavimus. Su įstatyme nustatytais bendraisiais ir specialiaisiais reikalavimais galima susipažinti https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D5496D69DF98/asr

Bendrieji reikalavimai

 • turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
 • jam turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 • per pastaruosius 5 metus turi nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

 

Specialieji reikalavimai kandidatams

Kandidatui į ūkio šakos, kurioje veikia bendrovė, srities kompetenciją:

 • ne mažesnė nei 3 metų vadovaujamo darbo patirtis gyvulininkystės ar veterinarijos veiklą vykdančioje įmonėje, arba ne mažesnė nei 3 metų ūkinės komercinės veiklos, apimančios gyvulininkystę ar veterinariją, vykdymo patirtis;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;
 • galimybė skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką.

 

Papildomai bus vertinami šie kandidatų privalumai:

 • darbo patirtis įmonės kolegialiuose priežiūros ir (ar) valdymo organuose;
 • bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios bei patirtis;
 • žinios ir patirtis bendrovių finansinio planavimo, analizės ir kontrolės srityse;
 • anglų kalbos žinios pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • gebėjimai sistemiškai analizuoti ir vertinti situaciją, rengti analitinę medžiagą ir priimti optimalius sprendimus;
 • verslo plėtros žemės ūkio sektoriuje patirtis.

 

Nepriklausomumo reikalavimai

Asmuo laikomas nepriklausomu kandidatu, jei jo su įmone, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ar kitais nepriklausomais kolegialaus organo nariais nesieja jokie ryšiai, kurie gali lemti interesų konflikto atsiradimą, trukdantį sprendimus priimti geriausiais įmonės interesais. Kandidatas į įmonės kolegialaus organo narius turi atitikti šiuos nepriklausomumo reikalavimus:

 • turi nebūti tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ir su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – susijęs juridinis asmuo), atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų;
 • turi nebūti tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – susiję juridiniai asmenys), kolegialaus organo narys, vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš šių juridinių asmenų, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
 • paskutinius vienus metus turi nebūti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;
 • turi nebūti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvio, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;
 • turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su ta bendrove, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterine arba patronuojančia bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės negu 1 000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
 • paskutinius 2 metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas;
 • turi nebūti tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės, kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienų metų laiko tarpas;
 • turi nebūti daugiau negu keturių valstybės ar savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų narys.

Įmonė siūlo

 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai

 • Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo priedas);
 • Gyvenimo aprašymas (CV);
 • Kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
 • Kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
 • Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateiki papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, specialiesiems ir nepriklausomumo reikalavimams bei kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

Dokumentų pateikimo būdai ir terminai

Galimi kandidatavimo dokumentų pateikimo būdai:

 • Asmeniškai: Vivulskio g. 7, Vilnius (520 kabinetas). Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju;
 • Paštu (registruotu laišku ar per kurjerių tarnybą): Vivulskio g. 7, Vilnius (520 kabinetas). Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju;
 • Elektroniniu paštu vaida(eta)amberstaff.com, nurodant „Atranka į UAB LŽ valdybos narius“.

 

Dokumentai teikiami iki š. m. lapkričio 15 d. (20 kalendorinių dienų nuo paskelbimo) (imtinai).

Teikiant dokumentus, būtina nurodyti, į kokią valdybos kompetencijų sritį (-is) kandidatuojama.

Kontaktiniai asmenys

 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kontaktinis asmuo: Turto ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas Ignas Kišvinas, tel. (8 5) 239 1280, el. p. kisvinas(eta)zum.lt; Turto ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Neringa Gujytė, tel. (8 5) 239 1109, el. p. neringa.gujyte(eta)zum.lt;
 • UAB „Amber team“ kontaktinis asmuo: Vaida Pociutė-Bortelienė, direktorė, tel. 8 671 17467, el.

paštas vaida(eta)amberstaff.com