2022-07-29 11:26:48

Viešojo administravimo specialistas

CVMarket.lt klientas
Nuo 600 €/mėn. Prieš mokesčius

Darbo aprašymas

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1 organizuoja ir vykdo pažintinę - mokomąją, švietėjišką – propagandinę ir kitą veiklą, siekiant supažindinti parko lankytojus ir gyventojus su parko gamtos ir kultūros paveldo kompleksais ir objektais ( vertybėmis ), biologine įvairove;
4.2. organizuoja ir koordinuoja Anykščių regioninio parko lankytojų centro veiklą, pastoviai pildo ir atnaujina įrengtą ekspoziciją.
4.3. administruoja Anykščių regioninio parko direkcijos internetinę svetainę, ją atnaujina;
4.4. rengia turistinę informaciją, tematines apžvalgas bei straipsnius spaudai, sudaro turistinius maršrutus po parką ir kitas priskirtas direkcijai koordinuoti saugomas teritorijas;
4.5 rengia visuomenės informavimo, švietimo ir mokymo tikslines programas bei organizuoja jų įgyvendinimą.;
4.6. organizuoja ir koordinuoja gamtos ir kultūros vertybių ekspozicijų, parko informacinių leidinių, videofilmų ir kitų informacinių priemonių parengimą ir išleidimą;
4.7. informuoja visuomenę apie regioninio parko kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių, biologinės įvairovės būklę, rengiamas programas ir taikomas priemones jų išsaugojimui ir tvarkymui, numatomus apsaugos ir naudojimo režimo pakeitimus;
4.8. dalyvauja ekologinio švietimo veikloje, propaguojant biologinę įvairovę bei jos apsaugą;
4.9. rengia Direkcijos planuojamų darbų projektų programas;
4.10. veda ekskursijas po Anykščių regioninį parką lietuvių, anglų kalbomis;
4.11. teikia pasiūlymus Direkcijos vadovui darbo organizavimo klausimais;
4.12. organizuoja viešųjų pirkimų vykdymą;
4.13. vykdo kitus Direkcijos vadovo nenuolatinio pobūdžio nurodymus ir pavedimus, siekdamas užtikrinti įstaigos funkcionavimą bei strateginių tikslų pasiekimą.

Reikalavimai

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities ar meno studijų srities ar socialinių mokslų studijų srities arba fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą.
3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius saugomų teritorijų apsaugą ir tvarkymą, viešuosius pirkimus, informacinių technologijų sritį;
3.3. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
3.4. žinoti raštvedybos standartus ir kalbos kultūros taisykles bei teisės aktų rengimo reikalavimus
3.5 mokėti dirbti kompiuteriu Corel arba Adobe Iliustrator, GIS, Microsoft Office programiniu paketu arba lygiavertėmis programomis
3.6. mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B2 lygiu; (akredituoto centro pažyma)
3.7. turėti teisę vairuoti B kategorijos motorinę transporto priemonę

Įmonė siūlo

Neterminuotą darbo sutartį.