2022-07-29 11:26:48

Viešųjų pirkimų specialistas (-ė)

CVMarket.lt klientas

Darbo aprašymas

- rengia ir teikia derinimui Bendrovės metinius viešųjų pirkimų
planus, prižiūri, kaip vykdomas einamųjų metų viešųjų pirkimų
planas;
- nustatyta tvarka vykdo pirkimų organizatoriaus funkcijas;
- nustatyta tvarka dalyvauja Bendrovės viešųjų pirkimų komisijos
darbe, protokoluoja viešųjų pirkimų komisijos posėdžius;
- pagal kompetenciją rengia ir derina viešųjų pirkimų dokumentų,
įsakymų viešųjų pirkimų klausimais projektus, užtikrina, kad šie
dokumentai atitiktų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo ir kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų
reikalavimus, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;
- atlieka tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir teikia vertinimo
išvadas viešąjį pirkimą atliekančios komisijos nariams;
- teisės aktų nustatyta tvarka rengia viešųjų pirkimų skelbimus,
viešojo pirkimo procedūrų ataskaitas, skelbimus apie sudarytas
(nesudarytas) pirkimo sutartis ir kt. bei nustatyta tvarka teikia juos
Viešųjų pirkimų tarnybai;
- vertina Bendrovės darbuotojų rengiamus viešųjų pirkimų
dokumentus (paraiškas, technines specifikacijas ir pan.) ir, esant
poreikiui, dėl jų teikia pastabas;
- vykdo su viešaisiais pirkimais susijusius organizacinius darbus,
kontroliuoja ir koordinuoja viešųjų pirkimų vykdymą;
- pagal kompetenciją nagrinėja tiekėjų pretenzijas, prašymus,
paklausimus ir teikia išvadas (atsakymų projektus) viešąjį pirkimą
atliekančios komisijos nariams;
- konsultuoja Bendrovės darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;
- vykdo kitas su viešųjų pirkimų organizavimu bei vykdymu
susijusias funkcijas.

Reikalavimai

- aukštasis universitetinis arba jam prilygintas socialinių mokslų studijų srities išsilavinimas; - ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis viešųjų pirkimų srityje perkančiojoje organizacijoje; - galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, dokumentų rengimo taisyklių išmanymas bei gebėjimas juos taikyti praktikoje; - gebėjimas rasti, valdyti, kaupti, sisteminti, atnaujinti ir apibendrinti informaciją, rengti argumentuotas išvadas ir pasiūlymus; - gebėjimas planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Privalumai: - atstovavimo teismuose ir kitose institucijose sprendžiant ginčus, susijusius viešaisiais pirkimais, patirtis; - sutarčių rengimo įgūdžiai.

Įmonė siūlo

Teisės tarnybos viešųjų pirkimų specialistas (terminuota darbo
sutartis su nuolatinio darbo perspektyva).

Darbo vieta: Lvovo g. 89-75, Vilnius