2022-07-29 11:26:48

Projektų koordinatorius (-ė)

LIETUVOS ZOOLOGIJOS SODAS
1488 - 1550 €/mėn. Prieš mokesčius
Galimybė kartais dirbti iš namų

Darbo aprašymas

1. Projektų koordinatorius (-ė) yra darbuotojas (-a), dirbantis (-i) Lietuvos zoologijose sode (LZS) Mokslinės veiklos skyriuje pagal darbo sutartį.

2. Tiesioginis vadovas - Mokslinės veiklos skyriaus kuratorius.

3. Šios pareigybės lygis – A2.

Funkcijos:

 • inicijuoja, rengia, teikia paraiškas ir įgyvendina tarptautinius, regioninius, nacionalinius projektus;
 • organizuoja, valdo, koordinuoja ir prižiūri su projektų administravimu ir vykdymu susijusias veiklas, laiku apie jas informuoja atsakingus asmenis;
 • ieško finansavimo šaltinių su LZS veikla susijusioms sritims finansuoti;
 • rengia ir teikia ataskaitas, kitus dokumentus, siekiant įgyvendinti projektus ir užtikrina tinkamą rengiamų dokumentų ir atliekamų darbų bei jų rezultatų kokybę;
 • konsultuoja kitus LZS skyrius ir projektų rengimo grupes (jeigu suformuotos) arba suinteresuotus LZS darbuotojus projektų paraiškų rengimo, administravimo ir ataskaitų rengimo klausimais;
 • kaupia, rengia ir platina medžiagą, susijusią su vykdomais projektais, suinteresuotoms institucijoms bei asmenims;
 • teikia pasiūlymus ir įgyvendina rizikų valdymo priemones savo atsakomybių srityje;
 • ieško partnerių LZS projektinei veiklai įgyvendinti ir vykdyti;
 • dalyvauja rengiant LZS strateginį planą ir vykdo kitus su LZS funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti LZS strateginiai tikslai;
 • esant poreikiui, laiku ir nustatyta tvarka, rengia buhalterinius dokumentus ir atsiskaito su Finansų skyriaus vadovu ir kt. funkcijos.
 • Pilnas pareigybės aprašymas pasiekiamas LZS internetiniame puslapyje www.zoosodas.lt, skiltyje Karjera.

Reikalavimai

Specialūs reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų projektų planavimo, organizavimo ir vykdymo patirtį;
 • turi būti susipažinęs su ES projektų administravimo dokumentais, dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos bei saugojimo taisyklėmis ir kitais norminiais aktais, susijusiais su atliekamu darbu;
 • būti susipažinusiam su strategijų rengimo, įgyvendinimo ir vertinimo principais;
 • mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu, duomenų bazėmis ir kitomis LZS naudojamomis ar darbui reikalingomis programomis;
 • mokėti dirbti tiriamąjį darbą;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • gebėti atlikti darbą savarankiškai, parinkti jo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą pagal suteiktus įgaliojimus;
 • turi būti pareigingas, darbštus, dalykiškas, išmanantis bendravimo psichologiją ir profesinę etiką.

Įmonė siūlo

Nustatytas pareiginės algos koeficientas 0,84.

Esant geriems darbo rezultatamas galimos taikyti įvairios skatinimo priemonės.

Besidomintys šiuo skelbimu taip pat žiūrėjo