2022-07-29 11:26:48

Skirtingų sričių vadovai, jų pareigos ir atsakomybė

2016.06.16

Vadovą būtų galima apibūdinti kaip žmogų, kuris visada žingsniu priekyje savo pavaldinių. Vadovas turi įžvelgti savo vadovaujamos įmonės perspektyvas, žinoti jos tikslus ir jų įgyvendinimo terminus, suprasti pavaldinių lūkesčius ir nuolat mokytis. Mokytis ne tik to, kas reikalinga jo vadovaujamai sričiai, bet ir tobulinti vadovavimo/ bendravimo su darbuotojais įgūdžius.

Vadovas – ne specialybė, o patirties, įgūdžių, profesinių žinių ir asmeninių savybių rezultatas. Tai žmogus, vadovaujantis įmonės, verslo, vyriausybinės organizacijos darbams. Pagrindinė vadovo veikla – efektyviai planuoti ir organizuoti darbus bei užtikrinti, kad jiems bus skirti tinkamiausi žmonės, reikalingos medžiagos ir finansai. Vadovas gali vadovauti tiek visai kompanijai ar organizacijai, tiek kažkuriam padaliniui ar sričiai. Vadovaujantis žmogus nuolat planuoja: kuria pavaldžių padalinių strategiją, planuoja užduotis ir jų vykdymui reikalingo personalo darbą, medžiagas, techninius ir finansiniu išteklius. Jo vadovavimo darbą sudaro reikiamų užduočių skyrimas atitinkamiems darbuotojams, užduočių vykdymo sekimas, iškylančių problemų sprendimas, sprendimų priėmimas. Vadovui tenka spręsti ne tik tiesiogiai su darbu ir atliekamomis užduotimis susijusias problemas, jo pareiga (tam tikrais atvejais tai personalo vadovo pareiga) tinkamai reaguoti į darbuotojų bendravimo ar net asmenines problemas, jas išspręsti. Paprastai vadovas turi lemiamą balsą nustatant personalo atlyginimus, skiriant skatinimo priemones. Jam tenka rengti susirinkimus ir jiems pirmininkauti. Visa išvardinta vadovo veikla vyksta jo vadovaujamos įmonės (verslo, ar organizacijos) viduje. Be viso šito lyderiui tenka kuruoti verslo susitarimus, megzti verslo santykius, vykti į derybas, su darbu susijusias parodas. Vadovas – daugelyje sričių pasitaikanti pareigybė, todėl tiksli vadovo veikla ir atsakomybė priklauso nuo to, kokios srities vadovu jis dirba. Toliau peržvelgsime darbo skelbimus ir išskirsim, kokių vadovų dažniausiai ieškoma Lietuvoje.

Dažnai pasitaiko, jog įmonės politiką ir strategiją nuo pat pradžių arba iš naujo kuria ne įmonės savininkas, bet jos vadovas. Įmonės vadovas atstovauja įmonei, veikia įmonės vardu. Jis yra atsakingas už verslo plėtojimą, įmonės ir jos savininkių atstovavimą, sandorių sudarymą. Kitais žodžiais, įmonės vadovas atsako už visą įmonės veiklą – nuo finansinių išteklių iki personalo ir turto. Svarbiausios bendrosios įmonių vadovų pareigos numato, jog įmonės vadovas: įmonės atžvilgiu ir kitų įmonės organų narių atžvilgiu privalo veikti sąžiningai ir protingai; turi būti lojalus įmonei ir laikytis konfidencialumo; privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja įmonės interesams; privalo nepainioti įmonės turto su savo turtu ir naudotis informacija, kurią jis gauna būdamas įmonės vadovu asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti be įmonės akcininkų sutikimo; atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui; atsako už pranešimų pateikimą įmonės akcininkams apie įvykius, turinčius reikšmės įmonės veiklai; atsako už įmonės veikos organizavimą; atsako už akcijų pasirašymo sutarties projekto parengimą ir duomenų teisingumą; nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi; antspaudus ir dokumentus, pagal kuriuos gali būti užsakytas antspaudų pagaminimas, privalo saugoti taip, kad negalėtų pasinaudoti pašaliniai asmenys; jis taip pat atsako už antspaudo sunaikinimą; atsako už finansinių ataskaitų sudarymą; yra atsakingas už įmonės sąskaitų plano sudarymą bei patvirtinimą; atsako už darbo sutarčių registravimą darbo sutarčių registravimo žurnale; yra asmeniškai atsakingi už priešgaisrinę būklę įmonės patalpose; atsako už įmonės veiklos dokumentų išsaugojimą. Žinoma, kiekvienos įmonės vadovo didžiausia pareiga – uždirbti pelno, kokias būdais to pasiekti – paties vadovo rūpestis. Vadovo veiklą gali prižiūrėti vienas savininkas arba akcininkai.

Pardavimų vadovas yra atsakingas už pardavimus. Paprastai pardavimų vadovą samdo tik didelės įmonės ar organizacijos, mažesnėms pakanka pardavimų vadybininko. Pardavimų vadovo tiesioginė pareiga – išsiaiškinti klientų poreikius ir pateikti jiems reikalingas / juos dominančias prekes ar paslaugas. Geriausių rezultatų pardavimų vadovas siekia vadovaudamas pardavimo personalui, palaikydamas ryšius su gamybos skyriais. Pardavimų vadovas atlieka rinkos tyrimus, juos vertina ir pagal rezultatus sudaro pardavimo darbų planus. Prekės ar paslaugų reklamos rūpesčiai dažniausiai nugula taip pat ant pardavimo vadovo pečių.

Pareigybė marketingo vadovas, taisyklingai turėtų būti vadinama – rinkodaros vadovas. Rinkodaros vadovo pareigos kone identiškos pardavimų vadovo pareigoms. Kai kuriose kompanijose rinkodaros vadovas dar didesnį dėmesį skiria rinkos tyrimams ir analizei, vartotojų poreikiui ir pasiūlos lygiui. Rinkodaros vadovui reikia į rinką įvesti ir išlaikyti distribucinius prekių ženklus. Į rinkodaros vadovo darbo aprašymą įeina ir išorinių rinkodaros paslaugų pirkimas ir koordinavimas, t.y. žiniasklaidos kanalai, gamyba, renginiai ir kt.

Logistikos vadovais dažniausiai tampa geri logistikos vadybininkai. Logistikos vadovas yra atsakingas už darbų planavimą, paskirstymą vadovaujamiems darbuotojams bei kontrolę, logistikos procesų (prekių užsakymo, sandėliavimo, paskirstymo) optimizavimą ir valdymą, logistikos strategijos kūrimą ir įgyvendinimą. Turi rengti veiklos procesų analizę, finansines veiklos ataskaitas, tvarkyti vadovaujamo personalo dokumentaciją, ruošti planus. Kai kurie logistikos vadovai ieško naujų klientų, sudaro sutartis, aktyviai dalyvauja derybose, palaiko ryšius su esamais klientais.

Gamybos vadovo pareigose numatyti darbai: gamybos proceso organizavimas, koordinavimas ir optimizavimas. Gamybos planų vykdymas, resursų paskirstymas ir efektyvus jų panaudojimas, rezultatų pateikimas ir analizė. Dažnam gamybos vadovui tenka užtikrinti kokybės kontrolę. Gamybos vadovas formuoja kolektyvą ir užtikrina sklandų jo darbą.

Jeigu žmogus pretenduoja į kokybės vadovo poziciją, greičiausiai iš jo bus paprašyta patirties kokybės valdymo srityje. Kokybės vadovas atsakingas už produkto ar paslaugos kokybės kontrolę gamyboje, kokybės sistemos tobulinimą ir valdymą, nusiskundimų valdymą. Dažnai tenka būti atsakingu už naujo kokybės standarto diegimą, dokumentacijos pildymą, ruošti kokybės vadovą, dalyvauti vidaus audite ir atstovauti išorės audituose.

Dažniausiai darbo skelbimuose dairomasi statybos, elektros, mechanikos darbų vadovų. Darbų vadovas yra atsakingas už darbų kokybę, darbų atlikimo terminus, tiesiogiai vadovauja darbininkams. Jam tenka daug planuoti, organizuoti, paskirstyti darbus ir kontroliuoti jų vykdymą. Darbų vadovas taip pat bendradarbiauja su užsakovais. Darbų vadovas turi žinoti įstatymus, nutarimus, įsakymus, normatyvinę ir kitą vadovaujančią medžiagą apie patikėtą darbą; darbo įstatymo pagrindus, atliktų darbų kokybės nustatymo taisykles. Kai kurie darbo vadovai patys nustato darbininkų darbo užmokestį. Darbų vadovas turi laiku pateikti atliktų darbų aktus, medžiagų nurašymo ataskaitas. Vienas didžiausių šio darbo minusų, kuriuos įvardina darbų vadovai – darbas toli nuo šeimos, t.y. kituose miestuose, šalyse.

Efektyviausią atstovaujamos organizacijos darbo jėgos panaudojimą privalo užtikrinti personalo vadovas. Personalo vadovas turi sukurti nuo nulio arba plėtoti, tobulinti personalo politiką, kurti ir įgyvendinti personalo valdymo strategiją, planuoti personalo poreikį ir resursus, ieškoti ir atrinkti darbuotojus. Personalo vadovo pareigose numatytas atlygio ir motyvacinių sistemų kūrimas, darbuotojų veiklos vertinimo, skatinimo ir ugdymo programų kūrimas, įgyvendinimas, personalo departamento darbo organizavimas. Personalo vadovas turi sekti, kad įmonėje (įstaigoje ar organizacijoje) būtų laikomasi LR galiojančių ir darbo santykius reguliuojančių normatyvinių aktų. Be visiems personalo profesionalams būtinų kompetencijų, papildomai reikalingos strateginio valdymo ir vadovavimo kompetencijos. Jeigu personalo vadovas renkamas iš „vidaus“ darbuotojų, jis turi suprasti verslą, turėti teigiamą nuostatą ir gebėti įvertinti žmones, situacijas.