2022-07-29 11:26:48

Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus viešųjų pirkimų grupės vadovas (-ė)

CVMarket.lt klientas

Darbo aprašymas

Darbo pobūdis:
 • Kontroliuoja ir koordinuoja Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – Skyriaus) nuostatuose numatytų Viešųjų pirkimų grupės tikslų ir uždavinių įgyvendinimą bei funkcijų vykdymą, organizuoja Viešųjų pirkimų grupės darbą;
 • dalyvauja nustatant ir vertinant Skyriaus veiklos rizikas, teikia siūlymus dėl šių rizikų valdymo priemonių, nuolat stebi patvirtintų veiklos rizikų valdymo priemonių įgyvendinimą Viešųjų pirkimų grupėje;
 • dalyvauja kuriant Skyriaus veiklos efektyvumo nustatymo principus ir įrankius bei užtikrina jų įgyvendinimą Viešųjų pirkimų grupėje;
 • dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos, kurios nariu paskirtas, darbe, prireikus dalyvauja kitų komisijų ir/ar darbo grupių veikloje pagal kompetenciją teikdamas pasiūlymus ir išvadas, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuluoti uždaviniai;
 • rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus pagal VĮ Turto banko Organizacijos vystymo departamento (toliau – Departamento) ir/ar Skyriaus kompetenciją;
 • dalyvauja rengiant VĮ Turto banko einamųjų biudžetinių metų numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų planą;
 • atlieka CVP IS administratoriaus funkcijas;
 • pagal poreikį rengia ir sistemina analitinę medžiagą apie atliekamus viešuosius pirkimus;
 • užtikrina prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarką reglamentuojančių dokumentų, rekomendacijų ir išaiškinimų, viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų taikymo klausimais, rengimą;
 • užtikrina VĮ Turto banko viešųjų pirkimų praktikos analizę ir vertinimą, pasiūlymų, jos tobulinimui rengimą; pirkimo dokumentų, procedūrų vykdymą, atliekant naujų viešųjų pirkimų procedūras, tobulinimą; pasiūlymų dėl viešųjų pirkimų operatyvumo didinimo, jų organizavimo tvarkos tobulinimo, siekiant užkirsti kelią galimiems viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams, rengimą;
 • konsultuoja viešųjų pirkimų vykdymo klausimais VĮ Turto banko darbuotojus;
 • bendradarbiauja su valstybės valdžios ir valdymo, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis viešųjų pirkimų klausimais;
 • atstovauja VĮ Turto banką valstybės valdžios ir valdymo, savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose, įmonėse bei organizacijose pagal kompetenciją, generaliniam direktoriui, Departamento direktoriui ir Skyriaus vadovui pavedus;
 • užtikrina viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi VĮ Turto banke šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų ribose;
 • vykdo kitus teisėtus generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojo, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vadovo nurodymus.
 • Reikalavimai

 • Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 3 (trijų) metų darbo patirtis viešųjų pirkimų srityje (perkančiojoje organizacijoje);
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės akus, susijusius su viešaisiais pirkimais ir sugebėti juos taikyti praktikoje;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti dokumentus;
 • gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, orientacija į rezultatą, pareigingumas, kruopštumas, atsakingumas; Privalumai: patirtis vykdant pirkimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu, vairuotojo pažymėjimas (B kategorija), anglų kalbos mokėjimas (B2 lygis).
 • Įmonė siūlo

  Jei turite klausimų, skambinkite tel. nr. : 85 2780942 arba 85 2780999.

  Pretendentas dokumentus VĮ Turto bankui teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.
  http://portalas.vtd.lt/lt/teises-ir-viesuju-pirkimu-skyriaus-viesuju-pirkimu-grupes-vadovas-322;565680.html

  Dokumentai, kuriuos privalo pateikti pretendentai:
  • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, anglų kalbos mokėjimą patvirtinančius dokumentus, vairuotojo pažymėjimą ir kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas;
  • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
  • užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio draudimo fondo biudžeto bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).