2022-07-29 11:26:48

Vidaus audito departamento Antrojo vidaus audito skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

CVMarket.lt klientas

Darbo aprašymas

tikrina ir vertina:
Agentūros struktūrinių padalinių ir deleguotas funkcijas atliekančių institucijų veiklos ir vidaus kontrolės sistemos atitiktį nustatytiems tikslams bei uždaviniams, LR įstatymams, LR Vyriausybės nutarimams, ES institucijų reglamentams bei kitiems galiojantiems teisės aktams (deleguotas funkcijas atliekančiose institucijose tiek, kiek tai susiję su šiomis funkcijomis);
vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, LR valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo aspektais;
finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
priskirto turto apskaitą ir apsaugą;
priemonių, finansuojamų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (išskyrus priemones, susijusias su integruota administravimo ir kontrolės sistema), 2007–2013 m. Europos žuvininkystės fondo, 2014–2020 m. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo, ir Kaimo plėtros 2004–2006 m. plano priemonių administravimą;
informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;
Agentūros kokybės vadybos sistemą pagal LST ISO EN 9001:2008 standarto reikalavimus ir informacijos saugumo valdymo sistemą pagal ISO/IEC 27001:2005, ISO/IEC 27001:2006 standartų reikalavimus;

konsultuoja Agentūros struktūrinius padalinius paramos administravimo ir vidaus kontrolės klausimais, siekiant padėti gerinti bei stiprinti vidaus kontrolę, rizikos veiksnių valdymą;

atlikdamas kiekvieną auditą, rengia audito darbo dokumentus Agentūros vidaus audito metodikos nustatyta tvarka;

rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, gerinti Agentūros veiklą bei vidaus kontrolę, ir, supažindinęs Skyriaus vedėją, teikia Departamento direktoriui;

atlieka pažangos stebėjimą (veiklą po audito) ir tikrina rekomendacijų įgyvendinimą;

informuoja Skyriaus vedėją apie vidaus audito metu nustatytus trūkumus ir pažeidimus;

pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;

pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Agentūros vadovybės, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti vidurinį išsilavinimą;
2. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
3. žinoti informacinių technologijų saugumo užtikrinimo standartus;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos (toliau – LR) įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su žemės ūkio sritimi, žinoti valstybės ir ES paramos žemės ūkiui programų pagrindines nuostatas;
5. turėti rizikos vertinimo ir valdymo žinių, suprasti rizikos valdymo reikšmę organizacijoje;
6. išmanyti viešojo sektoriaus administravimo, finansų valdymo ir kontrolės, finansinės atskaitomybės sudarymo principus;
7. gerai išmanyti valdymo, strateginio planavimo principus;
8. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
9. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti.

Įmonė siūlo

Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu sonata.trepeikaite[eta]nma.lt iki 2014–10-03 (įskaitytinai).
Siunčiant gyvenimo aprašymus būtinai prašome nurodyti skelbimo numerį arba skyrių (poskyrį), į kurį pretenduojate. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Kontaktinis asmuo: Sonata Trepeikaitė, tel.8 5 252 6871
El. paštas: sonata.trepeikaite[eta]nma.lt
Adresas: Blindžių g. 17, Vilnius
URL: http://www.nma.lt