2022-07-29 11:26:48

Projektų koordinatorius (-ė)

CVMarket.lt klientas
1488 - 1550 €/mėn. Prieš mokesčius

Darbo aprašymas

1. Projektų koordinatorius (-ė) yra darbuotojas (-a), dirbantis (-i) Lietuvos zoologijose sode (LZS) Mokslinės veiklos skyriuje pagal darbo sutartį.

2. Tiesioginis vadovas - Mokslinės veiklos skyriaus kuratorius.

3. Šios pareigybės lygis – A2.

Funkcijos:

 • inicijuoja, rengia, teikia paraiškas ir įgyvendina tarptautinius, regioninius, nacionalinius projektus;
 • organizuoja, valdo, koordinuoja ir prižiūri su projektų administravimu ir vykdymu susijusias veiklas, laiku apie jas informuoja atsakingus asmenis;
 • ieško finansavimo šaltinių su LZS veikla susijusioms sritims finansuoti;
 • rengia ir teikia ataskaitas, kitus dokumentus, siekiant įgyvendinti projektus ir užtikrina tinkamą rengiamų dokumentų ir atliekamų darbų bei jų rezultatų kokybę;
 • konsultuoja kitus LZS skyrius ir projektų rengimo grupes (jeigu suformuotos) arba suinteresuotus LZS darbuotojus projektų paraiškų rengimo, administravimo ir ataskaitų rengimo klausimais;
 • kaupia, rengia ir platina medžiagą, susijusią su vykdomais projektais, suinteresuotoms institucijoms bei asmenims;
 • teikia pasiūlymus ir įgyvendina rizikų valdymo priemones savo atsakomybių srityje;
 • ieško partnerių LZS projektinei veiklai įgyvendinti ir vykdyti;
 • dalyvauja rengiant LZS strateginį planą ir vykdo kitus su LZS funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti LZS strateginiai tikslai;
 • esant poreikiui, laiku ir nustatyta tvarka, rengia buhalterinius dokumentus ir atsiskaito su Finansų skyriaus vadovu ir kt. funkcijos.
 • Pilnas pareigybės aprašymas pasiekiamas LZS internetiniame puslapyje www.zoosodas.lt, skiltyje Karjera.

Reikalavimai

Specialūs reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų projektų planavimo, organizavimo ir vykdymo patirtį;
 • turi būti susipažinęs su ES projektų administravimo dokumentais, dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos bei saugojimo taisyklėmis ir kitais norminiais aktais, susijusiais su atliekamu darbu;
 • būti susipažinusiam su strategijų rengimo, įgyvendinimo ir vertinimo principais;
 • mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu, duomenų bazėmis ir kitomis LZS naudojamomis ar darbui reikalingomis programomis;
 • mokėti dirbti tiriamąjį darbą;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • gebėti atlikti darbą savarankiškai, parinkti jo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą pagal suteiktus įgaliojimus;
 • turi būti pareigingas, darbštus, dalykiškas, išmanantis bendravimo psichologiją ir profesinę etiką.

Įmonė siūlo

Nustatytas pareiginės algos koeficientas 0,84.

Esant geriems darbo rezultatamas galimos taikyti įvairios skatinimo priemonės.